Raideliikenteeseen tukeutuvat taajamatoimintojen aluee. Den 1 september 2011


I går var det sista dagen för kommunerna att ge utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan för Nyland, vilket även synts i nyhetsrubrikerna. Liksom jag noterat i mitt inlägg "Inget utlåtande i tid. Den 30 augusti 2011" har Helsingfors inte gett något utlåtande inom utsatt tid. Däremot gav Östersundomkommittén redan den 17 juni ett utlåtande. I utlåtandet säger man bl.a. följande:

Östersundomissa pääosa rakentamisalueista on maakuntakaavaluonnoksessa esitetty pisterasterikuviona eli "raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue".

Rasteroitua aluetta koskee mm. määräys "yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueen toteuttaminen tulee kytkeä uuden raideyhteyden ja aseman sitovaan päätökseen". Kaikilla kolmella kunnalla (Helsinki, Sipoo, Vantaa) on halu ja tahto toimia näin, mutta niitä ei voi näin tiukasti kytkeä yhteen kaavamääräyksellä. Kunnilla on joka tapauksessa omat asuntotuotantovelvoitteensa, oli raiteisiin taloudellista mahdollisuutta tai ei.

Ställningstagandet är intressant, med tanke på motiveringarna till inkorporeringen samt med tanke på att man i utkastet till landskapsplan inte ens uttryckligen talar om metroförbindelse. Tar man bort spårvägsförbindelsen till Östersundom finns det absolut inte några trovärdiga motivringar kvar till vare sig inkorporeringen eller "utvidgningen av samhällstrukturen".

De gröna i Nyland är här av helt annan åsikt än Östersundomkommitten. Igår publicerade De gröna i Nyland ett pressmeddelande med rubriken "Maakuntakaava noudattaa kestävän kehityksen periaatteita", där man säger att "Vihreät pitävät erittäin tervetulleena Huhmarin, Histan ja Östersundomin alueiden uutta karttamerkintää, 'raideliikenteeseen tukeutuvat taajamatoimintojen alueet', sekä linjausta asuinalueiden ja asemien rakentamisen kytkemisestä ajallisesti toisiinsa."

I sitt pressmeddelande säger De gröna i Nyland vidare att "Yhteydet rannikon ja viherkehän keskeisten metsien ja muiden luonnontilaisten alueiden (Sipoonkorpi, Petikko, Nuuksio, Meiko, Porkkalanniemi) välillä on turvattava riittävin viheraluemerkinnöin."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar