Pikaraitiotievaihtoehto. Den 1 april 2012


I mitt inlägg "Behov av förvaltningsdomstol. Den 29 mars 2012" berättar jag att stadsstyrelsen i Vanda på sitt möte den 26 mars beslöt att göra en "liten ändring" eller ett tillägg till beslutsförslaget. Enligt nyheten "Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi luonnoksen 26. maaliskuuta" på webbplatsen Yhteinen Östersundom lyder tillägget "Kaavassa tulee selvittää pikaraitiotien rakentamisen mahdollisuus". (Citationstecknen finns med i meddelandet.) Det samma kan man läsa i en uppdatering av meddelandet "Östersundomiin ehdotetaan viiden metroaseman mallia" Vanda stads webbplats. Protokollet från det aktuella mötet finns nu på Internet. Angående ärendet "Östersundomin yhteinen yleiskaavaluonnos nro YK0035" kan man läsa att det aktuella tillägget i själva verket lyder "[Päätetään] puoltaa Östersundom-toimikunnalle, että kaavassa tulee tarkastella myös pikaraitiotievaihtoehtoa tiiviin kaupunkirakentamisen mallissa.” Här talas det alltså om ett alternativ, vilket kan tolkas som ett alternativ (inte komplement) till metrolinjen. Tillägget är därmed betydligt radikalare än det tidigare angetts.


Alternariv D, "Spårvagnsspaden"

Alternativ D till gemensam generalplan representerar faktiskt ett alternativ med endast spårvagn. Metrolinjen har dock förlängts med en station i Västersundom. I alternativ D saknas en ekologisk korridor från Kasbergets naturskyddsområde norrut genom Västersundom. Det är uppenbart att alternativ D gjorts möjligast oattraktivt för Vanda. (Se "Spårvagnsstaden. Den 6 mars 2012".) Om alternativ D heter det i beskrivningen på webbplatsen Yhteinen Östersundom att "bebyggelsen är inte lika tät som i alternativen A och B". Stadsstyrelsen i vanda vill tydligen att det utreds ett nytt alternativ med snabbspårväg istället för metro.

I protokollet återges även den anteckning till protokollet som den gröna styrelsegruppen lämnade. Anteckningen var i själva verket ett tillägg och ändringsförslag till det första stycket i det ursprungliga förslaget. Anteckningen eller tillägget/ändringsförslaget lyder enligt följande:

Östersundomin alueen rakentamisessa lähtökohtana tulee olla luonnon asettamat ehdot. Jatkotyössä tulee edetä vaihtoehto B:ssä vaihtoehto C:n eli luontojärjestöjen varjokaavan suuntaan, niin että asukasmäärä on nyt esitettyä huomattavasti pienempi, jolloin pystytään säästämään alueen tärkeät luontoalueet koskemattomina sekä leveämmät puskurivyöhykkeet Natura-alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston ympärillä. Näin toimien ehkäistään kaava-alueen painetta Naturan merkittävään heikentämiseen ja pitkäkestoiseen oikeusprosessiin.

Alueen ekologisia ja virkistyskäyttöä palvelevia viherkäytäviä tulee edelleen leventää, jotta kaavassa pystyttäisiin turvaamaan lain vaatima luonnonsuojelualueiden kytkeytyneisyys ja toimivat viheryhteydet. Vantaan puoleinen Länsisalmen metsän luonnonsuojelualue on osa merenrannan Natura-alueilta Mustavuoresta Kasabergetin kautta pohjoiseen johtavaa eliöstölle erittäin tärkeää viherkäytävää, joka on edelleenkin esitetty liian kapeana. Lisäksi se katkeaa Porvoontien varren tiiviiseen rakentamiseen (tumman punainen).

Kaavamerkintöjä ja -määräyksiä tulee tarkentaa ja monipuolistaa mm. esittää omalla kaavamerkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet (luo).


Österleden ("Porvoontie") går mellan Kasabergets och Västerundom naturskyddsområde, alternativ B.

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår på ledarartikel med rubriken "Kielellisiä oikeuksia pitää puolustaa ja kehittää". I artikeln kan man läsa följande:

Ruotsinkielisen väestön puolella asenteita taas ovat koventaneet useat peräkkäiset hallinnolliset ratkaisut, joita on ruotsinkielisten parissa pidetty heidän oikeuksiaan loukkaavina tai ainakin niitä uhkaavina. Tällaisia ovat muun muassa käräjäoikeusuudistus, Sipoon länsiosien pakkoliittäminen Helsinkiin ja Keski-Pohjanmaan liittäminen aluehallintouudistuksessa Pohjois-Pohjanmaahan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar