Politiskt löfte. Den 11 december 2008


I dagens Borgåblad ingår en artikel med rubriken "Sibbo tackade personal". Det var anställda som övergår i Helsingfors stads tjänst som avtackades. En annan artikel i samma tidning har rubriken "En tradition slutar i Östersundom kyrka".

Inför förhandlingarna om KSSR torde Sfp ha varit ganska långt på samma linje som Centern. Regeringskumpanen SDP ville liksom Samlingspartiet och De gröna ha tvångssammanslagningar, vilket Centern och Sfp motsatte sig. Det torde ha funnits möjligheter att idka utpressning mot Sfp även i Sibbofrågan. Det är ingen hemlighet att man på socialdemokratiskt håll bl.a. ville ansluta hela Sibbo till Helsingfors. Även andra tvåspråkiga kommuner kunde ha lägat illa till. I ett blogginlägg med rubriken "KSSR på grund" uttryckte SU:s förbundssekreterare Mats Löfström den 20 januari 2006 en oro inför kommun- och servicestrukturreformen (KSSR):

>>Helt klart är i alla fall att hela KSSR processen kört på grund. Staten måste ge besked om nästa steg för att reformen skall kunna rulla vidare. Statsandelssystemet är ännu helt oklart och här behövs klara besked nu om man skall komma vidare, och vidare bör man komma. Vi har inte råd att inte agera eftersom statens eventuella tvångssammanslagningar kan bli ytterst olyckliga för de finlandssvenska regionerna. Detta gäller inte bara Åboland utan också i allra högsta grad Nyland och framförallt Helsingfors.

Diskussionerna om storhelsingfors har igen tagit fart. Ett storhelsingfors som kommer allt närmare, inte minst efter fullmäktigebeslutet där Helsingfors ställde sig positivt till att inkorporera(!!!) Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo. I praktiken ser Helsingfors goda skattebetalare och von Ankatyper i Esbo och Grankulla och ledig tomtmark i Vanda och Sibbo, att hela operationen rent demokratiskt skulle vara vansklig är inget man reflekterar över. Den enda gruppen i fullmäktige som ställde sig negativt till operationen och positiv till närdemokratin var Svenska folkpartiet.<<

Helsingfors hotade Sibbo med att inkorporera hela kommunen eller åtminstone 5 000 hektar. Dessutom försökte Helsingfors utpressa Sibbo genom att inte sälja stadens mark i Nickby och genom att ställa krav på en upplösning av Östra Nylands förbund. Då kommunminister Hannes Manninen några dagar före Helsingfors den 21 juni 2006 tog sitt initiativ till en ändring i komunindelningen meddelade att han stöder en inkorporering av ett 5 000 hektar stort område av Sibbo är det inte konstigt om man från Sfp:s sida, så som statsminister Matti Vanhanen antytt, var villig till "konstruktiva" förhandlingar om en kompromisslösning. Såvida Sfp verkligen deltog i förhandlingar om en kompromisslösning, så förefaller dessa förhandlingar att ha misslyckats. Lokalpolitikerna i Sibbo var inte beredda att ge efter för Helsingfors anspråk och Helsingfors lade fram ett synnerligen dåligt förberett förslag på ett 5 000 hektar stort område, som så väl Vanhanen som Manninen sade sig understöda. För läsarna av denna blogg bör det inte råda något tvivel om att Vanhanens och Manninens stöd för en tvångsannektering hänger samman med förhandlingarna kring KSSR.

För att uppnå en överenskommelse om kommunreformen lovade Manninen och Vanhanen att stöda en lösning av Sibbofrågan formellt utanför KSSR. Sfp:s tidigare ministrar Jan-Erik Enestam och Ulla-Maj Wideros torde kunna intyga att statsministern i juni 2006 faktiskt gett ett löfte om en inkorporering av sydvästra Sbbo. Åtminstone skrev SU:s förbundsorförande 2007-2008 Minna Linberg i ett blogginlägg den 23 september 2006 följande:

>>Imoron blir också en spännande dag, precis som måndagen. För på söndag sammankommer SFP:s fullmäkigegrupp i Sibbo för att diskutera ett ställningstagande till den utredningsman som inrikesministeriet föreslagit till gränstivsten mellan Sibbo och Helsingfors.
Personligen är jag inte särskilt impinerad av gubbens CV; de flesta av alla kommunsammanslagningsfall han varit utredningsman har slutat i att kommunerna gått samman. Dessutom har SFP ministern Ulla-Maj Wideros en viktig poäng då hon konstaterar att oberoende av vem som utses av ministeriet, så har ju redan våra ledande politiker -däribland Statsminister vanhanen, Kommun(slaktar)minister Manninen, riksdagens talman Lipponen, öppet gett ett politiskt löfte om att Helsingfors ska få tvångsannektera Sydvästra Sibbo. Därför har utredningsmannen egentligen inget mandat längre...<<

I åtminstone ett besvär till HFD hävdas det att Matti Vanhanen varit jävig att deltaga i statsrådets Sibbobeslut, eftersom han på förhand gett löften om en inkorporering. Detta påstående förbigås helt i HFD:s avgörande. Påståendena om statsministerns jäv avvisar HFD med följande kommentar:

>>Statsminister Matti Vanhanen har inte blivit jävig att delta i beslutsfattandet i statsrådet på den i besvären anförda grunden att han i förväg i offentligheten har deltagit i debatten om saken och i egenskap av partiordförande vid överläggningar med andra partiordförande har diskuterat hur områdesindelningen i Helsingforsregionen skall utvecklas.<<

Helsingfors stadsplaneringsnämnd har i kväll godkänt förslaget till planering av inkorpreringsområdet (Helsinkiin Sipoosta ja Vantaasta vuonna 2009 liitettävien alueiden suunnittelu ja alustavat suunnitteluperiaatteet), som bordlades senaste vecka.

Bilden ovan är från dokumentet "Liitosalueen pienkalustolinjojen suunnitelma" från den 18 november. Från och med årskiftet skall två minibussar av den modell som synns på bilden trafikera i sydvästra Sibbo. Minibussarna skötter skytteltrafiken till Nya Borgåvägen, som enligt de antagna planerna skall omvandlas till en "huvudgata", som förenar det inkorporerade området med övriga Helsingfors.

I dagens nummer av Helsingin Uutiset ingår en artikel med rubriken "Mitä vikaa on Itäsalmessa?" Artikeln handlar om namnet Itäsalmi, som av Helsingfors stad nobbats till förmån för namnet Östersundom. Tidningen påpekar emellertid att "Östersundomin suomenkielinen muoto Itäsalmi säilyy kylännimessä."


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar