Östersundomin raidekäytävävaraukset. Den 16 mars 2010


Helsingfors stad har idag på stadens webbplats publicerat en nyhet med rubriken "Kaupunginvaltuuston käsittelyssä Karhusaarentien kaavamuutos". Jag har svårt att se något större nyhetsvärde i nyheten. Stadsplaneringsnämnden godkände för sin del förslaget till ändring redan för över fem månader sedan. Enligt Herlsingfors förslag skall Björnsövägen bli en "gata" som förvaltas och sköts av helsingfors stad istället för av vägtrafikverket. Dessutom skall staden bygga en lättrafikled längs vägen. Arbetet med cykelvägen har i verkligheten redan kommit så lång att man på ett Natura 2000-område och nationellt fågelskyddsområde har hunnit fälla alnar med den världsunika trädsvampen Skeletocutis friata.Stadsplaneringsnämnden har på föredragningslistan för sitt möte i torsdag inga ärenden som direkt berör inkorporeringsområdet. Närmast kommer man i ett förslag att grundanda ett par nya koloniträdgårdar. I föredragningslistan noteras angående föslaget på att grunda en kloloniträdgård i Mellungsbacka invid Österleden att "Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon Östersundomin raidekäytävävaraukset." Några officiella reserveringar som skulle beröra den tänkta koloniträdgården finns inte. Däremot finns det inofficiella utkast och en hittills opublicerad utredning om en snabbspårvagnsled längs Österleden. Få se om den utredningen tas upp på mötet nästa vecka.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar