Kopierad text. Den 26 juli 2007

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en kort notis med rubriken "Sipoon valituskirjelmä kuntaliitoksesta valmis". I notisen berättas bl.a. att "Ylen mukaan osa sisäministeriön liitosmuistiosta oli kopioitu Helsingin kaupunginkansliassa laadituista papereista." I en notis med rubriken "Sibbos besvär klart" i Hufvudstadsbladet står det att "Enligt svenska Yle har inrikesministeriet också plagierat delar av beredningen av statsrådets beslut i marktvisten och hävdar att flera sidor i inrikesministeriets promemoria är identiska med Helsingfors stads tidigare utlåtande till länsstyrelsen."

Ett litet förtydligande kan här vara på sin plats. Inrikesministeriet har i sin promemoria (muistio) inte direkt kopierat dokument som författats av Helsingfors. I stället refereras utredningsman Pekka Myllyniemis rapport genom ordagrann återgivning av texten i rapporten. Denna text är i sin tur praktiskt taget identisk med texten i Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen från den 29 november. Texten som Myllyniemi plagierat är dock en äldre opublicerad version av Helsingfors utlåtande. I praktiken betyder det i alla fall att väsentliga delar av texten och de centrala argumenten i inrikesministeriets motivering till statsrådets gränsbeslut är identiska med texten och argumenten i Helsingfors utlåtande.

Den kopierade texten i inrikesministeriets promemoria har jag behandlat i blogginläggen "Inrikesministeriet har klåpat igen. Den 6 juli 2007", "Inrikesministeriet förtiger bristerna i Myllyniemis rapport. Den 8 juni 2007", "Regeringsrådets motiveringar. Den 9 juli 2007", "Bevis på reservation. Den 23 juli 2007" och "Påståenden om en snedvriden utveckling. Den 24 juli 2007".

Till Helsingin Sanomat (8.12.6006) gav Pekka Myllyniemi följande förklaring till hur han fått (en del av) texten som han plagierat i sin rapport:

Selvitystä aloittaessani kysyin Helsingin kaupunginjohtajalta Jussi Pajuselta ja hallintojohtajalta Eila Ratasvuorelta, että kai teillä on jotain perusteluja kaupunginvaltuuston päätökseen, kun niitä kesäkuussa asiasta päätettäessä ei paljonkaan ollut. Sain yksityiskohtaiset perustelut käyttööni jo siis paljon ennen kuin ne marraskuussa esiteltiin kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Samtidigt beklagade Myllyniemi att han inte angav källan till texten som han kopierat, men när Myllyniemi fick texten från Helsingfors stadskansli var dokumentet inte offentligt. Det betyder att det inte gick att referera till dokumentet. Omvänt torde Myllyniemi ha ha antagit att det var fritt fram att publicera texten under eget namn. Mycket märkligt refererar Myllyniemi på sida 34 i sin rapport lika väl skilt till Helsingfors utlåtande genom att skriva att "Lausunnossaan kuntajaotuksen muuttamista Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken koskevasta esityksestä ja koskevista huomautuksista kaupunginhallitus on täsmentänyt perustelujaan." I detta sammanhang citerar Myllyniemi faktiskt en hel sida ur Helsingfors ulåtande på ett korrekt sätt. Myllyniemi talar här om "Helsingin kaupunginhallituksen nyt esittämät perustelut", vilket även det är korrekt med tanke på att stadsfullmäktige godkände utlåtandet först kvällen före Myllyniemis rapport offentliggjordes. Det märkliga är att Myllyniemi inte noterat att texten som han tänkt publicera under eget namn återfinns i Helsingfors utlåtande. Detta tyder på att Myllyniemi antingen endast fått ett utdrag ur utlåtandet eller att han har fått ett dokument där Helsingfors nya motiveringar markerats, så att han inte har behövt läsa igenom hela utlåtandet. Motiveringarna som Myllyniemi citerar är för övrigt specifika motiveringar för att Helsingfors förslag från den 21 juni uppfyller var och en av de fyra alternativa allmänna villkoren för en ändring av kommunindelningen och därtill med särskild vikt! I inrikesministeriets beslut med motiveringar från den 28 juni i år konstateras det att inget av dessa villkor uppfylls i Helsingfors förslag...

Dokumentet med Helsingfors (allmänna) motiveringar, som Myllyniemi enligt egen utsaga fick från Helsingfors stadskansli långt före motiveringarna presenterades för Helsingfors stadsstyrelse och fullmäktige, innehöll även bildmaterial som återfinns i Helsingfors utlåtande. På sida 22 i Myllyniemis rapport står det att "Alueen rakenteen vinoutuminen käy selvästi ilmi oheisesta kartasta nro 5, jossa rakennetut alueet on merkitty punaisella ja violetilla ja rakentamattomat alueet vihreällä." Motsvarande text i Helsingfors utlåtande lyder "Alueen rakenteen vinoutuminen käy selvästi ilmi liitteenä olevasta kartasta, jossa rakennetut alueet on merkitty punaisella ja violetilla ja rakentamattomat alueet vihreällä."

I december ingick i tidningen Länsi-Uusimaa en artikel med rubriken "Pekka Myllyniemi tuntee nyt Sipoon" där Myllyniemi lät förstå att han hade fått betydelsefull "tjänstemannahjälp". Jag citerar:

Myllyniemen selvitystyö oli tiivis kahden kuukauden rupeama.
– Aika oli ihan riittävä, sillä sain virkamiesapua sisäministeriöstä. Lopputulos ei olisi pitkittämisestä parantunut.

Det torde vara uppenbart att Myllyniemi överskattat och och missförstått den hjälp som han fick med utredningen. Det är kommunavdelningen till heders att man mot Myllyniemis förväntningar inte i högre grad hjälpte utredningsmannen att fuska ihop en trovärdig utredning. Att man i beredningen och motiveringen till statsrådets beslut sedan trots allt förtiger bristerna i utredningen tyder på press uppifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar