Buffertzoner är nödvändiga. Den 26 maj 2011


Natur och miljö har på sin webbplats publicerat föreningens utlåtande eller åsikt om utkastet till generalplan, "Utlåtande om utkastet till den gemensamma generalplanen för Östersundom". i Utlåtandet kan man bl.a. läsa följande:

Bostadsområden bör inte planeras precis invid skyddsområden, utan tillräckliga buffertzoner är nödvändiga för att säkerställa att områdenas skyddsvärden inte försvinner. Tomtgränser bör inte dras ända ner till strandlinjen. Obebyggda stränder är av stor betydelse såväl ekologiskt som ur rekreationssynvinkel. Muddringar och annan byggnadsverksamhet i och invid de skyddade fågelvattnen i Östersundom som tillhör Natura 2000-nätverket kan inte tillåtas.


I mitt inlägg "Kyllä. Den 21 maj 2011" skrev jag att "En instans som är sent ute med sina synpunkter om utkastet till generalplan är Nylands förbund." I föredragningslistan för Nylands förbunds senaste styrelsemöte kan man emellertid läsa att "[Östersundom-]Toimikunta varaa nyt yleiskaavan valmistelun kannalta keskeisille tahoille mahdollisuuden kannanoton antamiseen valmisteluaineistosta". Något deadline uppges inte, men det kan vara ett rent sammanträffande att landskapsförbundet antog sitt utlåtande just den 23 maj, som var den sista dagen att ge officiella åsikter om utkastet till generalplan.

Det är oklart för mig om även Natur och miljö är (eller betraktar sig som) en central instans, som Östersundomkommittén skilt erbjudit möjlighet att ge sitt ställningstagandet om beredningsmaterialet. I varje fall lär övriga berörda naturskyddsföreningar ännu inte kommit med sina officiella ställningstaganden.Laura Räty ser ut att bli ny biträdande stadsdirektör i Helsingfors. Raäty har på denna blogg behandlats speciellt i inläggen "Lauras Helsingfors. Den 30 maj 2010" och "Räty. Den 10 november 2010".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar