Gyllene fält. Den 3 april 2012


Helsingfors stadsstyrelse beslöt på sitt möte igår på förslag av Outi Ojala (vf) att bordlägga ärendet om utkast till generalplan för Östersundom. Bordläggningen är så till vida intressant att motsvarande ärende redan bordlagt två gånger i stadsplaneringsnämnden. Stadsplaneringsnämnden borde ha förhandlat fram ett beslutsförslag som stadsstyrelsen enhälligt kunde ha godkänt. Till saken hör att stadsstyrelsen i Vanda och kommunstyrelsen i Sibbo redan Östersundomkommitténs förslag med vissa tillägg

Som bilaga till föredragningslistan ingick en utredning, som jag inte noterat förut: "Östersundomin yleiskaavaluonnos. Katsaus kaavatalouteen". I utredningen hittar man bl.a. den karta med nya namn på, som jag tidigare presenterat i mitt inlägg "Porvari. Den 25 fabruari 2012". I mitt Inlägg "Turku ja Tampere kilpailevat Helsingin seudun kanssa. Den 4 januari 2012" har jag noterat att man på webbplatsen Uutta Helsinkiä och Helsingfors ekonomi- och planeringscentrals webbplats talar om Porvarin asema istället för Länsisalmen asema. Även i Östersundomkommitténs ursprungliga beslutsförslag, som stadsstyrelsen i Helsingfors förväntades ställa sig bakom på sitt möte igår, kallas metrostationen Porvari. I den ovannämnda utredningen kan man läsa mera om planerna för "Porvari", ett område som Vanda avstod ifrån, eftersom det, enligt Tapani Mäkinen, inte kan förädlas. (Se "Alue jota ei voi enempää jalostaa. Den 20 oktober 2011".) Jag återger valda bitar ut utredningen "Östersundomin yleiskaavaluonnos. Katsaus kaavatalouteen":

Rannikon suunnan kehityskäytävä ja Kehä III:n kehäkaupunki kohtaavat konkreettisesti Östersundomissa. Kehä III ja Uusi Porvoontie kohtaavat alueella, joka on kaavassa merkitty erityissuunnittelualueeksi ES1, ns. Porvarin alue. Alue voidaan suunnitella kehitettäväksi yhdeksi Helsingin seudun tai pääkaupunkiseudun työpaikkakeskittymistä. Porvarissa kohtaavat Kehä III:n ns. kehäkaupunki ja rannikon suuntainen kehityskäytävä. Tämän lisäksi se on Vuosaaren sataman "paisuntasäiliö" työpaikkatoimintojen suhteen.Den nedre bilden på omslaget till den aktuella utredningen har namnet i utredningen gett namnet "Golden fields". Namnet är komiskt med tanke på att bilden i själva verket visar den vassbevuxna fågelviken Karlvik. Landskapet är typiskt för sjön (meri) i det "havsnära" Östersundom. Bilden är tagen från bron till Björnsö. I bakgrunden syns Björkudden, där Topelius i tiden bodde. Nedan samma landskap på Google Maps.Visa större karta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar