Vapaavuoris miljögärning. Den 4 februari 2007

Helsingfors stadsstyrelseordförande Jan Vapaavuori har igår på sin blogg publicerat ett inlägg med rubriken "Sipoo-liitos olisi suuri ympäristöteko". Blogginlägget har noterats i en notis med rubriken "Jan Vapaavuori: Sipoo-liitos suuri ympäristöteko". Vapaavuori tar fasta på FN- rapporten om klimatförändring och skriver att "Yksittäinen kaupunki tai kaupunkiseutu voi kaikkein parhaiten vaikuttaa asiaan edistämällä eheää yhdyskuntarakennetta." Vidare skriver han:

Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suurin ongelma on sen hajautuminen, jota ns. Nurmijärvi-ilmiö vastuuttomasti ruokkii. Järkevämpää ja vastuullisempaa olisi rakentaa lähemmäksi alueen keskusta, Helsinkiä.
...
Laajemmista rakentamattomista alueista, ja ennen kaikkea niistä, jotka sijaitsevat lähellä Helsinkiä, ylivoimaisesti suurin ja merkittävin on läntinen Sipoo. On paitsi kansantaloudellista haaskausta, ympäristön kannalta vastuuton teko jättää sitä rakentamatta.

Jag skall var politikst inkorrekt och medge att jag tvivlar på att de ökade koldioxidutsläppen har en avgörande temperaturhöjande effekt. Andra drivhusgaser och specieltt fullständigt okontrollerbara faktorer, av vilka solaktiviteten torde vara den viktigaste, har en betydligt starkare verkan. Effekterna förstärks dessutom av minskad reflektering eller ökad absorbering av solstrålning då en större markyta är snöfri. Jag skulle dock inte gå ut och kritisera FN-rapporten. Vetenskapsfilososofiskt är hypen kring klimatforskningen problematisk, men så länge den ökar miljömedvetenheten tjänar den ett gott och viktigt syfte. Även Romklubbens rapport från början av 1970-talet baserade sig på felaktiga, allt för pessimistiska kalkyler, men just därigenom kom rapporten att fungera som en nödvändig väckarklocka. Även om man bortser från eventuella temperaturförhöjande effekter, är det synnerligen angeläget att man minskar energikonsumtionen och satsar på energiforskning.

Syniskt kunde man konstatera att den som vill argumentera mot en annektering av sydvästra Sibbo absolut inte skall ifrågasätta klimatförändringen, för då får man medierna emot sig. Jag vill gardera mig genom att påpeka att jag trots att jag är en skeptiker (men inte syniker), betraktar mig som miljömedveten. Jag har aldrig ägt bil. Till jobbet åker jag metro, buss, spårvagn och cykel. Däremot övertygar inte Vapaavuoris plötsliga miljömedvetenhet, men man kan ju alltid hoppas att den är uppriktig.

Det torde vara uppenbert att det inte är miljökoncekvenserna som fått Vapaavuori att föreslå en annektering av sydvästra Sibbo. Månne inte Vapaavuoris blogginlägg närmast är att betraktas som ett sista desperat försök att vända opinionen genom att surfa på klimatvågen. Några juridiska grunder för en annektering erbjuder Vapaavuoris miljöargument inte. Miljöaspekterna har visserligen varit framme tidigare. Eftersom De Gröna har en stark ställning i Helsingfor, hade expansion österut varit otänkbar om man inte tagit hänsyn till de grönas strävan att bygga ut metron och grunda en nationalpark i Sibbo storskog.

Att De Gröna i Helsingfors har stött en ikorporering av sydvästra Sibbo betyder inte att inkorporeringen skulle vara bra för miljön. Åtminstone skulle den inte vara bra för miljön i sydvästra Sibbo och naturligvis skulle annekteringen inte förhindra en eventuell global miljökatastrof. En annektering skulle inte ens vara ett steg i rätt riktning. Med tanke på utsläppen av koldioxid vorde det ekologiskt att byta ut Helsingfors Energis mycket lönsamma kraftverk mot ett kärnkraftverk, men det finns naturligtvis andra miljöaspekter än koldioxidutsläpp. Helsingfors bör med tanke på miljön byggas tätare, men att staden är så glest bebyggd torde i hög grad beror på att staden, så länge lagen ställde olika krav på städer och landskommuner, kunde expandera på Helsinge landskommuns bekostnad. En annektering av sydvästra Sibbo skulle betyda att Helsingfors ytterligare kunde breda ut sig. Helsingfors planer för sydvästra Sibbo representerar inte "eheä yhteiskuntarakenne". Ju mera huvudstadsregionen breder ut sig, destu större blir avståndena innanför "metropolområdet".

Den som har åkt tåg västerut vet att områdena kring järnvägen till stor del är obebyggda. Detta gäller även områden kring järnvägsstationer i Esbo. Betraktar man huvudstadsregionen som en helhet, borde den nya bebyggelsen främst koncentreras till Esbo. När Vapaavuori kallar Helsingfors för "områdets centrum" handlar det om retorik. Sydvästra Sibbo ligger nära Helsingfors, men inte alls speciellt nära Helsingfors centrum. Arbetsplatserna finns i allt högre grad i Esbo och Vanda. Även jag pendlar till från Nordsjö till Aviapolis-området invid ring III i Vanda. Det är även skäl att notera att centerministrarna i Sibbofrågan inte alls är ute efter att motverka det av Vapaavuori påtalade Nurmijärvifenomenet. Snarare utgör Nurmijärvi för dem en förebild.

Även De Gröna i Vanda, med Timo Juurikkala i spetsen, har officellt stött en gränsjustering. Det betyder inte att de skule betrakta Helsinfors planer som speciellt miljövänliga. Jag citerar ur Juurikkalas blogg:

Sipoonkorven säilyminen suurena yhtenäisenä metsäalueena aivan pääkaupunkiseudun kupeessa aina 2000-luvulle saakka on suuri ihme. Tulevat sukupolvet kiittävät nykypäättäjien kaukonäköisyyttä, jos kansallispuisto nyt saadaan aikaan! (21.12.2006)

Helsingin valtausyritykset Sipoon alueelle muodostavat kuitenkin vakavan uhkan Sipoonkorvelle: pääkaupunki omistaa Porvoonväylän pohjoispuolella runsaasti maata, joka on Sipoon kaavoissa virkistysaluetta. Nämä maat ovat suurelta osin tulevaa (?) kansallispuistoaluetta, ja vaarana on, että Helsinki havittelee niiden rakentamista.
Sipoonkorven suojelemista tärkeänä pitävän ihmisen on hieman vaikea suhtautua tilanteeseen, sillä Sipoon kunnan tuoreet "hätäsuunnitelmat" asutuksen lisäämiseksi ovat nekin uhka luonnonsuojelulle. Sipootakaan ei siis voi ilman varauksia puolustaa! (10.12.2006)

Tänään julkistettu selvitysmies Pekka Myllyniemen raportti on pettymys: toteutuessaan esitetynlainen rajansiirto uhkaa vakavasti Sipoonkorven arvokkaita metsäalueita. (30.11.2006)

Helsinki on luvannut säästää Sipoonkorven tärkeät luontoalueet, mutta kovin suurta luottamusta en pääkaupunkia kohtaan enää tunne. Samoissa neuvottelupöydissä on istuttu kuluneen kevään ja alkukesän aikana taajaan, mutta eteläiset "ystävämme" eivät ole hiiskuneet sanallakaan suunnitelmistaan. Valmistelu on ollut järjettömän salakähmäistä.
Suurin vaara tässä Helsingin yhteistyökyvyn puutteessa on se, että yhdyskuntarakennetta kehitetään jatkossa haulikkomaisesti. Epäilen, että naapurit ryhtyvät ajamaan itäsuuntaa äärimmäisen kovalla tahdilla, jolloin muun muassa Kivistö ja Kehärata ovat vaarassa jäädä jalkoihin.
Koko seutua pitäisi kuitenkin ajatella kokonaisuutena ja avata uusia alueita järkevässä järjestyksessä. (23.6.2006)

Eilen ympäristöjärjestöt tekivät vihdoin aloitteen Sipoonkorven kansallispuistosta. Erittäin kannatettava asia.
Sinänsä on melkoinen ihme, että näin lähellä pääkaupunkia on noin hyvin säilynyt suuri metsäalue. Kansallispuisto-statuksella Sipoonkorven luontoarvot saataisiin kaikkein varmimmin turvattua, muun muassa Helsingin aggressiivisia kasvuhaluja vastaan (23.3.2006)

Pääkaupunkiseudun kaupunkien rajatarkistuskeskustelussa on jälleen noussut esiin Helsingin halut "vallata" ainakin läntiset osat Sipoosta. Etenkin ylipormestari Jussi Pajunen on kunnostautunut tässä lajissa.
Helsinki omistaa maata Sipoonkorvessa, ja ilmeisesti Pajusen ajatuksena on rakentaa erilaisia satelliittilähiöitä ympäri metsää.
Ajatus on huono - pääkaupunkiseudulta löytyy jo valmiiden ratojen ja etenkin tulevan Marjaradan ja Länsimetron varrelta paljon soveliaampia paikkoja uudelle asuntorakentamiselle. (31.1.2006)

De Gröna i Vanda har stött Helsingfors annekteringförslag av rent taktiska skäl. De Gröna i Helsingfors har kanske låtit sig luras, men De Gröna i Vanda förefaller snarare ha lurat Helsingfors. De Gröna finner inte Helsingfors planer speciellt ekologiska. Ännu mindre gör miljöorganisationerna det. I sin anmärkning mot Helsingfors förslag från den 21 juni har Nylands miljöskyddsdistrikt enstydigt, på ekologiska grunder starkt kritiserat Helsingfors förslag. Så länge HELI-banan inte förverkligats bör bebyggelsen i Sibbo koncentreras till existerande centra och järnvägsförbindelsen mellan Kervo och Nickby.

12:00
Yle Internytt har i en notis med rubriken "Vapaavuori gör Sibbo till miljöfråga" noterat Vapavuoris blogginlägg.

Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt på sitt möte senaste tisdag att föreslå för fullmäktige att kommunen upprepar sitt utlåtande från den 21 november 2006 om Helsingfors förslag till ändring av kommunindelning. Sibbo kommun har av länsstyrelsen meddelats att fullmäktige bör ta ställning till kommunens utlåtande. Utlåtandet finns på Internet, även på finska.

I morgon måndag den 5 februari kl. 18 ordnar För Sibbo r.f. Zachrisbackens aula en informationskväll om kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag till ny kommunindelning och folkomröstningen om förslaget. Källa: För Sibbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar