Kompletterande utlåtanden. Den 29 augusti 2011

I gårdagens inlägg "Perustuu pääasiassa. Den 28 augusti 2011" noterade jag att förslaget till Helsingfors utlåtande över utkastet till landskapsplan inte bara "huvudsakligen bygger på", utan i själva verket är identiskt med stadsplaneringsnämndens utlåtande till stadsstyrelsen. Att stadsplaneringsnämnden får ge förslag till stadens utlåtande till landskapsförbundet är inte så anmärkningsvärt i sig. Det anmärkningsvärda är att man begärt utlåtanden av flera olika instanser utan att man har haft för avsikt att ta dem i beaktande. Då flera instanser dessutom i sina utlåtanden tagit ställning till utkastet till landskapsplan för de delar som ingår i den gemensamma generalplanen för Östersundomområdet, är det uppenbart att man inte spelat med öppna kort. Vem och när har beslutet tagits att Helsingfors, liksom Vanda och Sibbo, i sitt utlåtande om etapplandskapsplanen inte tar ställning för Östersundomområdets del? Med tanke på att nämnderna har representanter från stadsstyrelsen förefaller det som om inte ens styrelsemedlemmarna informerats om en dylik överenskommelse.


Att beslutsfattandet över den gemensamma generalplanen delegerats till Östersundomkommittén, där Helsingfors representeras av direktören för Helsingfors stadsplaneringskontor Tuomas Rajajärvi, är kontroversiellt nog. Nu har i det tysta även rätten att uttala sig över utkastet till etapplandskapsplan delegerats till samma instans. Genom att godkänna förslaget till utlåtande över landskapsplanen godkänner Helsingfors indirekt även  Östersundomkommitténs utlåtande över utkastet till landskapsplan.

Medan stadsplaneringsnämnden i Helsingfors antog sitt utlåtande den 16 juni gav Östersundomkommittén sitt utlåtande den 17 juni. Tydligen har Rajajärvi här i någon mån tvingats kompromissa med sina kolleger från Vanda och Sibbo. I det stora hela kompletterar de två utlåtandena varandra, eftersom områdena för utlåtandena utgör varandras komplement. Helt har man ändå inte lyckats undvika motstridigheter. I Östersundomkommitténs utlåtande framhåller man visserligen att "Östersundomin liikenteen perusratkaisua ei voida perustaa lähijunaliikenteeseen, koska rataa ei olla lähivuosikymmeninä rakentamassa", men sedan gör man ändå konklusionen att "Östersundomin yleiskaavan kannalta Heli-ratavaraus taajamajunana voi olla maakuntakaavassa edelleen." I Helsingfors stadsplaneringsnämnds utlåtande och förslaget till Helsingfors utlåtande säger man däremot direkt att "Vuosikymmeniä sitten suunniteltu Tapanilan kautta kulkeva ja luonnoksessa esitetty Heli-rata tulee poistaa maakuntakaavasta." Summan av de två utlåtandena blir här kanske ändå att Heli-banan visserligen inte stör planeringen av Östersundom, men att reserveringen av Heli-banan bör tas bort för att den stör planeringen av andra delar av Helsingfors.

Om Östersundomkommitténs utlåtande i det stora hela stämmer överens med stadsplaneringsnämndens utlåtande, så finns det här tydliga konflikter med de utlåtanden som getts av andra nämnder. Men dessa har man inte beaktat i förslaget till Helsingfors utlåtande, som stadsstyrelsen skall ta ställning till idag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar