Inrikesministeriet har klåpat igen. Den 6 juli 2007

Justitiekanslern har den 28 juni, det vill säga samma dag som statsrådet tog gränsbeslutet, besvarat ett klagomål angående Pekka Myllyniemis utredning. Jag citerar ur svaret:

Käytettävissäni olevan asiakirja-aineiston perusteella minulla ei ole ollut mahdollisuuksia tarkemmin vertailla kuntajakoselvittäjän ehdotusta Helsingin kaupungin esitykseen. Aikaa erityisen selvityksen toimittamiseksi on pidetty lyhyenä ja sitä se on ollutkin. Tämä asiantila on ilmeisesti vaikuttanut siihen tapaan, millä erityinen selvitys on toimitettu, ja sen sisältöön. Yleisesti voidaan todeta, että selvityksiä laadittaessa on tavallista ja hyväksyttävää viitata jo olemassa oleviin yleisesityksiin tai muihin selvityksiin kerättyihin tosiasiatietoihin. Suoria lainauksia muista lähteistä esitettäessä tulisi kuitenkin lähde mainita. Ei ole poissuljettua, että eri selvityksissä päädytään samanlaisiin kannanottoihin (johtopäätöksiin). Jos eri selvityksissä esitetään samansisältöisiä tai lähes samansisältöisiä kannanottoja, olisi epäilysten välttämiseksi paikallaan mainita, että samanlainen kannanotto on esitetty muussa yhteydessä. Tässä tapauksessa keskeisiä muussa yhteydessä esitettyjä kannanottoja sisältyi samaan päämäärään tähtäävään, samanaikaisesti vireillä olleeseen Helsingin kaupungin esitykseen kuntajaon muuttamisesta. Riippumatta edellä selostettujen lainausten ja kannanottojen oikeudellisesta merkityksestä niillä saattaa olla tosiasiallista vaikutusta arvioitaessa selvityksen ja siihen perustuvan ehdotuksen asianmukaisuutta ja luotettavuutta.

Sisäasiainministeriön, jolla on ollut käytettävissään asiassa tehdyt lukuisat huomautukset ja lausunnot, on ollut hyvät mahdollisuudet tutkia, sisältyykö selvitykseen kirjoituksissa mainittuja tai muita puutteita ja virheellisyyksiä, sekä tarvittaessa arvioida, mikä merkitys niillä on harkittaessa sitä, miten kuntajaon muutosasiassa ministeriössä tulisi edetä.

Inrikesministeriet och regeringsrådet Arto Sulonen bör ha haft möjlighet att jämföra Myllyniemis rapport med Helsingfors utlåtande till länstyrelsen eller med eventuellt annat dokument där samma text ingår. Irikesministeriets eller Sulonens prememoria (muistio) angående regeringens gränsbeslut inleds med en återgivning av vad utredningsmannen säger i sin rapport. I själva verket är återgivningen på de första sidorna i prememorian en återgivning av Helsingfors stadsstyrelses eller stadsdirektörens dokument. Man kan fråga sig varför inrikesministeriet har gett så stor tyngd åt de textstycken som är direkt kopierade från Helsingfors stads dokument. Ett möjligt svar är att man på inrikesminsteriet helt riktigt har noterat att Myllyniemi inte kommer med några egna från Helsingfors dokument självständiga motiveringar för en annektering. Men genom att lyfta fram den text Myllyniemi fått från Helsingfors stadskontor framhäver Sulonen att beredningen ingalunda är opartisk.

I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Sibbos gränser ritades exakt", som anknyter till mitt blogginlägg "Var skall gränsen gå? Den 3 juli 2007". I artikeln berättas att Sibbo kommun på onsdagen av inrikesministeriet fick en ny karta, där gränsen helt och hållet är baserad på lantmäteribyråns koordinater. På den nya kartan har gränsen längs Östeterleden inte alls ritats ut, men det är väl underförstått att gränsen i enlighet med lantmäteribyråns förslag skall gå norr om vägen. Lustigt nog är Öterleden även på den nya kartan utritad där vägen gick förut. Jag är inte helt övertygad om att statsrådets beslut här är entydigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar