Labbacka. Den 20 december 2008


I statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad, som utfärdades den 28 juni 2007, kan man läsa fäljande:

>>Från Vanda stad överförs till Helsingfors stad följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från Västersundom by i sin helhet lägenheterna ... samt en del av lägenheterna Harpas 6:71, Nikus 13:47 och Westerkulla 18:0.

2) Från lokaliseringsområdet 895 för landsvägar i sin helhet inlösningsenheten 2:8 samt av inlösningsenheten 2:3 den del som gränsar till de fastigheter som skall överföras till Helsingfors stad.<<

Inlösningsenheten 2:3 har upphävts. Istället registrerades den 23 september enheten 2:43, som delas av enheten 2:8, längs vilken den nya gränsen skall gå enligt statsrådets beslut. Fastigheten Westerkulla 18:0 hade, enligt mina uppgifter, en areal på ca 3 kvadratkilometer eller 300 hektar då statsrådet tog sitt beslut. Det var alltså inte en obetydlig fråga till vilka delar fastigheten, som bestod av ett tiotal skiften, skulle anslutas till Helsingfors. Det är uppenbart att texten i statsrådets beslut inte i sig är nog för att definiera den nya gränsen. Enligt HFD:s avgörande motsvarar statsrådets beslut Lantmäteriverkets karta, som inrikesministeriet bifogade till sin förklaring eller sitt utlåtande till HFD.

Kommunindelningslagen (§ 43) ger följande direktiv till fastighetsregisterföraren:

>>Om en del av en fastighet med anledning av ett beslut som avses i 42 § eller i 1 mom. skall överföras kameralt från en kommun till en annan, skall den genom styckning eller, ifall det är fråga om en tomt eller ett allmänt område, genom tomtmätning eller mätning av allmänt område ombildas till en självständig fastighet. Skall en del av någon annan registerenhet av ovan nämnda skäl överföras kameralt från en kommun till en annan, ombildas den till en ny registerenhet i enlighet med vad som bestäms genom förordning.<<

Om det inte är ändamålsenligt att stycka en fastighet, säger samma lagparagraf följande:

>>Har kommunindelningen och den kamerala indelningen kommit att avvika från varandra till följd av en fastighetsförrättning eller annars av något annat skäl än det som nämns i 45 §, skall fastighetsregisterföraren bestämma om ändring i den kamerala indelningen i överensstämmelse med kommunindelningen eller, om detta inte skall anses ändamålsenligt, hos ministeriet göra en framställning om ändring i kommunindelningen.<<

Någon framställning om ändring i kommunindelningen har fastighetsregisterföraren, som i det aktuella fallet är Nylands lantmäteribyrå, inte gjort. Med anledning av beslutet om en ändring i kommunindelningen styckades fastigheten Westerkulla senaste sommar. Den den 12 juli registrerades fastigheten Labbacka (18:3). Enligt mina uppgifter delades även ett skifte som, trots att det korsas av österleden, inte delades av någon registerenhet. Ett smalt område mellan vägarna (det rödskuggade området på bilden ovan) förblev en del av fastigheten Westerkulla, medan det rödskuggade området på bilden nedan blev en del av fastigheten Labbacka. Arealen av skiftet på bilden nedan är 2,63 ha, medan den återstående delen av fastigheten, som i sin helhet ligger söder om Österleden, består av två skift med arealerna 7,59 ha respektive 120,40 ha.


När gränserna för fastigheten Labbacka slogs fast, bestämdes samtidigt i praktiken den nya gränsen mellan Helsingfors och Vanda. Det finns emellertid inget beslut enligt vilket det rödskuggade skiftet på bilden ovan skall överföras från Vanda till Helsingfors. Enligt min bedömning bryter Lantmäteriverket mot lagen, om fastigheten Labbacka registreras i Helsingfors. Om fastigheten Labbacka inte överförs till Helsingfors, bildas å andra sidan flera enklaver, så vida ändringen i kommunindelningen i övrigt förverkligas.Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar