Parallella spårförbindelser. Den 19 maj 21012


I gårdagens blogginlägg "Grönstruktur. Den 18 maj 2012" berättar jag om dokumentet "Luontotiedot ja muutokset viherjarjestelmässä", som publicerats som bakgrundsmaterial till förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland. Bland bakgrundsmaterialet hittar man även utredningen eller promemorian "Porvoon suunnan joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehdot". I sammanfattningen av promemorian kan man angående Heli-banan läsa följande:

Om Heli-förbindelsen skulle anges som en tätortsbana samtidigt som metronätet utvidgas till Östersundomområdet och därifrån vidare till Söderkulla i Sibbo, skulle det betyda två parallella regionala spårförbindelser för kollektivtrafik. I samma terrängkorridor skulle också finnas de redan nu betydande busstrafikförbindelserna längs rv 7 och lv 107. Byggandet av två parallella spårförbindelser som betjänar den regionala trafiken, metro och järnväg, skulle ställvis försämra lönsamheten för byggandet och trafikeringen av bägge.

Alltså är metron trots allt ett hinder för Heli-banan, fastän Helsingfors i sitt svar på min anmärkning angående Helsingfors framställning till ändring i kommunindelningen säger att "Huomautuksissa esitetty väite, että Sipoon metro syrjäyttäisi käytännössä HELI-radan, ei pidä paikkaansa." (Se "Metron hotar den ekologiska korridoren. Den 22 november 2006".)

I promemorian presenteras utredningen "Östersundomin liikennejärjestelmävertailu. 31.1.2012", som jag har behandlat i inlägget "Spår. Den 23 februari 2012". Angående mtrolinjen i utkastet till gemensam generalplan noteras det att "Metrolinjaus vastaa Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksessa esillä ollutta ohjeellista linjausta." I verkligheten är det naturligtvis utkastet till landskapsplan som anpassats efter utkastet till generalplan, fastän det borde vara tvärtom. (Se "Anpassad landskapsplan. Den 14 maj 2012".) Vidare kan man angående metron och Östersundom läsa följande:

Koko maakunnan ainoa, uuden raideliikenneyhteyden varaan tukeutuva uusi merkittävä taajama-alue on Östersundom. Alue sijaitsee maakunnan aluerakenteen kannalta keskeisesti ja sitä on mahdollisuus kehittää jatkumona tiiviille, metron varaan tukeutuvalle itäiselle Helsingille. Metroa ja sen varaan tukeutuvia taajamia voidaan rakentaa vaiheittain. Metron jatkaminen ei ole riippuvainen muun rataverkon kapasiteetista. Östersundomin taajama-alueita ei kuitenkaan ole mahdollista ottaa käyttöön ennen kuin metron rakentamisesta alueelle on sitova päätös.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar