Oskyldigt dömd. Den 4 januari 2009Det händer sig att oskyldigt dömda själva börjar tro sig vara skyldiga. Upplevelsen av att vara oskyldigt dömd kan vara tyngre än det egentliga straffet. Trots att flera auktoriteter öppet låtit förstå att HFD:s dom i fallet Sibbo var ett justitiemord, är det en vanlig uppfattning i Sibbo att man bör skylla sig själv - eller Sfp - för att det gick som det gick. I otaliga blogginlägg har jag försökt analysera bakgrunden till för HFD:s avgörande. Det finns dock mycket kvar att utreda.

HFD:s beslut i fallet Sibbo är både inkonsekvent och diffust (se "Diffus argumentation. Den 2 augusti 2008"), men det är knappast många journalister som läst igenom det över 100 sidor långa beslutet. Istället torde man ha baserat sin nyhetsförmedling på HFD:s presmedelande "HFD förkastade besvären över ändringen i kommunindelningen mellan Helsingfors, Sibbo och Vanda", som var högst vinklat. (Jfr "Två beslut. Den 28 januari 2008".) Syftet med pressmeddelandet verkar vara att utpeka Sibbo kommun som den skyldige och så tolkade även medierna HFD:s beslut, fastän ärendet inte alls handlade om Sibbos eventuella skuld. Vem som skrivit pressmeddelandet vet jag inte, men det är inte osökt att förvänta sig att HFD:s kommunikationschef haft ett finger med i spelet.

Turun Sanomat publicerade den 16 januari 2008 en artikel med rubriken "Kuntaoikeuden asiantuntija hämmästyi KHO:n ratkaisusta". I artikeln kritiserar docent Erkki Mennola HFD:s beslut på flera punkter, men i detta sammanhang vill jag lyfta fram kritiken mot informationsförmedlingen. Jag citerar:

>>Mennola pohdiskelee, miksi Sipoon asian käsittelyn tarkka kulku on ollut yleisessä tiedossa. Ratkaisuhetket ”on tiedetty etukäteen”.
- Herää kysymys, milloin nämä paperit (päätös) on kirjoitettu.<<

Det är inte så svårt att räkna ut när när beslutet i praktiken tagits och när beslutet skrivits. I blogginlägget "HFD läckte information till ministeriet. Den 31 januari 2008" har jag noterat att (kommunavdelningen) vid inrikesministeriet den 18 december 2007 föreslog att utnämna Pekka Myllyniemi till kommunindelningsutredare för att utreda om en kommunsammanslagning mellan Kemijärvi stad Pelkosenniemi kommun. Att HFD inte skulle ändra statrådets beslut på grund av oegentligheter i samband med Myllyniemis Sibboutredning bör ha stått klart senast vid denna tidpunkt. Än mera i ögonfallande är det att inrikesministeriet den 18 december gav de berörda kommunerna tid att höras om utnämningen av utredningsman fram till den 15 januari och att (kommunavdelningen) vid finansministeriet tog beslutet att utnämna Myllyniemi till utredningsman den 16 januari, det vill säga dagen efter att HFD officiellt gjorde sitt avgörande i fallet Sibbo. Man behöver dock inte spekulera om en läcka till ministeriet föratt räkna ut när HFD:s beslut i praktiken stod klart. HFD:s kommunikationschef Teuvo Arolainen har skött om att tidtabellen för HFD.s avgörande varit känt för en större publik. Redan den 16 oktober 2007 publicerade Helsingin Sanomat en artikel med rubriken "KHO päättää Sipoon lounaisosien liittämisestä heti vuodenvaihteen jälkeen". (Se "Ingen landförbindelse. Den 16 oktober 2007".) Jag citerar ur artikeln:

>>KHO ehtii tiedotuspäällikkö Teuvo Arolaisen mukaan ottaa asian päätettäväksi vielä tämän vuoden lopulla, mutta päätöstä ei ehditä antaa kuin vasta ensi tammikuussa. ...

"Kun päätös tehdään, sen jälkeen menee vielä aikaa siihen, että tarkistetaan sanamuodot, saadaan allekirjoitukset sekä puhtaaksikirjoitus", Arolainen kuvaa.

Arolaisen mukaan joissain ratkaisuissa päätöksen antaminen saattaa mennä kuukauden eteenpäin siitä, kun se on asiallisesti päätetty.<<

Dagen före, den 15 oktober 2007 hade FNB publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Sibbobeslut först nästa år", som bl.a. Hbl förmedlade. (Se "Beslutet dröjer. Den 15 oktober 2007".) Jag citerar ur notisen:

>>Enligt högsta förvaltningsdomstolen kan ett beslut fattats först efter årsskiftet.

– Beslutet är så att säga färdigt först när det avges även om det i sak avgjorts redan tidigare, säger domstolens informationschef Teuvo Arolainen.

Han påpekar att det i vissa fall kan dröja en månad innan ett beslut avges efter att beslutet fattats.<<

Den 3 december 2007 publicerade Hufvudstadsbladet på Hbl:s webbplats en notis med rubriken "Sibbobeslut tidigast i januari". (Se "Ett berg av dokument. Den 3 december 2007".) Nu verkade informationsschef Arolainen inte längre så säker på att frågan i sak skulle hinna avgöras i december. Jag citerar:

>>Det fanns små förhoppningar, eller farhågor, om att inkorporeringen av sydvästra Sibbo till Helsingfors skulle välsignas av HFD ännu på 2007 års sida. Så blir det knappast, säger infromationschef Teuvo Arolainen.

Enligt honom sammanträder avdelningen eller "sektionen" som granskar Sibboärendet i mitten av december. Sektionen leds av Högsta förvaltnningsdomstolens president Pekka Hallberg. Domarna har ett litet berg av dokument att titta på – blande dem förslag, besvär och motbesvär.

– Saken är komplicerad och gruppen kan begära nya utlåtanden. Min gissning är att beslutet dröjer åtminstone till januari och möjligen längre, säger Arolainen.<<

Avdelningen som avgjorde fallet Sibbo skulle alltså sammankomma i mitten av december, men då hade de tydligen tittat färdigt på berget av dokument. Den 11 december 2007 publicerade Yle en notis med rubriken "Sibbofrågan i HFD först nästa år". Här hette det ännu att "Beslutet dröjer, eftersom det ännu finns många saker som bör utredas innan ett beslut kan fattas." Speciellt mycket lär HFD dock inte ha utrett innan fallet i sak avgjordes. Avdelningen som avgjorde fallet Sibbo torde ha sammankommit senast måndagen den 17 december.

Den 4 januari 2008 publicerade Christel Liljeström ett blogginlägg där hon skrev följande:

>>Högsta Förvaltningsdomstolen har tagit beslutet gällande annekteringen i sydvästra Sibbo.
Beslutet är inte ännu undertecknat eller översatt. Det kommer att tillkännages troligen vecka 3, kring den 15:e.<<

Vilka vägar Liljeström fått informationen vet jag inte. Helsingin Sanomat publicerade den 10 januari 2008 en notis med rubriken "Sipoon rajakiista ratkeaa ensi viikolla". (Se "Domslutet torde offentliggöras nästa vecka. Den 10 januari 2008".) Ur notisen frangår mera än bara tidpunkten för beslutet:

>>KHO:sta kerrotaan, että oikeuden päätös on lähes satasivuinen. Asian käsittelyä on johtanut KHO:n presidentti Pekka Hallberg.
Sipoo on vastustanut voimakkaasti Lounais-Sipoon liittämistä Helsinkiin. Oikeus onkin poikkeuksellisesti istunut niin sanotussa jaostoplenumissa, eli päättämässä on ollut seitsemän hallintoneuvosta. Asialla on ollut myös tavallisuudesta poiketen kaksi esittelijää.
Normaalisti KHO:n käsittelemistä asioista on päättämässä viisi tuomaria ja niillä on yksi esittelijä.
KHO:n jaostoplenum istui Sipoo-päätöstä tekemässä jo viime vuoden puolella. Päätös on valmis, kun kaikki tuomarit ovat allekirjoittaneet sen.<<

Redan på morgonen den 14 januari 2008 förmedlade medierna nyheten om att HFD offentliggör sitt beslut följande dag, men först sent på eftermiddagen bekräftade HFD till Sibbo kommun officiellt att beslutet ofentliggörs den 15 december.

Informationschef Teuvo Arolainen har knappast haft något inflytande över HFD:s avgörande i fallet Sibbo, men han är inte nödvändigtvis helt oskyldig till att många även i Sibbo betraktar Sibbo som medskyldig. Ett exempel på hur HFD:s ovannämnda presmeddelande kunde läsas erbjöd Helsingin uutisets ledarartikel "RKP:n rooli paljastui Sipoossa alastomimmillaan" från den 18 januari 2008. (Se "Justitiemord. Den 18 januari 2008".) Vare sig Arolainen författat pressmeddelandet eller inte, så torde den märkliga informationsförmedlingen åtminstone delvis kunna förklaras av informationschefens bristande erfarenhet. Teuvo Arolainen tillträdde nämligen jobbet som tillfällig informationschef vid HFD först den 1 oktober 2007, det vill säga samma dag som Kommunförbundets ledande jurist Heikki Harjula började sitt uppdrag som tillfälligt förvaltningsråd vid HFD.

Arolainen har publicerat artiklar om medieetik. I Oikeus 3/2002 ingår en artikel av Arolainen med rubriken "Oikeustoimittaja – tuomittu ilman näyttöä". Före jobbet som infomationschef vid HFD var Arolainen rätts- och brottsjournalist vid Helsingin Sanomat. Det är faktiskt Arolainen som skrivit Helsingin Sanomats artikel "Jonkka ei löytänyt huomautettavaa Sipoon kuntajaon käsittelystä", som publicerades den 16 juni 2007. (Se "Ett invecklat händelseförlopp. Den 16 juni 2007".) Arolainen var fram till juni 2007 ordförande för Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys. Han var även första viceorförande i Finlands Journalistförbund. Arolainen var tvungen att lämna sitt orförandeskap i Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys på grund av förfalskade restaurangkvitton. Tidningen Journalisti skriver om fallet i en artikel med rubriken "Arolainen eroaa liitosta ja siirtyy KHO:hon" från den 14 september 2007. Bilden ovan publicerades i samband med artikeln. I artikeln kan man även läsa följande:

>>Korkein hallinto-oikeus oli viestintäpäällikön virkaa täyttäessään tietoinen Helsingin kuittiepäselvyydestä. KHO:n presidentti Pekka Hallberg ja muut rekrytointipäätöksen tekijät katsoivat, ettei asia vaikuta Arolaisen uudessa tehtävässä nauttimaan luottamukseen. <<


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar