Bästa möjliga läge. Den 23 maj 2009


I flera inlägg har jag uppmärksammat Helsingfors stora intresse för den lilla ön Tobben, som utredningsman Pekka Myllyniemi lämnade kvar i Sibbo. I fjol förhandlade Helsinginfors stad med staten om att Helsingfors skulle överta fastigheten Tobben i utbyte mot områden i Sibbo storskog. (Se "Tabben och Tobben. Den 24 juni 2008" och "Granö by. Den 18 juli 2008".) I februari i år bytte fastigheten ägare. I motiveringarna till bytet hette det bl.a. att "omistuksen saamista kaupungille laivaväylän läheisyydessä pidetään Vuosaaren sataman käytön ja toiminnan kannalta tärkeänä". I ett tidigare försök att komma över fastigheten år 2006 hade stadsdirektör Jussi Pajunen hävdat att "saari soveltuisi erinomaisesti virkistyskäyttöön", vilket jag uppfattat som en direkt lögn. I mars i år beslöts det att fastigheten Tobben överförs från Helsingfors fastighetsnämnd till Helsingfors hamn.

Eftersom planerna för Tobben intresserar mig har jag kollat upp mötesdokument från direktionen för Helsingfors hamn. Tobben omnämns dock inte i några dokument från i år. De enda sammanhang där Tobben omnämns är i rapporter om fiskbeståndet från 2006 och 2007. I princip är det möjligt att Tobben har behandlats på mötet den 14 april, då några ärenden hemligstämplats, men det vet jag ingenting om. Jag har däremot hittat ett brev med ett utlåtande från Helsingfors hamn till fastighetsnämnden från år 2007. I utlåtandet heter det faktiskt att "Tobben-tila ja sitä ympäröivä vesialue soveltuisivat Vuosaaren satamakeskuksen yritysten koulutus- ja virkistyskayttöön." Påståendet är föga trovärdigt. I utlåtandet heter det vidare att "Tobben-saaren sijainti on paras mahdollinen sataman rakentamisaikaisten sekä myöhemmin satamatoimintojen ja alusliikenteen mahdollisten virkistyskäyttökelpoisuuteen ja -arvoon sekä yleensä ympäristöön vaikuttavien tekijöiden seurannan kannalta." I utlåtandet ges även betydligt trovärdigare motiv till Hamnverkets intresse för Tobben. Jag citerar:


Saari sijaitsee liikenteenvalvonnan ja ohjauksen kannalta maantieteellisesti keskeisellä paikalla sekä vaylan että satama-alueen liikenteen kannalta. Mikäli satamaan johtavaa väylää on tulevaisuudessa aluskoon kasvaessa tarpeen leventää saaren kohdalla, ainoa järkevä vaihtoehto on toteuttaa levennys Tobbenin suuntaan, minkä seurauksena väyläalue tulee lähes kiinni saaren rantaa. Mikäli tilan hallinta olisi Helsingin Satamalla, tällaisesta väylämuutoksesta ei aiheutuisi haittaa, vahinkoa tai edunmenetystä ulkopuolisille tahoille. Tilan väylan puoleisen vesialueen käyttökelpoisuus virkistyskayttöön ja kalastukseen on jo sataman rankentamisvaiheessa rajoitettua johtuen alusliikenteestä.


Det torde ha varit mycket lättare att, "om fartygen i framtiden växer", ändra på planerna för Tobben, ifall Myllyniemi inte avvikit från det färdiga gränsförslag som Helsingfors torde ha levererat.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar