Utlåtande av miljönämnden. Den 23 maj 2012


Ifjol gav miljönämnden i Helsingfors ett uttalande om utkastet till etapplandskaplan 2 för Nyland som även berörde Östersundom, fastän man kommit överens om att Helsingfors liksom Vanda och Sibbo i sitt uttalande inte skulle uttala sig om Östersundom, utan överlåta uppgiften åt Östersundomkommittén. (Se bl.a. "Förslag till utlåtanden. Den 4 juli 2011".) Igår behandlade miljönämnden på sitt mötte ett förslag till utlåtande om förslaget till etapplandskapsplan. Även detta utlåtande inkluderar synpunkter angående Östersundom. Förslaget till utlåtandet antogs oförändrat till de delar som utlåtandet gäller Östersundom. Nedan ett utdrag ur utlåtandet:

Maakuntakaavaehdotuksessa Östersundomin alue on merkitty pääosin raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen alueeksi. Taajamatoimintojen alueet sisältävät myös virkistys- ja puistoalueet, ulkoilureitit, pyöräily- ja jalankulkureitit sekä paikalliset suojelualueet.

Taajamatoimintojen alueita koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueiden käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon.

Östersundom on Helsingille huomattavan tärkeä asuntorakentamisen kannalta ja Helsingin itäisenä kasvusuuntana. Siellä on myös erityisen paljon arvokasta luontoa ja kulttuurihistoriallisia kohteita. Vaikutusten arvioinnilla tulee olemaan merkittävä rooli aluetta koskevien suunnitelmien hyväksymisessä.

Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa Östersundomin taajama-alue on rajattu kiinni Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueisiin, ja rannalle on merkitty viheryhteystarve. Kaavaehdotuksen Natura-arviointi kuitenkin puuttuu. Lausuntovaiheessa ei ole mahdollista varmistua siitä, ettei vaihemaakuntakaavaehdotus aiheuta merkittäviä haittoja Östersundomin lintuvesien ja Mustavuoren lehdon sekä Sipoonkorven Natura-alueille.

Ympäristölautakunta huomauttaa, että kaavaehdotusvaiheessa tulee olla käytettävissä luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi, jotta voidaan varmistua, ettei suunnitelma aiheuta Natura-alueen suojelun perusteina oleville luontotyypeille ja lajeille merkittävää haittaa.

Östersundomin yhteistä yleiskaavaa on valmistelu samaan aikaan maakuntakaavaehdotuksen kanssa. Natura-aluetta turvaavien suojavyöhykkeiden sijainti ja riittävyys tulisi määritellä yhteistyössä ennen maakuntakaavan viemistä ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.

Östersundomin ranta-alue on myös Ely-keskuksen määrittelemää tulvariskialuetta, mitä ei ole otettu huomioon maakuntakaavaehdotusta valmisteltaessa.

Miljönämndens utlåtande är igen inte till Nylandsförbund, utan till Helsingfors stadsstyrelse, som senaste gång helt negligerade miljönämndens utlåtande. (Se "Perustuu pääasiassa. Den 28 augusti 2011".) Få se om Helsingfors denna gång i stadsstyrelsens utlåtande kommer att uttala sig om förslaget till etapplandskapsplan till den del som förslaget berör Östersundom eller om man igen överlåter uppgiften år Östersundomkommittén.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar