Projektet för reform av kommun- och servicestrukturen. Den 16 januari 2009


Yle Östnyland har idag på eftermiddagen publicerat en text med rubriken "Förbundsbyte får följder för Östnyland". Det är Sibbo kommuns troliga byte av lansdskapsförbund som får följder inte bara för Östra Nylands landskapsförbund, utan även för regionen i sig. Yle har på Internet utöver nyhetstexten publicerat ett par audioklipp med intervjuer som ingått i lokalradions inslag om frågan. I den ena intervjun tillfrågas Christel liljeström om vad hon tror det beror på att så många ser fördelar med ett medlemskap i Nylands förbund. Liljeström svarar att man tror att man skulle ha undvikit en annektering om Sibbo hört till Nylands förbund, "trots att frågorna inte alls hör ihop med varandra". Jag håller med Liljeström om att ett medlemsskap i Nylands förbund inte skulle ha hjälpt Sibbo att förhindra en annektering, men visst finns det kopplingar mellan frågan om landskapsförbunden samman med den så kallade Sibbofrågan.

Att Helsingfors år 2006 så starkt krävde en sammanslagning av de nyländska förbunden kan förklaras med att Helsingfors genom stadsstyrelseordförande Jan Vapaavuori med landskapsfrågan ville pressa Sibbo och Sfp att formelt frivilligt gå med på inkorporering. Om Sibbo frivilligt avstod Östersundom, skulle Helsingfors dra bort sitt krav på att Sibbo ansluts till Nylands förbund. I sin Sibboutredning betraktar Pekka Myllyniemi Sibbos medlemskap i Östra Nylands förbund eller existensen av två nyländska lanskapsförbund som ett stort problem. Jag citerar:

>>En av de största bristerna när det gäller samarbetet kring markanvändningen och lösandet av problemen med bostadsproduktionen i huvudstadsregionen är att Helsingfors och Vandas grannkommun Sibbo, som har en mycket stor areal, inte hör till samma landskap som huvudstadsregionen.<<

Den ovanciterade satsen torde Myllyniemi, utan att ange källa, kopierat från dokumentet "Pääkaupunkiseutu ja kunta- ja palvelurakenneuudistus: Perustelumuistio" från den 9 februari 2006. Jag citerar ur promemorian, som antagits av kordineringsgruppen för kommun- och servicestrukturreformen i huvudstadsregionen, vars ordförande hette Jan Vapaavuori:

>>Kuntarajat ja seudullisen suunnittelun aluejaotus

Yksi merkittävimmistä puutteista maankäytön yhteistyössä ja pääkaupunkiseudun asuntotuotannon ongelmien ratkaisemisessa on, että pinta-alaltaan erittäin suuri Helsingin ja Vantaan naapurikunta Sipoo ei kuulu pääkaupunkiseudun kanssa samaan maakuntaan. Pääkaupunkiseudun kaupungit edellyttävät, että Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntaliitot yhdistetään. Vain tällä tavoin toimien maan ainoan metropolialueenaan kaupunkirakenteen hallittu laajeneminen myös itäsuuntaan mahdollistuu.

Kaupungit katsovat lisäksi, suunnittelurajojen muuttamisen lisäksi myös kuntarajojen muuttaminen tulee ottaa yhteistyökohteeksi Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken. Asutuksen laajentamiseksi Helsinki ja Vantaa ryhtyvät aluevaihdoksiin Ala-Tikkurilan ja ns. Vesterkullan kiilan osalta. Sipoon läntiset osat tulee liittää osaksi pääkaupunkiseutua. <<

På ett annat ställe i rapporten refererar Myllyniemi faktiskt till det ovanciterade dokumentet. Jag citerar ur den svenska översettningen av Myllyniemis rapport:

>>Städerna i huvudstadsregionen förutsätter att Nylands och Östra Nylands landskapsförbund sammanslås. Endast på detta sätt möjliggörs en behärskad utvidgning av stadsstrukturen i landets enda metropolområden även i östlig riktning.

Städerna anser att förutom en ändring av planeringsgränserna bör även en ändring av kommungränserna bli föremål för samarbete mellan Helsingfors, Vanda och Sibbo. För att utvidga bosättningen går Helsingfors och Vanda in för områdesbyten i fråga om Nedre Dickursby och den s.k. Västerkullakilen. Sibbos västliga områden bör fogas till huvudstadsregionen. (Delegationen för huvudstadsregionen, Motiveringspromemoria, Projektet för reform av kommun- och servicestrukturen 14.2.2006)<<

I Myllyniemis rapport ingår det ett helt avsnitt med rubriken "Betydelsen av en sammanslagning av Nylands förbund och Östra Nylands förbund". I avsnittet 5.4, "Kommunindelningsutredarens förslag" säger Myllyniemi ytterligare följande:

>>Organisatoriskt förutsätts ett gott samarbete i huvudstadsregionen och hela Nyland. Utan en sammanslagning av landskapsförbunden är detta i praktiken inte möjligt.<<

Helsingfors lär inte längre ha några krav på en sammanslagning av ladskapsförbunden, men det är sannolikt att förbunden trots allt slås ihop, ifall Sibbo byter förbund. Samlingspartiet och socialdemokraterna i Sibbo torde önska ett byte av lansdskapsförbund främst av partipolitiska skäl. Valmansföreningen För Sibbos stöd av ett byte av förbund torde närmast bero på bristande insikter i de faktorer som ligger bakom annekteringen. Ramlagen för KSSR kom man överens om redan år 2006. Helsingforspolitikerna nöjde sig med Hannes Manninens löfte om att ansluta Sibbos västliga områden till huvudstadsregionen.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar