Haltande logik. Den 30 juli 2007

Påståendet att utvecklingen i Helsingfors- eller huvudstadsregionen är snedvriden skall väl i första hand ses som ett politiskt argument för en ändring i kommunindelningen, men eftersom påståendet finns med i inrikesministeriets motiveringar eller premomoria till statsrådets gränsbeslut kan det även ha en viss juridisk betydelse. Den påstådda obalansen hävdas här ha betydelse för näringarnas verksamhetsförutsättningar. I "föredragarens förslag", som i verkligheten endast var beredarens förslag, ställer sig Arto Sulonen bakom utredningsman Pekka Myllyniemis påståenden. Jag citerar:

Helsingin kaupungin ja siihen rajoittuvien alueiden yhdyskuntarakenteen kehitys on kuntajakoselvittäjän kuvaamalla tavalla painottunut epätasaisesti länteen ja pohjoiseen. Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenne ei sen sijaan ole voimassa olevasta kuntarakenteesta johtuen kehittynyt itään päin. Tämä koskee sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Egentligen har Myllyniemi inte beskrivit den påstådda obalansen. Han har bara kopierat ogrundade påståenden, som formulerats av Helsingfors. I motiveringarna i inrikesministeriets beslut att förkasta Helsingfors förslag ställer sig Sulonen i nästan identiska ordalag bakom Helsingfors påstående om en obalans. Jag citerar:

Helsingin kaupungin ja siihen rajoittuvien alueiden yhdyskuntarakenteen kehitys on Helsingin kaupungin kuvaamalla tavalla painottunut epätasaisesti länteen ja pohjoiseen. Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenne ei sen sijaan ole voimassa olevasta kuntarakenteesta johtuen kehittynyt itään päin. Tämä koskee sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

I Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen hävdar Helsingfors att "Kasvupaine on levittänyt rakentamista seudun keskustasta pohjoiseen ja länteen" där Myllyniemi, som kopierat en äldre version av utlåtandet, hävdar att "Kasvupaine on levittänyt rakentamista pääkaupunkiseudulla keskustasta pohjoiseen ja länteen". I själva verket motsäger Sulonen Myllyniemis påstående, då han i prememorian till statsrådets gränsbeslut hävdar att "Helsingin itäisissä kaupunginosissa on runsaasti asutusta, jota on kaupungin vaikea asuntotilanne huomioon ottaen tarve laajentaa edelleen."

Myllyniemi har i sin rapport okritiskt återgett Helsingfors text, även där den innehåller uppenbara fel och orimligheter. Helt galet talar Myllynimi på två olika ställen i rapporten om hinder för utvecklingen på "gränsen mellan Helsingfors och Sibbo". Även om det skulle förekomma en obalans i Helsingforsregionen, har Myllyniemi inte visat på vilket sätt obalansen skulle ha försvårat verksamhetsmöjligheterna för näringarna. I prememorian noterar Sulonen att enligt Myllyniemi bebyggelsen har spritt sig västerut och norrut på ett sätt som försvårat planeringen av kollektivtrafik. Denna osunda spridning av bebyggelsen kan naturligtvis delvis bero på bostadsbristen i Helsingfors, men den har föga att göra med verksamhetsmöjligheterna för näringarna i regionen. Bostadsbristen i Helsingfors och huvudstatdsregionen är naturligtvis inte heller Sibbos fel. Åtminstone utgör den osunda spridningen av bebyggelsen i västlig och nordlig riktning på inga sätt något hinder för de nya möjligheter som Nordsjö hamn medför.

Om någonting är snedvridet, så är det logiken i Myllynimemis rapport. Därmed haltar även logiken i motiveringarna till statsrådets beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar