Två taburetter. Den 10 februari 2007


"Sibbo presenterar total kursändring" är rubriken på huvudnyheten på första sidan i dagens Hufvudstadsblad. Artikeln på sidorna 4 och 5 har rubriken "Total kursändring i 'metropolkommunen'". Sibbos kursändring har naturligtvis med Helsingfors annekteringsplaner att gör. Artikeln handlar även till stor del om en eventuellt förestående rättsprocess. I artikeln intervjuas Rainer Karlsson, som är ordörande för palneringsnämnden:

En del drömmer om att Helsingfors snabbt skulle kunna ta över sydvästra Sibbo. De har helt fel. Alla jurister jag talat med ifrågasätter beredningen. Vi överklagar till HDF och den behandlingen kommer att vara juridisk, inte politisk

Med sitt utkast till generalplan torde Sibbo försöka bevisa att kommunen har beredskap att bygga själv och att en gränsjustering således inte är behövlig. Förhållandet mellan genaralplanen för Sibbo och Helsingfors planer på att inkorporera sydvästra Sibbo är dock inte entydigt. Visst har man i Sibbo plötsligt ökat på takten, men nog har det funnits ett tryck även före Helsingfors annekteringsbeslut. I själva verket är det troligt att Helsingfors stadskontor kände till att Sibbo planerade en kursändring. I sibbo hade man jobbat med generalplanen 2025 åtminstone sedan januari 2005. För Helsingfors var det viktigt att göra sitt annekteringsbeslut innan Sibbo hann komma ut med sin nya generalplan. Hade Helsingfors stad inte gjort sitt annekteringsbeslut i brådskande ordning, torde Sibbo före stadens beslut ha hunnit komma ut med en tidig version av utkast till ny generalplan. Nu godkände kommunstyrelsen i Sibbo den 26 juni, fem dagar efter annekteringsbeslutet, en strukturmodell till generalplan. Se presentation (pdf) av planeringsskeden samt videoklipp på YouTube! Juridiskt borde det vara fullständigt irrelevant huruvida Sibbo gjort sin kursändring före eller efter den 21 juni ifjol, men politiskt finns det ett behov av att påtala Sibbos senfärdighet.


I gårdagens blogginlägg "Videoklipp. Den 9 februari 2007" behandlade jag bl.a. det påstådda problemet i samhällstrukturen som kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi och hans uppdragsgivare, region- och kommunminister Hannes Manninen (c) liksom Helsingfors stad ansett kunna motivera en ändring av kommunindelninge mellan Helsingfors, Sibbo och Vanda. Enligt Myllyniemi är det ett stort problem att Sibbo är glest befolkat jämfört med grannkommunerna i väst. Myllyniemi har dock på inga sätt utrett några påstådda problem i samhällstrukturen. Han argumenterar för problemets existens med tomma fraser, som författats av Helsingfors stadskontor. Problemen i samhällstrukturen medför enligt Myllyniemis rapport ett behov av en förändring av kommunindelningen. Vad Helsingfors och Myllyniemis uppdragsgivare i verkligheten torde ha varit ute efter är någonting att beskylla Sibbo för. Den föreslagna annekteringen uppfattas som en (politisk) bestraffning av Sibbo och då måste man hitta någonting att anklaga Sibbo för.

Myllyniemi säger på videon, som finns på gårdagens blogginlägg, att Sibbos eget utkast till generalplan är ett tecken på att det existerar ett "problem i samhällsstrukturen". De påstådda problemen i samhällsstrukturen är dock närmast fiktioner, som region- och kommunminister Hannes Manninen vid inrikesministeriet inte skulle behöva bekymra sig över. Däremot är bostadspriserna och bristen på tomtmark ett problem som bostadsminister Hannes Manninen vid miljöministeriet har skäl att bekymra sig över. Sibbo är här inte ett problem, utan en möjlighet. Sibbo är naturligtvis inte orsaken till problemet med de höga bostadspriserna, men kan eventuellt bidra till en lösning på problemet.

Pekka Myllyniemi utnämndes till utredningsman av inrikesministeriet, inte av miljöministeriet, dit bostadspolitiken hör. För att främja utbudet på bostäder i Helsingforsregionen behövs det inga gränsjusteringar, men kanske nog hot om gränsjusteringar. Man kan fråga sig om inte bostadsministern har missbrukat sin portfölj vid inrikesministeriet. Genom att även sitta på kommunministerns taburett har bostadsministern ett maktmedel att ta i för att skrämma kommunerna att planera enligt bostadsministerns och statsministerns önskemål. (Bilden av taburetterna ovan har jag kopierat från Wikipedia, men den har ursprungligen ingått i Nordisk familjebok, vars uphhovsrätt har gått ut.)


I själva verket har man i offentligheten främst med bostadspolitiska skäl, inte samhällstrukturella skäl, försökt motivera en annektering av sydvästra Sibbo. Sibbos generalplan, som presenteras i dagens Hbl, borde på alla sätt tillfredställa så väl statsministern som bostadsministern. Ett problem är dock de dåliga relationerna mellan statsministern och Helsingfors stad. Sibbos generalplan är inte en lösning på konflikten mellan staden och staten, som torde vara det egentliga skälet till att centerministrarna uttalat sitt stöd för en annektering. (Se "Statsministerns relationer till Helsingfors. Den 2 februari 2007", "Vanhanens ställningstaganden för Malm. Den 31 januari 2007", "Vapenvilan mellan Helsingfors och staten. Den 17 januari 2007" och "Benmjöl åt mjölkkon. Den 30 september 2006".)

Låt mig uppriktigt säga att jag ogillar utkastet till generalplan för Östersundoms del. Visserligen är Sibbos egna planer bättre än Helsingfors skräckscenario och Sibbos massiva planer omfattar inte Husö. Hbl har på sin karta i misstag lyckats kapa av Husö, där Helsingfors stad äger en stor del av marken. På Husö brukar jag skida om vintrarna, men området lär inte vara lämpligt för bebyggelse, så jag torde få behålla mitt skidspår oberoende av hur det går i fallet Sibbo. (Sibbo har åtminstone inte ansökt om att få inlösa de marker som Helsingfors äger i Husö-området.) Enligt utkastet till generalplan skall en mycket stor del av den nya befolkningen koncentreras till Östersundom inklusive Gumböle. Jag är inte övertygad om att Helsingfors alls gillar dessa planer, såvida området även framöver hör till Sibbo. Speciellt de gröna torde ogilla att Sibbo planerar att bygga även norr om Borgå motorväg. Å andra sidan är det i första hand här som Helsingfors stad äger mark. Vad Helsingforspolitikerna kanske däremot gillar är att man ritat ut en förlängning av metrolinjen till Östersundom.

Sibbometron är en trojansk häst med vilken Helsingfors länge planerat att erövra sydvästra Sibbo. Helsingfors har i flera år förespråkat en metrolinje till Östersundom, medan Vanda passivt och Sibbo aktivt strätat emot. Motståndet mot metrolinjen har föranlett Helsingfors att beskylla Sibbo för ovilja till samarbete. Lika väl medger Helsingfors i sitt utlåtande till länsstyrelsen om Helsingfors inkorporeringsförslag att staden anser att en metrolinje till Östersundom förutsätter att området inkorporeras med Helsingfors. I Utlåtandet heter det att "Helsinki kykenee toteuttamaan metron siirrettäväksi esitetylle alueelle mutta Sipoolla ei sen sijaan ole siihen taloudellisia mahdollisuuksia". Myllyniemi anger i sin rapport på ett liknande sätt metron som ett argument för en gränsjustering. (Se "Östra Nylands förbund har stått i vägen för metron. Den 3 januari 2007".)

I utkastet till generalplan för Sibbo är även HELI-banan utritad. Det går alltså två olika linjer för spårtarfik genom Östersundom. Att dra en metrolinje till Sibbo sida vid sida med en vanlig järnväg skulle vara rena vansinnet. Jag hoppas att man även i Sibbo inser detta. Dessutom finns det ett uppenbart behov av att istället förlänga den aktuella metrolinjen i riktning mot Håkansböle. HELI-banan och metriolinjen skulle enligt Håkansbölealternativet korsa varandra vid en välbehövlig trafikterminal i Fagersta i Vanda.

En karta (pdf) av utkastet till generalplan för Sibbo 2025, som godkändes av kommunfullmäktige i den 28 augusti 2006, ingår som bilaga i Myllyniemis rapport och finns även skilt på Sibbo på nätet. En intressant detalj på denna karta är att man ritat ut en korridor för HELI-banan (eller "kollektivtrafikförbindelse") så att korridoren i Östersundom går ungefär där det är tänkt att metrolinjen skulle gå. Jag frågar mig om man avsiktligen velat ge ge alternativa tolkningsmöjligheter. Åtminstone finns det alternativ till Sibbometron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar