Mappen Ö. Den 8 maj 2011


Den 3 - 28 februari var programmet för deltagande och bedömning för den gemensamma generalplanen för Östersundom framlagd till påseende. Enligt kungörelsen skulle synpunkter på programmet framföras senast den 28 februari. Vart synpunkterna skulle adresseras sades inte klart ut, men invånarna i Helsingfors inklusive inkorporeringsområdet lär skall ha uppmanats att sända synpunkterna till Helsingfors stadsplaneringskontor. På webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi har man sedan början av april kunnat läsa att man fått nästan 50 synpunkter på programmet för deltagande och bedömning. Synpunkterna har dock inte publicerats eller ens närmare presenterats. På ovannämnda webbplats påstås det dock att programmet korrigerats och uppdaterats på basen av synpunkterna, men det är svårt att se några substantiella skillnader mellan den ursprungliga planen daterad 1.2.2011 och den uppdaterade versionen daterad 21.4.2011. En liten skillnad har jag dock hittat: I den uppdaterade versionen heter det "Östersundomin yhteinen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Östersundom-toimikunnan hyväksymisen jälkeen yleiskaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi", medan man i den ursprungliga versionen kan läsa att "Östersundomin yhteinen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, joten toimikunnan hyväksymisen jälkeen se saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi."De som gett synpunkter på programmet för deltagande och bedömning fick i början av veckan per e-post från Helsingfors stadsplaneringskontor ett protokolldrag ur protokollet från Östersundomkommitténs möte den 15 april. Ur utdraget framgår att synpunkterna antecknats för kännedom. Vad jag vet fanns det bland synpunkterna bl.a. kritik mot att beslutsfattandet koncentreras till en kommitté på tre personer. Östersundomkommitténs centrala och kontroversiella roll är en viktig faktor i programmet för deltagande och bedömning. Nu visar det sig att det är just denna kommitté som formellt behandlat synpunkterna. Möjligheten att påverka programmet för deltagande och bedömning denna väg torde alltså ha varit minimala. Frågan är varför man i kungörelsen inte informerade om de verkliga påverkningsmöjligheterna. I 64 § i markanvändnings- och bygglagen heter det att "Innan ett planförslag läggs fram offentligt har en intressent möjlighet att föreslå närings-, trafik- och miljöcentralen samråd om huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt." Varför informerades inte intressenterna (de berörda invånarna) om möjligheten att vända sig till Ely-centralen?
Ur protokollet, som jag inte hittat någon länk till stadsplaneringskontorets webbplatser, framgår att Östersundomkommittén beslöt att lägga fram utkastet till generalplan för Östersundom till påseende innan man behandlade synpunkterna på programmet för deltagande och bedömning. Principiellt är ordningsföljden tvivelaktig. I praktiken har ordningsföljden kanske ingen betydelse, då ju synpunkterna redan hamnat i Ö-mappen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar