Kopierade argument. Den 28 juli 2007

Rundradion frågade mig tidigare i veckan hur många sidor i Myllyniemis rapport (pdf) som är kopierade. Tyvärr går det inte att svara på den frågan. Jag skall förklara varför.

Myllyniemi har huvudsakligen kopierat ett inofficiellt dokument som är nära på identiskt med Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen från november. Utlåtandet (MS Word) är omkring 25 sidor långt, medan Myllyniemis rapport med bilagor omfattar 60 sidor. Myllyniemi har i sin rapport kopierat text som motsvarar största delen av Helsingfors utlåtande, flera textstycken rentav två gånger (i kapitel 3 och 5). Kapitel 3 i Myllyniemis rapport är till största delen kopierad från Helsingfors inofficiella dokument, men det innehåller även delar som är kopierade från andra dokument. Dessutom citeras i kapitel 3 avsnitt 9 i Helingfors (officiella) utlåtande med korrekt angivelse av källa. Kapitel 2 i rapporten är huvudsakligen kopierad från Wikipedia utan källangivelse, men även detta kapitel innehåller även text som bevisligen är kopierade från andra källor utan att källan har angetts. Kapitel 1 är en kort inledning, där kommunindelningsutredarens uppgift definieras. Här är frågan om plagiat inte relevant. I kapitel 4 presenteras Sibbos egna planer. Kapitel 3 med rubriken "Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ongelmat ja tehdyt ehdotukset rakenteen kehittämiseksi" och kapitel 5 "Kuntajakoselvittäjän ehdotus perusteluineen" är de centrala kapitlen i rapporten och det är alltså dessa kapitel som består av text som är identisk eller nästan identisk med texten i Helsingfors utlåtande.

Det är rimligt att anta att Myllyniemi även har kopierat text som inte publicerats på internet. Det är även troligt att Helsingfors inofficiella dokument innehållit textavsnitt eller åtminstone satser som Myllyniemi kopierat, men som inte ingår i Helsingfors utlåtande. En del av texten i Helsingfors utlåtande är av senare datum än texten i det inofficiella dokumentet som Myllyniemi har kopierat. I utlåtande ingår även respons på anmärkningar som lämnats in mot Helsingfors förslag.

Helsingfors utlåtande är indelat i 9 avsnitt. Det första avsnittet är kort och torde vara av ett senare datum. Det innehåller ett par satser som är identiska med satser i Suvi Rihtniemis gruppanförande vid stadsfullmäktigemötet den 29 november. Texten i avsnitt 2 i Helsingfors utlåtande motsvarar texten i avsnitt 3.1 i Myllyniemis rapport. I avnitt 2 i utlåtandet refereras till två kartor som båda även finns i avsnitt 3.1 i rapporten. Delar av texten i avsnitt 2 upprepas i kapitel 5 i Myllyniemis rapport, närmare bestämt i avsnitten 5.2 "Kuntajaon muutoksen tarve" och 5.4 "Kuntajakoselvittäjän ehdotus". Texten i avsnitt 3 i utlåtandet, som handlar om betydelsen av Nordsjö hamn, ingår inte i Myllyniemis rapport. I avsnittet hänvisas till en karta, som inte heller finns med i rapporten. En del av texten i avsnitt 4 i Helsingfors utlåtande ingår i avnittet "Vaatimukset liitettävän alueen suunnittelulle", som är en del av avsnitt 5.4 (Kuntajakoselvittäjän ehdotus) i Myllyniemis rapport. I samma avsnitt ingår textstycken som återfinns i avsnitt 5 i Helsingfors utlåtande. Satser som ingår i avsnitt 5 i utlåtandet ingår även i avsnittet "Laajennusalueen koko", som lika så är en del av avsnitt 5.4 i Myllyniemis rapport. I avsnittet "Vaatimukset liitettävän alueen suunnittelulle" ingår ytterligare ett stycke som är identiskt med ett stycke i avsnitt 6 i Helsingfors utlåtande. I avsnittet "Laajennusalueen koko" ingår ytterligare en lösryckt sats ur avnitt 7 i Helsingfors utlåtande. Texten i avsnitt 8 i Helsingfors utlåtande ingår inte i Myllyniemis rapport, men däremot citerar Myllyniemi största delen av avsnitt 9 i sin rapport.

Det är i princip möjligt att Myllyniemi förutom att han kopierat hela avsnitt här och där även kopierat och infogat lösryckta satser ur Helsingfors dokument, men en trolig förklaring är att det inofficiella dokumentet som Myllyniemi kopierat och Helsingfors utlåtande skiljer sig väsentligen från varandra, fastän de till stor del bestått av identisk text. Detta kunde förklara det faktum att Myllyniemi citerat avsnitt 9 i Helsingfors utlåtande och därmed bevisligen haft tillgång till åtminstone en del av utlåtandet och ändå inte noterat att han i praktiken plagierat väsentliga delar av utlåtandet. Åtminstone torde avsnitt 9 inte ha funnits med i det inofficiella dokumentet. Att samma textavsnitt finns med i så väl kapitel 3 som i kapitel 5 i Myllyniemis rapport förklaras emellertid inte av att de skulle ha kopierats ur två olika dokument, eftersom Helsingfors i sitt utlåtande rättat till fel som finns med texten i båda kapitlen i rapporten. Här har utredningsmannen av allt döma varit ouppmärksam när han klippt och klistrat.

Att texten som Myllyniemi kopierat ur det inofficiella dokumentet utgör en väsentlig del av rapporten framgår av att det i inrikesministeriets prememoria huvudsakligen citeras avsnitt ur Mylyniemis rapport som är identiska eller nästan identiska med textavsnit i Helsingfors utlåtande. Betydelsen av texten i Helsingfors utlåtande framgår bl.a. av att det i avsnitt 9 i Helsingfors utlåtande hävdas att "Edellä kohdista 1–8 käy ilmi, että kaikki laissa mainitut edellytykset toteutuvat erityisen painavina." I själva verket ger Myllyniemi i sin rapport inga egna argument för en gränsjustering utöver de som i identiska ordalag är formulerade i Helsingfors utlåtande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar