Långmosseberget. Den 11 augusti 2011

http://192.49.193.12/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=2&docid=4b414c415c315c31323837313036332e646f63&pykno=53&elin=KALA&lis=1&pvm=15%2e8%2e2011%2017%3a00%3a00

Stadsplaneringsnämnden i Vanda skall på sitt möte nästa måndag behandla ett förslag till utlåtande över utkastet till landskapsplan, "Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta". Så mycket om Östersundom hittar man inte i förslaget till utlåtande. Istället påpekas det i föredragningslistan att "Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelualueen osalta lausunnon antaa Östersundomtoimikunta erikseen." (Jämför "Östersundomkommittén ger utlåtande. Den 10 juni 2011".) I förslaget till utlåtande kan man dock läsa följande:

Käytännössä koko kaupungin alueella on voimassa lainvoimainen yleiskaava. Laadittavana on kuntien yhteinen Östersundomin osayleiskaava. Näihin suunnitelmiin maakuntakaavaluonnos ei tuo suuria muutospaineita.

I förslaget till utlåtande kan man vidare läsa följande:

HELI-ratavarauksesta nopeana itäsuunnan ratana tulee luopua. Ennen varauksen poistamista tulee kuitenkin selvittää, onko tulevaisuuden edellytyksiä Helsingin ja Porvoon väliselle paikallisjunaliikenteelle HELI-radan käytävässä.

Som motivering anges ytterligare att "Jos Helsingin ja Porvoon välialueen kaupunkimaiselle kasvulle ja sen myötä paikallisjunaliikenteelle on edellytykset maakuntakaavan aikatähtäintä pidemmällä jaksolla, tulisi tämä ottaa huomioon ny jo mm. Östersundomin suunnittelussa."http://www.hel.fi/static/public/hela/Kiinteistolautakunta/Suomi/Esitys/2011/Kv_2011-08-09_Klk_14_El/32411658-E123-42CE-93A4-8D5A05A13EBE/Liite.pdfStadsplaneringsnämnden skall på sitt möte även ta ställning till ett förslag till utlåtande om avfallskraftverket i Långnosseberget. I förslaget till utlåtande kan man bl.a. läsa följande:

Arvioinnissa tulee kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että jätevoimalan lähiympäristö tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Alue on pääkaupunkiseudun itäsuunnan kaupunkirakenteen laajenemisaluetta. Lähiseudulle ollaan laatimassa parhaillaan Östersundomin yleiskaavaa, jossa varaudutaan siihen, että voimalan läheisyydessä oleva asunto- että työpaikka-alueet kasvavat useilla kymmenillä tuhansilla.

Gränserna för den gemensamma generalplanen för Östersundom har dragits så att platsen för kraftverket vid Långmosseberget just rymts med. Kanske är det därför som man inte säger någonting om Långmosseberget i förslaget till utlåtande om utkastet till landskapsplan.I gårdagens inlägg "Rakennettavuus. Den 10 augusti 2001" noterade jag kort att det ur beslutsmeddelandet från Helsingfors fastighetsnämnds möte på tisdagen inte framgår vilka ändringar som gjordes i utlåtandet om utkastet till landskapsplan. På tisdagens skulle även miljönämnden på sitt möte anta ett utlåtande om utkastet till landskapsplan, men mötet kunde inte hållas då experimentet med papperslöst system inte fungerade. Helsingin Sanomat skriver att enligt miljöcentralens informatör "kokouksessa ei olisi käsitelty kovin kiireellisiä asioita", men utlåtandet om landskapsplanen til stadsstyrelsen borde ha getts senaste den 11 augusti. Trots att Östersundomkommittén ger - eller i själva verket redan har gett (se "Östersundomkommittén gav utlåtande. Den 18 juni 2011") - ett utlåtande för Östersundoms del, fanns det i förslaget till miljönämndens utlåtande en del viktiga synpunkter gällande Östersundom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar