Prejudikatet Vanda. Den 26 januari 2009


Förslaget i gårdagens Karslsson (skämtteckning) i Helsingin Sanomat att slå samman Kuopio med Helsingfors via en lång korridor är naturligtvis en hejdlös överdrift. Ändå är förslaget en parodi på Helsingfors inkorporering av sydvästra Sibbo via ett litet område av Västersundom söder om Österleden. Fastän Vanda formellt frivilligt avstod den s.k. Västerkullakilen till Helsingfors, var inkorporeringen juridiskt sett kontroversiell. Anslutningen av området motiverades endast av behovet att skapa en förbindelse mellan Helsingfors och sydvästra Sibbo. Jag känner inte till att man tidigare under rådande lag skulle ha gjort några liknande inkorporeringar.

När statsrådet den 19 juni, eller egentligen den 3 juli, ifjol beslöt att ansluta Hauho kommun, Kalvola kommun, Lammi kommun, Renko kommun och Tuulos kommun till Tavastehus stad beslöt man även att ett område på 27,6 kvadratkilometer av Hattula kommun överförs till Tavastehus. (Se "Hattula. Den 27 december 2008".) Överföringen motiverades med att Kalvola saknade gemensam gräns med det övriga området som skulle bilda det nya Tavastehus. När statsrådet tog sitt beslut var det endast ett halvt år kvar tills ändringen i kommunindelningen skulle träda i kraft, fastän Hattula kommun motsatte sig förslaget till ändring i kommunindelningen för Hattulas del. Enligt min bedömning är den stränga tidtabellen ett tecken på att statsrådet litade på att besvär till HFD inte skulle ändra på beslutet. Knappast hade man varit så säkra på beslutets laglighet, ifall man inte hade haft statsrådets beslut i fallet Sibbo att falla tillbaka på. På Internet har jag inte hittat några motiveringar till att anslutningen av en del av Hattula till Tavastehus skulle vara laglig. På finansministeriet verkar man inte ha bekymrat sig om inkorporeringens laglighet. Däremot är man mån om att understryka att inkorporeringen inte blir ett prejudikat. I samband med statsrådest beslut den 19 juni gav finansministeriet ett skilt utlåtande enligt vilket Hattula inte kommer att bli ett prejudikat. Motivering lyder enligt följande:

>>Syntynyt päätös Hattulan kunnan alueen siirrosta Hämeenlinnaan ei toimi ennakkotapauksena vastaavien tilanteiden osalta. Kuntajakolakia on tarkoitus uudistaa niin, että uutta lakia sovelletaan vuoden 2011 alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa. Lakia uudistettaessa selvitetään mm. kuntajaon muutoksen edellytysten täsmentämisen tarvetta ja esitysten valmistelu- ja päätöksentekoprosessin kehittämistä myös tämän kaltaisten tilanteiden osalta. Lain uudistuksessa on tarkoitus kehittää kuntajaon muutosprosesseja niin, että niissä etsittäisiin mahdollisimman pitkälti kuntien yhteiseen tahtoon perustuvia ratkaisuja.<<

Att Hattula kunde ha blivit ett juridiskt prejudikat, ifall kommunindelningslagen inte skulle ändrs, borde betyda att HFD inte tidigare tagit ställning till liknande inkorporeringar. Kanske är fallet Hattula trots allt inte helt jämförbart med inkorporeringen av Västerkullakilen. Däremot visade fallet Sibbo att det inte lönar sig att besvära sig till HFD gällande statsrådets beslut om ändringar i kommunindelningen. Det lär inte ha lämnats in några besvär mot beslutet att ändra kommunindelningen i Tavastehusregionen.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar