Beslutshistoria. Den 27 augusti 2011

Sipoonkorven kansallispuisto - Sibbo storskogs nationalpark

Idag firas Sibbo nationalparks nationalpark med olika program. (Se "Sibbo storskog i sikte. Den 22 augusti 2011".) Dagen och nationalparken till ära har man vid Knutersvägen ett par hundra meter norr om Helsingforsgränsen rests ett nytt trafikmärke. Bilden ovan tog jag med min mobil under en cykeltur igår.


Jag har väntat på att protokollet från Helsingfors fastighetsnämnds möte den 9 augusti skulle publiceras, för att jag velat veta vilka ändringar man gjorde på utlåtandet över utkastet till etapplandskapsplan för Nyland. I förslaget till fastighetsnämndens utlåtande ingick ett par stycken om inkorporeringsområdet, fastän man kommit överens om att Helsingfors inte uttalar sig om utkastet till de delar det specifikt berör området för den gemensamma generalplanen för Östersundom. (Se "Förslag till utlåtanden. Den 4 juli 2011".) Igår publicerades protokollet äntligen på Internet, men före det hann fastighetsnämndens utlåtande publiceras som en bilaga till föredragningslistan för stadsstyrelsens möte på måndag. Som bilaga till föredragningslistan har utlåtandet publicerats under rubriken "päätöshistoria", fastän det aktuella dokumentet endast innehåller fastighetsnämndens beslut och utlåtande och fastän namnet på filen är "Lausunto_Uudenmaan_liitolle_Uudenmaan_2_vaihemaaku".
Ur "beslutshistorien" liksom ur protokollet från fastighetsnämndens möte framgår det att fastighetsnämnden beslöt att ur förslaget till utlåtande lämna bort de två stycken som specifikt berör området för den gemensamma generalplanen. Att just dessa stycken lämnades bort kan lika väl vara en tillfällighet. Det var centerpartisten Sole Molander som föreslog att de aktuella styckena lämnas bort. Det är troligt att hon gjorde det för att hon uppriktigt ogillade innehållet i styckena. Det första av de två styckena lämnades bort efter att rösterna fallit jämt och ordförandes röst avgjordt medan det andra stycket lämnades bort efter omröstning med rösterna 6 mot 2. Jag återger här de två stycken som lämnades bort ur förslaget till fastighetsnämndens utlåtande:

Paikalliset (pienehköt) viher- ja suojelualuemerkinnät, jotka jo suunnittelumääräysten mukaisestikin sisältyvät taajamatoimintojen alueisiin on turhina poistettava. Helsingissä tämä tarkoittaa taajamatoimintojen alueen ulottamista kaikille keskustan/kantakaupungin ulkopuolisille maa-alueille, seudullisesti tärkeitä suuria yhtenäisiä viheralueita lukuun ottamatta. Muun muassa Vartiosaari on siksi merkittävänä potentiaalisena täydennysrakentamisalueena syytä merkitä taajamatoimintojen alueeksi. Tarkasteltavassa luonnoksessahan alue on unohtunut valkoiseksi, eli määrittelemättömäksi alueeksi. Samoin Kehä III:n ja Itäväylän risteysalueen eteläpuoliset, Naturan ulkopuoliset alueet on potentiaalisesti erittäin merkittävänä työpaikka-alueena ja raideliikenteen solmukohtana/vaihtoasemana merkittävä taajama-alueeksi.

Rajaukseltaan hyvinkin epämääräisen viheryhteystarpeen suunnittelumääräys on osittain ristiriidassa yhdyskuntarakenteen tiivistämis- ja eheyttämistarpeen kanssa. Mikäli olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet viheryhteystarpeen alueella pääsääntöisesti on pyrittävä osoittamaan virkistyskäyttöön, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen käy monella Helsingin alueella kyllä erittäin vaikeaksi. Östersundomin alueen viheryhteystarvemerkintöjen runsaus ja tiheys vaikuttaa maakuntakaavan tarkkuustasolla ylimitoitetulta. Alueen viher- ja virkistysyhteyksiä määritellään kuitenkin tarkemmin vireillä olevassa kuntien yhteisessä yleiskaavoituksessa. Yleiskaavan luonnoksessa on sinänsä esitetty maakuntakaavaa enemmän viher- ja virkistysreittejä alueelle.

Sist och slutligen har det ingen större betydelse vad fastighetsnämnden säger eller inte säger i sitt utlåtande. Förvaltningscentralen hade bett om utlåtanden från flera olika instanser, men av någon anledning bygger föreslaget till Helsingfors utlåtande över utkastet till landskapsplan huvudsakligen på stadsplaneringsnämndens utlåtande.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar