Östersundomkommittén gav utlåtande. Den 18 juni 2011På paradsidan i dagens nummer av Borgåbladet hittar man rubriken "Inget drama kring Östersundom". Artikeln inne i tidningen har rubriken "Ingen dramatik när planerare diskuterade Östersundom". Valet av rubrik och hela artikeln föranleds av det utlåtande om utkastet till gemensam generalplan för Östersundom som getts av kommittén bestående av ledande Vandapolitker och som uppmärksammades i Helsingin Sanomat i onsdags. (Se "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011".) Utlåtandet behandlades tillsammans med 330 åsikter och utlåtanden på Östersundomkommitténs möte igår. Åtminstone försöker medlemmarna i Östersundomkommittén avdramatisera situationen. I artikeln säger bl.a. Sibbos utvecklingsdirektör Mikko Aho att det inte behövs en andra utlåtanderunda.På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades i onsdags en nyhet med rubriken "Östersundom-toimikunta käsitteli yleiskaavasta saatuja kannanottoja". Tilsammans med nyheten finns en länk till föredragningslistan. I föredragningslitan föreseslås följande:

Östersundom-toimikunta päättänee merkitä tiedoksi esittelijän kokouksessa antaman selvityksen Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä ja kannanotoista.

Samalla Östersundom-toimikunta päättänee, että vastaukset mielipiteisiin ja kannanottoihin annetaan yhteisen yleiskaavan varsinaisen luonnoksen käsittelyn yhteydessä syksyllä 2011.

Det skall bli intressant att se hur Östersundomkommittén besvarar utlåtandet från Vanda, som Helsingin Sanomat skrev om i onsdags. (Se "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011".) Det svåraste utlåtandet kommer kanske ändå från Ely-centralen, men det skall jag återkomma till.

I inlägget "Östersundomkommittén ger utlåtande. Den 10 juni 2011" noterade jag att Helsingfors stad i sitt utlåtande över utkastet till landskapsplan för Nyland inte säger någonting om Östersundom, eftersom Östersundomkommittén ger ett skilt utlåtande angående Östersundom. Nu har Östersundomkommittén kommit med sitt utlåtande. Städerna och kommunerna har ännu tid på sig att ge sitt ställningstagande fram till den 31 augusti, men för Östersundomkommittén var deadline kanske redan igår. Igår var det nämligen sista dagen för vanliga invånare att lämna in sin åsikt. På föredragningslistan för Östersundomkommitténs möte finns även ett ärende med rubriken "Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta". I föredragningslistan finns en länk till förslaget till Östersundomkommitténs utlåtande. Utlåtandet inleds med en presentation av de principer som motiverade inkorporeringen av Östersundom.Den kanske intressantaste och aktuellaste detaljen i utlåtandet är kanske att Östersundomkommittén inte vill att förverkligandet av planerna skall förutsätta spårvägsförbindelse.


Lite intressant är det även att man vill göra området vid avtaget från Österleden till Ring III till ett sekundärcentrum. Dess värre är det oklart var kommungränsen går i detta område.


Slutligen betonar Östersundomkommittén betydelsen av ett fortsatt samarbete i färdigställandet av lansdskapsplanen och den gemensamma generalplanen.Igår publicerades det nya regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet kan man bl.a. läsa att "Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne" och "Hallitus määrittelee kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen vuoden 2011 loppuun men-nessä." Redan innan regeringsprogrammet hade publicerats skrev Osmo Soininvaara ett blogginlägg, som han visserligen tillfälligt plockade bort, med rubriken "Hyvästit PARAS-hankkeelle". Soininvaara citerar här direkt ur regeringsprogrammet, men kommer även med egna långtgående tolkningar av programmet och skriver att "Tämä tarkoittaa, että erityisesti kaupunkiseudut kootaan yhtenäisiksi kunniksi ja lopetetaan kaupunkeja heikentävä naapurikuntien kilpailu asukkaista ja yrityksistä."

Soininvaaras blogginlägg inleds med en tolkning av hur den förra kommunreformen, PARAS (KSSR) kom till. Jag citerar:

Aikanaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta tehtäessä Keskusta ajoi mallia, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut olisi annettu maakunnille ja kuntarakenne olisi jäänyt ennalleen ja demarit kuntien yhdistämistä vahvoiksi peruskunniksi, jotka selviävät palveluista ilman yhteistoimintaa. Lopputuloksena molemmat saivat torjunta voiton ja saivat estetyiksi toistensa ajatukset. Sen sijaan, että työ olisi julistettu epäonnistuneeksi, palvelurakennetta alettiin sotkea mitä kummallisimmilla pakollisilla yhteistoimintahimmeleillä.

Vad Soininvaara naturligtvis inte nämner är lösningen av "Sibbofrågan" som en del av kompromissen. Angående Soininvaara och överenskommelsen om regeringsprogrammet, se även "Radikal kommunreform. Den 3 juni 2011" och "Östersundomin Sipoonranta. Den 11 juni 2011".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar