Utlåtanden över proposition. Den 13 november 2010

Helsingfors stadsstyrelse skall på sitt möte i måndag (den 15 november) behandla stadens utlåtande över regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Helsingfors är sent ute, för miljöministeriet har bett utlåtandet före den 15 november. Stadsstyrelsen i Vanda behandlar dock ärendet samma dag, medan kommunstyrelsen i Sibbo tar ställning till kommunens utlåtande först följande dag, tisdagen den 16 november. (Se "Vanda ger inte efter. Den 12 november 2010".) Som bilaga till kommunstyrelsens föredragningslista, finns dock Sibbos utlåtande, som är daterat den 11 november. Jag undrar om kommunstyrelsen har andra möjligheter än att godkänna tf. ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag. I Sibbos utlåtande kan man bl.a. läsa följande:


Kansallispuiston pirstaleinen rakenne asettaa erityisen haasteen kansallispuiston eri osien ekologisten käytävien ja puskurivyöhykkeiden luomiselle.
Kansallispuiston hajanainen rakenne edellyttää jatkokehittelyä, jolloin tavoitteena kansallispuiston laajentumisen yhteydessä tulee olla yhtenäisempi alue.Förslaget till Vandas utlåtande finns med som bilaga i föredragningslistan för Vanda stadsstyrelses möte i måndag klockan 13. I förslaget till utlåtande, som är mycket kortfattat, kan man bl.a. läsa följande:Vantaan kaupunki ei ota tässä yhteydessä kantaa kansallispuiston lopulliseen laajuuteen tai metsäalueen ja merenlahtien Natura2000 -alueiden välisten ekologisten yhteyksien sijaintiin tai laajuuteen. Östersundomin alueelle tuleva maankäyttö suunnitellaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistyönä laadittavassa Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa ja sen ohella maakuntakaavassa, kuten lain perusteluissa todetaan.Vantaan kaupunki on valmis yhteistyöhön yhteyksien luomisessa kansallispuiston ja Vantaan virkistysalueiden välillä, erityisesti Kuusijärven ja Ojangon, kuten jo Metsähallituksen selvityksestä annetussa lausunnossa todettiin. Vantaa on myös valmis neuvottelemaan kansallispuistoon läheisesti liittyvien, kaupungin omistamien maiden vaihtamisesta valtiolle.

Som bilaga till föredragningslistan för stadstyrelsemötet i Vanda ingår även kartan nedan.
Förslaget till Helsingfors utlåtande, "Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Sipoonkorven kansallispuistosta" är desto längre. Jag återger här valda delar:


Helsinki on yhdessä Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa laatimassa yleiskaavatasoista maankäytön suunnittelua Östersundomin alueelle. Helsingin ja Sipoon valtuustot ovat jo tehneet käynnistyspäätöksen ja hyväksyneet kaavoitusmenettelyn periaatteet. Vantaan osalta päätöstä odotetaan tehtäväksi marraskuussa 2010. Tavoitteena on valmistella Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos vuoden 2011 aikana. Kaupunginhallitus kuitenkin huomauttaa, että yleisperusteluissa sivulla 3 oleva lause ”Helsingin kaupunki on aloittamassa osayleiskaavan laadinnan liitosalueelleen” tulisi muuttaa muotoon, joka ottaa huomioon tavoitteen laatia Östersundomin alueelle kolmen kunnan yhteinen yleiskaava.

Yksi yhteisen yleiskaavan kaavan keskeisiä tehtäviä tulee olemaan Sipoonkorven etelärajaus ja kansallispuiston suhde asukkaiden lähivirkistystarpeisiin. Samassa yhteydessä on tärkeätä määritellä eteläsuuntaan suuntautuvien nk. ekologisten käytävien ulottuvuus ja yhteensovittaa rakentamisalueet alueen luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen kanssa.

Östersundomin alue rakennetaan raideliikenteen ääreen. Raideliikenne suunnitellaan osaksi Helsingin seudun liikennejärjestelmää. Samassa yhteydessä suunnitellaan koko Östersundomin alueen liikenneverkko. Suunnittelussa ratkeavat Östersundomin maankäytön periaatteet, joissa tärkeänä osana on asuinalueiden ja luontoalueiden sekä muita suojeluarvoja sisältävien alueiden suhde. Tässä yhteydessä luodaan periaatteet ja ratkaisut hallita myös Sipoonkorpeen ja muihin luontoalueisiin kohdistuva käyttöpaine.


Det kan noteras att Helsingfors stadsstyrelse i sitt utlåtande över Forsstyrelsens utredning och förslag i maj faktiskt säger följande:

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava, nk Östersundomin osayleiskaava, on tarkoitus käynnistää vuoden 2010 aikana. ... Valtion tulisi pyrkiä aikaan saamaan periaatepäätös sen perustamisesta niin, että kansallispuiston suunnittelu sen rajausten osalta olisi mahdollista yhteen sovittaa alkamassa olevan Östersundomin osayleiskaavoituksen kanssa.


Angående benämningen delgeneralplan, se även mitt inlägg "Gemensam generalplan. Den 20 augusti 2010".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar