Otillförlitlig information. Den 7 juli 2007

Senaste torsdag besvarade justitiekanslern förutom klagomålet angående Pekka Myllyniemis utredning även ett klagomål angående de felaktiga uppgifter som låg till grund för beslutet som togs av Vanda stadsstyrelse den 20 - 21 juni 2006. Jag citerar ur justitiekanslerns svar:

Vantaan kaupunginhallitus sai puheena olevan informaation samoihin aikoihin kuin Helsingin kaupunginvaltuusto päätti tehdä valtioneuvostolle esityksen kuntajaotuksen muuttamisesta Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan kesken. Selvityksen mukaan kaupunginhallituksen kannanotto alueliitoksen hyväksymiseen oli luonteeltaan periaatteellinen, eikä suullisesti esitetyillä pinta-alaa ja asukasmäärää koskevilla tiedoilla niiden sisältämistä epätarkkuuksista huolimatta ollut vaikutusta kannanottoon.

Helsingin kaupungin esitys alueliitokseksi oli toimitettu sisäasiainministeriön kirjaamoon 27.6.2006 päivätyllä kaupunginhallituksen kirjeellä. Siinä oli selostettu alueliitoksen mukaisia pinta-aloja ja asukasmäärää. Sen sijaan kirjeessä ei ollut kosketeltu Helsingin kaupungin Sipoon kunnassa omistamia maa-alueita ja niiden pinta-aloja.

I protokollet från Vanda stadsstyrelses möte den 21 juni ifjol konstateras att "Saadun informaation perusteella Vantaan kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti Helsingin kaupungin esitykseen, joka mahdollistaa seudullisesti ja myös valtakunnallisesti merkittävän asuntorakentamisen lisäämisen Sipoon suunnalla." Enligt informationen som Vanda hade fått ägde Helsingfors 2400 ha innanför det aktuella området. I Helsingfors förslag från samma dag omnämns överhuvudtaget inte hur mycket mark Helsingfors äger innanför det aktuella området. Däremot uppges att Helsingfors i Sibbo äger cirka 1700 ha, varav i västra Sibbo en "betydenade del". Inte heller i Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen från den 29 november nämns hur mycket mark Helsingfors äger innanför det av Helsingfors föreslagna området. Här talas det endast om "huomattavia maa-alueita" och "runsaasti maata". I verkligheten torde Helsingfors innanför området inte äga mera än drygt 800 ha. Med tanke på att så väl Matti Vanhanen som Kai Kalima har betraktat Helsingfors markägendom som det särskilt vägande skäl som motiverar en annektering bör storleken på Helsingfors markegendom vara relevant information även för "principiella" ställningstaganden.

Helsingfors hävdar i stadsfullmäktiges utlåtande över Myllyniemis förslag att Helsingfors inom det av utredningsmannen föreslagna området äger 815 ha mark. Denna siffra upprepas i inrikesministeriets premememoria från den 28 juni 2007. Enligt pressmeddelandet "Helsingin maanomistuksia Sipoossa liioiteltu", som Finlands naturskyddsförbund publicerade den 25 juni, äger Helsingfors här dock endast ca 700 ha och i hela Sibbo samanlagt ca 1500 ha. I sitt blogginlägg "Ministerivierailulla Sipoossa, 12.6.2007" skriver Jan Vapaavuori för övrigt att "Helsinki muuten omistaa muistaakseni maita Sipoossa noin 3.700 hehtaaria." Så var det med tillförlitligheten i informationen som Helsingfors förmedlat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar