Lantmäteriverket begår fel. Den 21 december 2008Den 24 juli 2006 undertecknade chefen för geografisk information vid Nylands lantmäteribyrå Mauri Asmundela ett utlåtande över Helsingfors stads framställning till ändring i kommunindelningen mellan Helsingfors, Sibbo och Vanda. I utlåtandet säger lantmäteribyrån i taktfulla eller diplomatiska ordalag att det inte gått att tolka Helsingfors förslag på ett funktionellt sätt. Helsingfors har dragit gränsen rakt igenom ett stort antal fastigheter och till och med genom gårdsplaner och byggnader. Ett förverkligande av förslaget skulle bli svårt och dyrt med tanke på alla mätningar och spjälkningar av fastigheter som det skulle kräva. Angående området "V", som föreslogs överföras från Vanda till Helsingfors säger lantmäteribyrån följande:


Vantaasta Helsinkiin liitettäväksi ehdotettujen alueiden osalta rajaus on yksiselitteinen; vajauksen on katsottu noudattavan vanhoja kunnanrajoja sekä maantien nro 170 (Itäväylä) likimääräistä keskilinjaa. Alue on osoitettu yleissilmäyskartalla (liite 1, mittakaava 1:20 000) ja se sisältää liitteellä 2 luetellut 36 kpl kiinteistöjä tai muita rekisteriyksikköjä. Näistä 5 kpl on osia kiinteistöstä tai muusta rekisteriyksiköstä.
Vantaan alueiden osalta maanmittaustoimisto ehdottaa, että ehdotettu uusi raja vedettäisiin maantien nro 170 pohjoispuolelle siten, että kunnanraja noudattaisi tiealueen rekisteriyksikön 92-895-2-8 pohjoisrajaa. Näin alueliitosten toteutuessa maantie olisi koko ajan Helsingin kaupungin alueella aina uudelle Sipoon kunnanrajalle saakka eikä tiealueen rekisteriyksikköä tarvitsisi tälläkään kohdalla jakaa kahdeksi erilliseksi rekisteriyksiköksi. Maanmittaustoimiston ehdotusta ei ole huomioitu tämän lausunnon liiteaineistoissa.


Enligt lantmäteribyråns utlåtande hade Helsingfors alltså dragit gränslinjen längs (gamla) Österledens mittlinje. Vid Svarta Backen går gränsen dock något söder (eller öster) om landsvägen, vilket framgår ur den detaljerade karta som lantmäteribyrån bifogade till sitt utlåtande i en skild försändelse. (Se kartan uppe till vänster.) Lantmäteribyrån föreslår visserligen att gränsen skulle dras så att landsväg 170 (Österleden/ Nya Borgåvägen) i sin helhet skulle höra till Helsingfors fram till Sibbo å, men förslaget har inte tagits i beaktande i lantmäteriverkets karta. Ur den detalierade kartan framgår även tydligt att landsväg 170 flyttats norrut, vilket lantmäteribyrån inte har kunnat missa. Med tanke på Lantmäteriverkets verksamhetsområde är det väsentliga dock inte att landsvägen i sin helhet tillhör Helsingfors, utan att den aktuella registerenheten 92-895-2-8 för allmänn väg inte behöver spjälkas på ett oändamålsenligt sätt.

I ett e-postmeddelande till enheten statistik och forskning vid Vanda stad gav Asmundela för ett par månader sedan en motivering till att "man" beslutit att avvika från statsrådets beslut om var den nya gränsen skall gå.

Vantaasta Helsinkiin siirrettävän ns. Vesterkullan kiilan alueen karttarajausta on tarkennettu. Alkuperäisessä valtioneuvoston päätöksessä sekä päätöksen valmisteluaineistossa rajaus ja pinta-alatiedot perustuivat siihen, että Vantaan ja Helsingin välinen uusi kunnanraja muodostuu valtatien 170 (=Itäväylä) pohjoisreunaan niin että Itäväylän tiealue jää kaikilta osin Helsingin puolelle aina Sipoon kunnan (uudelle) rajalle asti. ...

Kun alueliitoksen lopullinen karttarajaus tehtiin, katsottiin, että alkuperäisen tarkoituksen mukainen ja teknisestikin tarkoituksenmukaisin rajaus syntyy siten, uusi kunnanraja muodostetaan hieman siirtyneen Itäväylän tiealueen pohjoisrajaan.

Asmundela har helt rätt i att det är ändamålsenligt att flytta gränsen norr om Österledens nuvarande sträckning, men är det lagligt? Hur kan man hävda att statrådests beslut grundade sig på att Österledens vägområde i sin helhet skulle bli på Helsingfors sida om gränsen. I sitt utlåtande från den 12 december 2006 över kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag säger Lantmäteriverket och Asmundela följande:

Syftet med karttolkningarna var att undvika en oändamålsenlig och uppenbart onödig uppdelning av fastighetsregisterenheter på två kommuner. När kommungränsen har ändrats leder delningar av registerenheter till kamerala styckningar, som orsakar kostnader för staten. Utan en klar grund är det alltså av många orsaker skäl att undvika dessa delningar.

Detta utlåtande av Nylands lantmäteribyrå samt bifogade mera detaljerade kartor och förteckningar över registerenheter baserar sig alltså på den tolkning av gränsdragningen som har gjorts på lantmäteribyrån. Med anledning av de utförda karttolkningarna har lantmäteribyrån inte utifrån registerföringen eller lantmäteribyråns verksamhetsområde i övrigt några anmärkningar eller kommentarer till det aktuella förslaget.

Ur den detaljerade kartan, som i en skild försändelse bifogades till lantmäteribyråns utlåtande över Myllyniemis förslag, framgår det tydligt att Österleden har flyttats. Asmundela har själv ansvarat för tolkningen av gränsdragningen även här, så han kan omöjligen ha missat att Österleden flyttats. Gränsen har dock tolkats så att gränsen går norr om registerenheten 2:8 för allmän väg, som är området för Österledens gamla sträckning. Vad som i övrigt är funktionellt hör inte till lantmäteribyråns verksamhetsområde. Man kan ändå fråga sig om inte lantmäteribyrån gjorde fel så man drog gränsen norr om Österledens gamla sträckning. I Myllyniemis förslag går gränsen nämligen huvudsakligen söder om den gamla sträckningen för Österleden. (Se kartan ovan till höger.) Lantmäteriverket har kanske inte gjot sin tolkning utgående från Myllyniemis ursprungliga förslag, utan från inrikesministeriets korrigerade version av Myllyniemis förslag. Här går gränsen ungefär längs mittlinjen av Österledens gamla sträckning. (Se "Registerenheten 92-895-2-8. Den 28 juli 2008".) I sin utredning nämner Myllyniemi överhuvudtaget inte Österleden. Inte heller nämns Österleden i inrikesministeriets motiveringar (promemoria) till statsrådets beslut.


Lantmäteriverket torde redan för någon vecka sedan ha förhandsregistrerat fastigheten Labbacka (med nytt registernummer) och nuvarande registerenheten för allmän väg 2:43 som en del av Helsingfors. Som en följd av lantmäteribyråns styckningar och registreringar ligger emellertid delar av dessa registerenheter utanför det område som enligt statsrådets beslut skall överföras från Vanda till Helsingfors. Frågan är om någon på lantmäteribyrån redan har begått ett tjänstefel eller om tjänstefelet begås först då registreringen och ändringen i kommunindelningen förverkligas den 1 januari 2009.


Fallet Sibbo