Ny ändring i kommunindelningen? Den 9 december 2008

Helsingfors stadsstyrelse har på sitt möte igår godkänt så väl förslaget till ramavtal med Sibbo kommun som förslaget till indelning av inkorporeringsområdet. Sibbos avgående kommunstyrelseordförande har i natt i ett blogginlägg kort kommenterat ramavtalet.

Helsingfors har idag publicerat en digital servicekarta. På kartan tillhör Östersundom stordistrikt Helsingfors, vilket inte är så anmärkningsvärt. Att man inte uppdaterat vägnamnen som ändras vid årskiftet är kanske inte heller så anmärkningsvärt. Högst anmärkningsvärt är det däremot att Österleden, enligt kartan, i sin helhet tillhör Helsingfors. (Se ovan.) Gränsen har på servicekarta alltså dragits exakt på samma sätt som på HST:s linjekarta. (Se "Ny gräns. Den 8 december 2008".) Enligt statsrådets beslut skall den nya gränsen dock gå upp till 200 meter söder om Österleden vid avtaget till Ring III.

Enligt 12 § i gällande kommunindelningslag skall en ändring i kommunindelningen bestämmas att träda i kraft vid ingången av ett kalenderår. Dessutom heter det att "beslut om ändring i kommunindelningen skall fattas före juni månads utgång under det föregående året." Gränserna som ritats ut på HFT:s linjekarta och Helsingfors servicekarta kan således bli aktuella först om ett drygt år. Finansministeriet kan ta beslutet om stadsfullmäktige i Vanda och Helsingfors godkänner en framställning om en ändring i kommunindelningen. I annat fall kan statsrådet ta ett beslut om en ändring i kommunindelningen, men det förutsätter lika väl att de berörda kommunernas invånare och andra som anser att ärendet berör dem har erbjudits tillfälle att framställa anmärkningar.

Den aktuella korrigeringen av gränsen vid Österleden är motiverad, även om en ändring inte helt entydigt uppfyller de allmänna villkor som definieras i 3 § i kommunindelningslagen. Ändringen är ändå problematisk med tanke på att Österleden förenar Westerkulla gård med det övriga Vanda.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar