Ongelman ydin. Den 7 september 2011


Där Sibbo kommunstyrelse i sitt utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan för Nyland inte torde ha sagt någonting angående området för den gemensamma generalplanen handlar största delen av Sibbo Naturskyddares motsvarande utlåtande, "Mielipide Uudenmaan vaihemaakuntakaava 2:n luonnoksesta" om just detta område och speciellt om Majvik och Granö. Jag återger här valda delar ur utlåtandet:


Östersundomin ja Majvikin alue

Östersundomin ja Majvikin alueen huomattavat muutokset kaavamerkinnöissä on oletettavasti tehty Östersundomin alueen yhteisen yleiskaavan takia. Kaavamerkinnät sisältävät täten samoja luonnon kannalta huonoja ratkaisuja, joihin sekä viranomaiset että muut tahot (mm. Uudenmaan ELY-keskus ja Metsähallitus) ovat ottaneet hyvin kriittisen kannan Östersundomin yleiskaavan luonnoksesta lausuessaan.

Ongelman ydin on se, että alue on vaihemaakuntakaavaluonnoksessa melkein kokonaisuudessaan varattu raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen alueeksi ja että sitä halkovat vain muutamat kapeat viheryhteystarvemerkinnät. Sama koskee Majvikin aluetta. Samalla merkinnällä on lisäksi esitetty sekä virkistysalueverkostoon että ekologiseen verkostoon kuuluvat viheryhteydet ja –alueet, mikä on yhdistyksen mielestä huono ratkaisu. Tällöin kaavamerkintä voi tulkinnasta riippuen tarkoittaa myös kapeaa rantabulevardia. Taajamatoimintojen alue ulottuu lisäksi pohjoisessa myös aivan liian lähelle Sipoonkorven kansallispuiston rajaa.

Keskeinen lähtökohta Östersundomin ja Majvikin alueen rakentamisessa tulee olla, että Sipoonkorven kansallispuiston ja rannikon arvokkaiden luontokohteiden väliset ekologiset yhteydet turvataan. Sipoonkorven kansallispuiston ja rannikon Natura 2000-alueiden ekologisten yhteyden turvaamisen tärkeyttä on korostettu myös eduskunnan ympäristövaliokunnan lausunnossa (helmikuu 2011).

Ekologisten käytävien tehtävä on turvata (nisäkäs)lajiston liikkumismahdollisuudet mutta samalla myös toimia hitaasti leviävien eläinten ja kasvien populaatioita ylläpitävinä kulkureitteinä. Tämä edellyttää ensisijaisesti riittävän leveitä käytäviä. Tällaiset riittävän leveät rakentamattomat vyöhykkeet ovat myös virkistykselle tärkeitä ja arvokkaita.

Lisäksi on tärkeätä, että Sipoonkorven kansallispuiston ja taajama-alueiden välissä on riittävän laajat rakentamattomat puskurivyöhykkeet. Sipoonkorven kansallispuisto ei yksinään riitä alueen asukkaiden virkistysalueeksi ilman että sen luontoarvot kärsivät.

Sama riittävän leveiden puskurivyöhykkeiden tarve koskee myös rannikon Natura-alueita, joten taajamatoimintojen alueiden ulottuminen aivan Natura-alueiden rajaan ei ole tarkoituksenmukaista. Asutukselle varatut alueet on sijoitettava riittävän kauas rannikon Natura-alueista niin, että linnusto ei häiriinny ja Natura-alueiden vesitasapaino ja oikeanlainen rantarakenne säilyy. Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat katsoo, että taajamatoimintojen alueita tulisi rannikon luontoarvojen takia varata ainoastaan maantie 170:n pohjoispuolelle, Sipoonkorven kansallispuisto huomioiden.

Yhdistys katsoo myös, että Östersundomin alueella tulee maakuntakaavassa huomioida tulvariski. Östersundomissa on runsaasti alueita, jotka eivät tulvariskin takia sovellu lainkaan taajamatoimintojen alueeksi.

Granö

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa Granön saaresta suurin osa on merkitty raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen alueeksi. Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat ry katsoo, että Granön saareen ei tule osoittaa uusia asutusalueita. Saaren luonto koostuu Itä-Uudenmaan luontoselvityksen (MALU) mukaan ainutlaatuisesta kokonaisuudesta, noin kolmasosa saaren pinta-alasta on luonnontilassa olevia tai muilla tavoin arvokkaita elinympäristöjä. Yhdistys esittää siksi, että Granön rakentamattomat alueet varataan kokonaisuudessaan luonnonsuojelu- tai virkistysalueiksi. ...

Raideliikennevaraukset

Metro Östersundomiin & raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa esitetään metroa Östersundomin alueen joukkoliikenneratkaisuksi. Lisäksi koko Östersundomin alueen sekä Sipoon Majvikin ja Granön alueet on merkitty raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen alueeksi. Yhdistyksen käsityksen mukaan metroratkaisu vaatii hyvin tiheän asutuksen aivan asemien lähettyville ollakseen kannattava ja tarkoituksenmukainen, ja katsoo siksi, että näin laajojen taajama-alueiden esittäminen ”raideliikenteeseen tukeutuvaksi” ei ole todellisuuteen perustuvaa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar