Hattula. Den 27 december 2008


När man på Helsingfors stadsplaneringskontors karta kombinerar guidekartan med "övriga planer" får man kartan ovan. Helsingfors planerar endast innanför stadens administrativa gränser, fastän kommungränsen ritats ut så att den följer den kamerala indelningen. Det här är väl en lika trovärdig som anmärkningsvärd förklarring. Ändå är jag - tills jag fått bekräftelse - lite osäker på var den administrativa kommungränsen skall gå efter årsskiftet. Statsrådets gränsbeslut är otydligt. Problemet är inte nödvändigtvis bara att man bifogat fel karta till inrikesministeriet promemoria till statsrådets beslut. Om beslutet inte tolkas utifrån ett sammanhang, är felmarginalen över en kvadratkilometer stor, eftersom det i beslutet bara står att delar av fastigheten Westerkulla skall överföras till Helsingfors. I sitt avgörande i fallet Sibbo påpekar HFD dock att statsrådets beslut stämmer överens med Lantmäteriverkets karta, som var framställd i samband med beredningen. Regeringen kunde knappast ha fattat ett beslut som avvikit från det förslag som var framställt för allmänheten. Däremot är jag inte helt säker på att Lantmäteriverket anser sig vara bundet av sin egen karta.

Det är svårt att hitta några beslut att jämföra statsrådets Sibbobeslut med. Efter Sibbobeslutet har statsrådet emellertid tagit ett beslut, som på flera punkter är jämförbart med Sibbobeslutet. Den 3 juli i år beslöt emellertid statsrådet om anslutning av Hauho kommun, Kalvola kommun, Lammi kommun, Renko kommun och Tuulos kommun till Tavastehus stad samt överföring av somliga områden från Hattula kommun till Tavastehus stad. (Jfr "Inget nytt Sibbo. Den 7 september 2007".) Beslutet från den 3 juli är en rättelse från ett beslut som statrådet tog den 19. Enligt det ursprungliga beslutet skulle sex kommuner inklusive Tavastehus upphöra och en ny kommun grundas, medan enligt det rättade beslutet fem kommuner ansluts till Tavastehus. I sig är det intressant att statsrådet tagit det ändrade beslutet mindre än ett halvt år före ändringen i kommunindelningen enligt beslutet skall träda i kraft. Ändringen i kommunindelningen är dock den samma i båda besluten.

För att Kalvola geografiskt skall hänga samman med det övriga Tavastehus inte skall bli en exklav, överförs enligt statsrådets beslut hela 27,6 kvadratkilometer av Hattula kommun till Tavastehus stad. Det aktuella området utgör dock klart under 10 % av Hattulas totala areal och området har endast 32 invånare. Man kan fråga sig vilken betydelse fallet Sibbo här har haft som prejudikat, fastän det i fallet Hattula inte har krävts några särskilt vägande skäl. Enligt finansministeriet kommer fallet Hattula inte att fungera som ett prejudikat. Ministeriet motivering är följande:

>>Syntynyt päätös Hattulan kunnan alueen siirrosta Hämeenlinnaan ei toimi ennakkotapauksena vastaavien tilanteiden osalta. Kuntajakolakia on tarkoitus uudistaa niin, että uutta lakia sovelletaan vuoden 2011 alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa. Lakia uudistettaessa selvitetään mm. kuntajaon muutoksen edellytysten täsmentämisen tarvetta ja esitysten valmistelu- ja päätöksentekoprosessin kehittämistä myös tämän kaltaisten tilanteiden osalta. Lain uudistuksessa on tarkoitus kehittää kuntajaon muutosprosesseja niin, että niissä etsittäisiin mahdollisimman pitkälti kuntien yhteiseen tahtoon perustuvia ratkaisuja.<<

Det är exaktheten i själva beslutet som främst intresserar mig. I beslutet heter det kort att "Hauho kommun, Kalvola kommun, Lammi kommun, Renko kommun och Tuulos kommun ansluts till Tavastehus stad." Här nämns inga fastigheter. När det gäller den del som överförs från Hattula räknas däremot alla fastigheter eller "lägenheter" och delar av fastigheter upp. När det gäller delar av fastigheter preciseras det i beslutet vilket skifte eller vilka skiften som överförs. Här ett exempel:

>>4) Från Ihalempi by ... Tikanmäki 9:120 i sin helhet, samt av lägenheten Yli-Uotila 1:29 Sotkajärvi sydligaste skifte delvis, av lägenheten Torppa 3:54 Sotkajärvi sydligare skifte och Kuorijoki skifte i sin helhet och av lägenheten Marjaniemi 3:55 skiftet Hevonniemi.<<

I vissa fall överförs endast delar av skiften, men statsrådets beslut är ändå entydigt, eftersom den nya gränsen detaljerat beskrivs i sin helhet. Även eventuella onämnda områden inkluderas i beslutet:

>>23) Av registerenhetens Yht. maa-alueet 82-878-8-0 (samfällda jordområden) Päällinen-sjöns skiften och Sotkajärvi skiften med undantag av de två öarna längst i öster samt andra samfällda områden och registerenheter som eventuellt finns på området som gränsbeskrivningen täcker.<<

Gränsbeskrivningen är flera sidor långt, så jag återger här bara ett prov:

>>Den nya gränsen börjar vid kommungränsen mellan Kalvola och Hattula, vid råmärket nr 2 i nordöstra hörnet av lägenheten Päiväranta 1:6 i Kanajärvi by, Kalvola kommun, varifrån gränsen framskrider vinkelrätt från kommungränsen genom lägenheten Ahola 2:21 i Halkorpi by, Hattula kommun till den västra rån av lägenhetens Renkasalo II 1:29 sydligaste skifte, och längs denna rå mot sydväst till röse 52.

Härifrån fortsätter gränsen längs rån mellan lägenheten Renkasalo II 1:29 och lägenheten Renkasalo 1:27 mot sydost till röse 51 och vidare längs rån mellan lägenheten Renkasalo 1:27 och Mustiala samfällda skog 874:1:0 mot sydväst till röse 4 och därifrån längs rån mellan Mustiala samfällda skog 874:1:0 och lägenheten Sotka 6:26 i Ihalempi by till röse 3. ...

I Sotkajärvi sjö böjer gränsen mot sydost och fortsätter till en punkt som ligger i Sotkajärvi i linje med rån mellan lägenheterna Kylmälahti 1:5 och Yli-Uotila 1:29 i Ihalempi by mellan rösena 253-169 på ett avstånd av 39 meter från röse 169 i Sotkajärvi sjö. ...

Från röse 2 fortsätter gränsen igenom lägenheterna Peltola 5:4 och Patakangas 4:7 samt lägenhetens Toivola 3:8 södra skifte och lägenhetens Korpela 2:28 mellersta skifte längs åkerrenen och diket till lägenhetens Porrassuo 7:37 västra rå. Därifrån fortsätter gränsen mot sydsydväst längs rån mellan lägenheterna Porrassuo 7:37 och Korpela 2:28 till råröse 3 mellan lägenheterna Porrassuo 7:37 och Hakala 1:18 och vidare längs lägenhetens Hakala 1:18 norra rå till röse 4 på gränsen mellan Hattula och Renko kommuner.<<

Statsrådets Sibbobeslut kunde och borde ha varit lika exakt som beslutet som gällde överföringen av delar av Hattula till Tavastehus. Hade en gränsbeskrivning ingått i statsrådets Sibbobeslut, skulle HFD med rätta ha kunnat hävda att det inte har någon betydelse att fel karta bifogades till inrikesministeriets promemoria. Nu är beslutet inte entydigt. Frågan är om Lantmäteriverket utnyttjat just denna oklarhet för att kunna korrigera gränsen enligt Österledens nya sträckning.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar