Förhandsmeddelande. Den 2 december 2008


Kommunfullmäktige i Sibbo diskuterade igår ramarna för budgeten för år 2009. Där finanskrisen och lågkonjunkturen bekymrar i andra kommuner, är det tvångsinkorporeringen som föranleder bekymmer i Sibbo. Christel Liljeström har på sin webbplats refererat gårdagens diskussion. Jag återger här valda bitar:

Bengt Wiik: Sibbos positiva inkomstskatteutveckling kan brytas redan år 2010 och då vi dessutom har ersättningskonflikten med Helsingfors stad under behandling är det skäl att fastställa en försiktig och på kostnadseffektivitet baserad budget redan för år 2009.

Jouko Tikkanen: Talousarvio on vaarallinen paperi. Suorastaan pommi uudelle valtuustolle. Ei ole huomioitu juuri lainkaan rajamuutoksen vaikutuksia. Todellisuudessa merkitys verontulojen menetyksestä on valtava. Epäselvää on jos luvuissa on havaittu valtionosuusmenetykset. Selvin virhe silti 2010–2011; menetämme suuren osan tuloistamme. Alenema on vain v. 2010 0,5 milj vuodesta 09. Oikein olisi 7-9 miljoonan aukko vuonna 20010 ja vuonna 2011 on yli 2011. Halutaanko että uudet valtuutetut saavat harhakuvan? Rehellisyys välttämätön myös sen takia että hallinto-oikeudessa otetaan kantaa talouteemme. Mutta nyt se on esitetty olevan tasapainossa. Tappio tulee näkyä!
Sipoon pärjääminen tulojen lisäksi riippuu myös menoista. On ymmärrettävää että 10 % asukaspoisto ei poista 10 % menoista.

Christel Liljeström: Finlands statsminister talade i egenskap av partiordförande under helgen i Träskända om att införa ett tak för skatteprocenten i kommunerna. I detta scenario skulle kommunerna tvingas att sköta ekonomin enligt statens rekommendation. ... Jag undrar om statsministern vet följderna av hans prat? För det första skulle synsättet att kommunernas rättigheter får naggas i kanterna, trots att de är grundlagsstadgade, bli bekräftat. Min association går omedelbart till frågan om annekteringen i sydöstra Sibbo – inte fyllde det kommunindelningslagen men staten ansåg det vara berättigat.

Borgåbladet har på eftermiddagen publicerat en nyhetstext med rubriken "Lång budgetdebatt i Sibbo", som anknyter till de ovanciterade inläggen.

Yle Östnyland har på eftermiddagen publicerat en text med rubriken "Helsingfors planläggning påverkar Sibbo". Yle Mellannyland har publicerat texten under rubriken "Hfors vill dra metro till Söderkulla". Yle har även publicerat ett ljudklipp med en intervju med projektchef Mikko Visanti vid stadsplaneringskontoret i Helsingfors. Jag citerar ur texten:

>>Helsingfors planer för sydvästra Sibbo får också konsekvenser för Sibbo kommun. Helsingfors räknar bland annat med att metron kan dras ända till Söderkulla och staden vill därför ha en gemensam generalplan med Sibbo. <<

Helsingfors stad har idag publicerat ett meddelande med rubriken "Alustavat suunnitteluperiaatteet Sipoon ja Vantaan liitosalueille" på så väl stadens hemsida som på de finska specialsidorna om inkorporeringen. Texten har publicerats under rubriken "Ennakkotiedote: Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta to 4.12.2008" på stadsplaneringskontorets hemsida. Jag återger här meddelandet i sin helhet:

>>Sipoosta ja Vantaalta Helsinkiin vuoden 2009 alussa liitettävälle alueelle on laadittu alustavat suunnitteluperiaatteet.

Nykytilanteeseen nähden perustavanlaatuinen muutos on, että maaseudusta tehdään kaupunkia. Liitosalueen uuden väestön vähimmäismääränä pidetään alustavasti 30 000 asukasta. Pääajatuksena on luoda liitosalueesta monipuolinen joukkoliikenteeseen painottuva kaupunkimaisesta pientalorakentamisesta koostuva alue. Kadut korvaavat tiet.

Joukkoliikennepainotteisuuden lisäksi alue suunnitellaan kävely- ja polkupyöräily-ystävälliseksi. Alueelle suunnitellaan ainakin yksi arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan edustava sekä kaupallisesti vetovoimainen keskusta, jonne sijoitetaan myös julkisia palveluja. Vuosaaren sataman ja Aviapoliksen kehityskäytävää hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Myös kaupunkirakennustaiteellisia tekijöitä painotetaan. Kaupunkielämän laadun takaamiseksi rantaviivaa avataan nykyistä enemmän asukkaiden saavutettavaksi. Liitosalueen luonnon kannalta merkittävät Sipoonkorpi ja rannikon Natura 2000 -alueet ovat oleellinen osa uutta kaupunginosaa. Merellistä luontoa edustaa myös Granö, joka on suunniteltava Helsingin ja Sipoon kesken yhteistyössä monipuolisten virkistysmahdollisuuksien turvaamiseksi.

lisätiedot: projektipäällikkö Matti Visanti, p. 310 37291<<

Helsingfors har idag även publicerat stadsplaneringsnämndens föredragslista för den 4 december, där ärende nummer 7 har rubriken "Helsinkiin Sipoosta ja Vantaasta vuonna 2009 liitettävien alueiden suunnittelu ja alustavat suunnitteluperiaatteet". Det 9 sidor långa ärendet innehåller många intressanta detaljer, som det finns skäl att återkomma till. I detta inlägg vill jag inledelsevis påpeka att stadsplaneringsnämnden i föredragningsluitan refererar till kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi. Jag citerar ur föredragningslistan:

>>Alue päätettiin liittää Helsinkiin selvitysmies Pekka Myllymäen selvityksen pohjalta. Selvitys sisälsi alueen suunnittelun tavoitteisiin ja suunnittelun lähtökohtiin liittyviä näkemyksiä. Ne on syytä päivittää.
Suunnitteluperiaatteet täsmentyvät ja niitä tarkistetaan myöhemmin mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa osallisuus- ja vuorovaikutusmenettelyssä.

Alueliitosta perustellaan raportissa ennen muuta yhdyskuntarakenteen toimivuuden edistämisellä. Raportissa todetaan, että tarkastelun kohteena on koko pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen toimivuus. Liitosalueen suunnitteluun liittyvät monet selvitysmiehen raportin näkemykset, joista poimintojaseuraavassa:<<

Efter den ovanciterade texten följer ett över en sida långt plock ur Myllyniemis rapport. Med undantag av de tre första satserna ingår plocket i sin helhet i Jussi Pajunens och Eila Ratasvuoris opublicerade utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken" från den 18 oktober 2006, som utredningsmannen plagierat. (Se bilden ovan.) Samma text ingår även i Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen från den 29 oktober 2006. Det intressantaste inslaget i föredragningslistan gäller Granö, som inte ingår i området som skall anslutas till Helsingfors. Jag återkommer.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar