Krav på bindande beslut. Den 15 maj 2012Förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland är offentligt och officiellt framlagd 14.5 - 15.6. Även enskilda personer kan lämna in anmärkningar mot förslaget.

På webbsidan för Nylands förbund hittar man nu bl.a. dokumentet "Etapplandskapsplan för Nyland 2 - Förslag - Beteckningar och bestämmelser". I mitt inlägg "Raideliikenteeseen tukeutuvat taajamatoimintojen aluee. Den 1 september" 2011  noterar jag att Östersundomkommittén i sitt utlåtande över utkastet till landskapsplan tar avstånd från kravet på att detaljplaneringen av Östersundom skulle förutsätta beslut om förverkligande av planerna på spårvägsförbindelse. Kravet gällde i utkastet "område för tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik" och Östersundom var nästan med undantag av grönområden i sin helhet betecknat som ett dylikt område, vilket även gäller i förslaget till landskapsplan. I bestämmelserna till förslaget till landskapsplan kan man emellertid fortfarande om "område för tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik" läsa följande:

Planeringen av markanvändningen i området och av den nya spårtrafikförbindelsen och stationen ska kopplas ihop. I den mera detaljerade planeringen ska förverkligandet av området kopplas till det bindande beslutet om genomförande av den nya spårförbindelsen och stationen.
Här har alltså förslaget till landskapsplan inte anpassats till Östersundomkommitténs önskemål. (Jfr "Anpassad landskapsplan. Den 14 maj 2012".) Kravet på bindande beslut om spårvägsförbindelser kan göra att Helsingfors planer för Östersundom kommer att dröja länge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar