100 000 m2-vy. Den 17 maj 2012

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/4665/NF_EHDOTUS_nahtavilla_14.5.2012_ruotsi.pdf

I mitt inlägg "Hyvä me. Den 8 maj 2012" uttrycker jag tvivel på att värdet på fastigheten vid motorvägsavtaget i Östersundom till så hög grad skulle bero på att Sibbo kommun i tiden detaljplanerat området. Östersundom skall ju få en ny generalplan och i förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland har alla beteckningar i tidigare region- och landskapsplaner upphävts. (Se "Östersundom överkryssat. Den 19 mars 2012".) En ny landskapsplan lär inte kunna upphäva beviljad byggnadsrätt, men nog sätta käppar i hjulen för ett köpcentrum. Därför torde värdet av fastigheten som Sibbo säljer till Helsingfors för 25 miljoner euro i verkligheten speciellt bero på man i det aktuella området i förslaget till landskapsplan har har placerat beteckningen "stor detaljhandelsenhet av regional betydelse" ("utanför områdena för centrumfunktioner"). Den stora detaljhandelsenheten finns med redan i  utkastet till etapplandskapsplan, men här har arealen inte ännu fastställts. Istället anges värdet zzz 000 m2. (Se "zzz 000. Den 25 maj 2011".) I förslaget till etapplandskapsplan har nu maximidimensioneringen för "Helsinki, Östersundom." bestämts till 100 000 m2 -vy. (Se bilden ovan.) Värdet kan jämföras med den totala byggnadsrätten (affärs-, kontors- och bostadsbebyggelse) för den aktuella fastigheten på 89 003 m2.
Det kan å andra sidan noteras att den aktuella fastigheten ligger på ett område som i förslaget till landskapsplan betecknats som "Område, väg eller objekt som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården". För ett dylikt område föreslås följande bestämmelse:

I den mera detaljerade planeringen av området ska värnandet om kulturmiljöns särdrag beaktas och bevarandet av betydande landskaps- och kulturvärden tryggas.
I den mera detaljerade planeringen ska den i landskapsplanen åsyftade markanvändningen och landskaps- och kulturvärdena bedömas och samordnas.

Det var inte minst med tanke på områdets kultur- och landskapsvärden som Sibbos egna planer på ett köpcentrum i tiden stoppades.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar