Bara en gräns. Den 29 december 2008

Äntligen har jag på Nylands lantmäteribyrå fått tag på en person som kan svara på frågan var den administrativa gränsen mellan Helsingfors och Vanda skall gå efter årsskiftet. Chefen för geografisk information bekräftar att gränsen skall gå norr om Österledens nya sträckning. Han säger sig själv ha tagit det "modiga" beslutet att omtolka statsrådets gränsbeslut så att ytterligare 10 hektar överförs från Vanda till Helsingfors. Till försvar för beslutet framhåller han att någon karta inte ingår i statsrådets beslut och att beslutet kan tolkas så att det ger en möjlighet att korrigera gränsen. Den administrativa kommunindelningen kommer alltså från årsskiftet att sammanfalla med den kamerala indelningen, men gränsen kommer att avvika från statsrådets beslut. Å andra sidan kunde man på Lantmäteriverket inte gärna hävda att den administrativa kommungränsen skulle avvika från statsrådets beslut, för då skulle man medge att man spjälkat och förhandsregistrerat fastigheter i strid mot kommunindelningslagen.

Att statsrådets beslut ger utrymme för en korrigerande tolkning är intressant. I flera besvär till HFD hävdades det att statsrådets beslut är oklart. I sitt beslut refererar HFD själv ett påstående ur Sibbo kommuns besvär på följande sätt:

Om statsrådets beslut skall tolkas så, att till beslutet inte alls hör någon kartbilaga, utan endast den text som har publicerats i författningssamlingen, är beslutet även i så fall så oklart och bristfälligt att det kunde undanröjas med anledning av klagan. Det är omöjligt att enbart med beslutstexten som grund bedöma hur ärendet har avgjorts och var kommungränsen går för de fastigheter om vilka det i statsrådets beslut står “en del av lägenheten x” eller “en del av lägenheterna x”. Eftersom av beslutet inte framgår hur ärendet har avgjorts, skall beslutet med hänvisning till 59 § i förvaltningsprocesslagen upphävas och undanröjas.

I sitt beslut återger HFD även inrikesministeriets förklaring angående ovannämnda besvärsgrunden i Sibbo kommuns besvär:

Motiveringspromemorian till statsrådets beslut har som bilaga den karta som har ingått i kommunindelningsutredarens förslag och av vilken framgår gränserna för det område som enligt kommunindelningsutredarens förslag skall överföras till Helsingfors stad. När kommunerna och deras invånare samt parterna har hörts enligt 7 § i kommunindelningslagen har detta däremot skett med användning av lantmäteriverkets karta. Skillnaderna mellan de nämnda kartorna är betydande. Om statsrådets beslut tolkas så, att kartbilagan till motiveringspromemorian ingår i beslutet, kan det konstateras att parterna inte har hörts om det viktigaste dokumentet och förslaget som statsrådet har baserat sitt beslut på, det vill säga om gränserna för området. Under hörandeprocessen har parterna således hörts om en annan ändring i kommunindelningen än den om vilken statsrådet har fattat det överklagade beslutet.

Såsom i Sibbo kommuns besvärsskrift konstateras, var den karta över det överförda området som ingick i kommunindelningsutredarens förslag en bilaga till den motiveringspromemoria som delades ut i statsrådet. Statsrådet har fattat sitt beslut endast om förslaget till beslut om ändring av kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad, i vilket de områden som enligt förslaget överförs har individualiserats med den noggrannheten att fastighetsregisterenheterna och de delar av dem som berörs har angivits. Statsrådet fattade sitt beslut om ändring av kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad i överensstämmelse med detta beslutsförslag. Beslutet har publicerats i författningssamlingen (författningssamlingens nummer 746/2007). I beslutet ingår inte något kartmaterial. Ovan nämnda beslut av statsrådet avviker inte till någon del från Nylands lantmäteribyrås tolkning av kommunindelningsutredarens karta, vilken på detta sätt tolkad användes som grund vid hörandet.

Om framställningar till partiella kommunsammanslagningar begärs enligt 7 § 3 mom. i kommunindelningslagen utlåtande av fastighetsregisterföraren innan de kungörs i kommunen i enlighet med 7 § 1 mom. i kommunindelningslagen. Enligt det förstnämnda lagrummet skall till utlåtandet fogas en förteckning över de i fastighetsregistret ingående registerenheter och delar därav som föreslås bli överförda från en kommun till en annan samt, efter behov, ett förslag till sträckning av gränsen mellan kommunerna. Detta förfarande är nödvändigt av den anledningen att redan när en partiell kommunsammanslagning är något mera omfattande, gör framställaren i allmänhet inte sin framställning med fastighetsregisterenheters noggrannhet. Såsom det framgår av Nylands lantmäteribyrås 12.12.2006 daterade utlåtande, har syftet med karttolkningarna varit att undvika en oändamålsenlig och uppenbart onödig uppdelning av fastighetsregisterenheter på två kommuner.

Att den karta som ingått i utredningsmannens förslag och i statsrådets föredragningspromemoria i någon mån avviker från lantmäteribyråns preciserande karttolkning har inte på något sätt kunnat påverka utövandet av prövningsrätten i statsrådet. Såsom ovan konstaterats, sammanfaller statsrådets beslut vad gränsdragningen beträffar med den karta som ingått i den kungörelse som publicerats i kommunen. Sålunda konstaterar inrikesministeriet att Sibbo kommuns påstående inte heller till denna del ger anledning till åtgärder.

Jag vill ännu en gång påpeka att inrikesministeriet till sin förklaring eller sitt utlåtande publicerade en kartbilaga med Lantmäteriverkets karttolkning. Denna karta erbjuder inga tolkningsmöjligheter. Gränsen går entydigt längs den norra gränsen för registerenheten 2:8 för allmän väg, det villa säga Österledens gamla sträckning. Under rubriken "Gränserna för det område som anslutningen gäller" bemöter HFD själv påståendet i Sibbo kommuns besvär:

I statsrådets beslut uppräknas de fastigheter, registerenheter och delar av sådana vilka överförs till Helsingfors stad. Förteckningen motsvarar den preciserade karta som Nylands lantmäteribyrå har gjort utgående från kommunindelningsutredarens förslag och som har varit framlagd i beredningsskedet. Statsrådets beslut anger tillräckligt exakt det område som anslutningen gäller. För de fastigheter eller andra registerenheter av vilka endast en del överförs till Helsingfors stad verkställs fastighetsförrättning enligt 43 § 2 mom. i kommunindelningslagen.

För lagligheten av statsrådets beslut saknar det betydelse att den karta som har varit en bilaga i motiveringspromemorian till statsrådets beslut en aning har avvikit från förteckningen över områden i statsrådets beslut samt från den ovan nämnda karta som Nylands lantmäteribyrå har preciserat med kommunindelningsutredarens framställning som utgångspunkt.

På finska hävdar HFD att "Luettelo vastaa sitä Uudenmaan maanmittaustoimiston kuntajakoselvittäjän esityksen pohjalta laatimaa täsmennettyä karttaa, joka on ollut valmisteluvaiheessa nähtävillä." Att det för lagligheten saknar betydelse att den karta som har varit en bilaga i motiveringspromemorian till statsrådets beslut har avvikit från förteckningen över områden i beslutet är det inte så svårt att hålla med, såvida man tolkar statsrådets beslut så att beslutet inte har någon kartbilaga. Därmed blir beslutet oklart, såvida Lantmäteriverkets karta inte anses precisera gränsen. Enligt Lantmäteriverkets beslut att korrigera gränsen kan statsrådets beslut dock tolkas oberoende av den ovannämnda kartan. Enligt min bedömning har statsrådets beslut därmed varit oklart och HFD:s avgörande felaktigt. Alternativet är att Lantmäteriverket tolkat beslutet fel och det i själva verket är öppet var den administrativa kommungränsen går, men i så fall visar Lantmäteriverkets korrigering av gränsen att statsrådets beslut varit oklart åtminstone för Lantmäteriverket. Till påståendet att statsrådets beslut är oklart och bristfälligt, ifall beslutet saknar kartbilaga, tar HFD egentligen inte alls ställning. Hänvisningen till 43 § 2 mom. i kommunindelningslagen saknar här relevans.

Sibbo kommun har den 23 december på kommunen hemsidor i samband med meddelandet "Gränsändringen och servicen" publicerat en karta över Sibbos nya gränser. Några motsvarande kartor har Helsingfors eller Vanda inte publicerat på sina respektive webbplatser. Månne man trots allt är osäkra på om Lantmäteriverkets gränstolkning håller?

Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar