Mygel och utpressning. Den 10 december 2008


Vanda stad har igår publicerat ett meddelande med rubriken "Vantaasta ja Sipoosta Helsinkiin liitettävät alueet muuttuvat maaseudusta kaupungiksi". Meddelandet gäller förslaget till planer för sydvästra Sibbo, som Helsingfors stadsplaneringsnämnd skall ta ställning till i morgon. I meddelandet kan man bl.a. läsa följande:

>>Liitosalueelle on tarkoitus laatia kuntien yhteinen yleiskaava. Mukana on ainakin Vantaa, mutta Helsinki näkisi mieluusti myös Sipoon osallistuvan yleiskaavatyöhön.<<

I verkligheten gäller förslaget till en gemensam generalplan inte bara inkorporeringsområdet, utan även områden som efter årskiftet förblir delar av Vanda eller Sibbo. För området som den så kallade Västerkullekilens del kan man knappast tala om att göra landsbygd till stad. Vanda är redan en stad, men Västerkullakilen, som till största delen utgörs av naturskyddsområde, går inte att bebyggas. Att Västerkullakilen blir stad istället för landsväg torde främst innebära att Österleden blir en gata istälet för en landsväg. Dessvärre hör en betydande del av Österleden även efter årsskiftet till Vanda (se "Huvudgata. Den 4 december 2008"), fastän Helsingfors nyaste kartor visar annat. (Se "Ny gräns. Den 8 december 2008" och "Ny ändring i kommunindelningen? Den 9 december 2008".)

Sfp i Vanda har nyligen publicerat ett tärningsspel med namnet Vandaspelet. Den som kommer till Västersundom i detta spel skall med bitterhet minnas hur Västerkullakilen myglades bort och ta fem steg bakåt. (Se bilden ovan.) Det ser ut som om nu ytterligare några hektar till av Västerkulla håller på att myglas bort.

Sfp i Vanda gjorde mycket för att motverka den aktuella inkorporeringen. Så väl Astrid Nurmivaara och Göran Härmälä (Sfp:s fullmäktigegrupp?) som Sfp i Östra Vanda besvärade sig över beslutet till HFD. I sitt beslut sammanfattar HFD Sfp i Östra Vandas besvär på följande sätt:

>>Svenska Folkpartiet i Östra Vanda rf har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs till den del som det avser Vanda. Att ansluta det föreslagna området till Helsingfors tjänar inte den allmänna nyttan. Området i Vanda består till största delen av naturskyddsområden och sank mark. Området behövs inte heller för att man skall kunna skapa trafikförbindelser mellan Helsingfors och Sibbo. Landgräns med Sibbo kommun har Helsingfors på Kantarnäs. Kommuninvånarnas åsikt har inte beaktats.<<

Besväret förbigås dock helt. Föreningens genmäle refereras mycket kort:

>>Svenska Folkpartiet i Östra Vanda r.f. har i sitt genmäle upprepat vad föreningen har anfört i sina besvär. Grunder för att ansluta Västerkullaområdet till Helsingfors har inte presenterats.<<

Astrid Nurmivaaras och Göran Härmäläs genmäle offras inte mycket mera utrymme i beslutet:

>>Astrid Nurmivaara och Göran Härmälä har i sitt genmäle anfört bland annat att statsrådets beslut grundar sig enbart på Helsingfors stads mark- och skattepolitiska intressen. De har understrukit att Vanda stad inte enhälligt har gått med på att Västerkullakilen skall anslutas till Helsingfors. Fastän det till stor del är fråga om ett Naturaområde, har området även ekonomisk betydelse.<<

Svenska Folkpartiet i Vandas genmäle är dock högst intressant. Jag återger nedan valda delar ur motförklaringen, som eventuellt är Astrid Nurmivaaras och Göran Härmäläs:

>>Beträffande statsrådets bedömningar måste vi konstatera att bedömningarna är helt subjektiva utan konkreta siffror eller uträkningar av konsekvenserna. Vi vill understryka att beslutet i statsrådet inte gjordes enhälligt. ...

Man påstår vidare att samhällsstrukturen inte har utvecklats österut, likväl kan man säga att samhällstrukturen inte har splittrats österut. De gjorda spårtrafiksbesluten dvs Västmetron och Ringbanan i sig stärker de norra och västliga områdenas utveckling för bostadsbyggande och uppkomsten av nya arbetsplatser. Behovet att splittra markanvändningen österut baserar sig på lösa spekulationer och en kommuns dvs Helsingfors stads mark-och skattepolitiska intressen, inte på hela huvudstadsregionens extrema behov. Städerna Esbo och Vanda har inte fungerat som initiativtagare än mindre som pådrivare, utan snarast som tysta marionetter. ...

Bl.a. Vanda stads arbetsplatssjälvförsörjning överstiger 100 %, vilket betyder att arbetsplatspendlingen i själva verket riktar sig i allt högre grad till Esbo och Vanda. Vi vill därmed säga att huvudstadsregionens centrum snarare ligger i Vandas Myrbacka än på Senatstorget i Helsingfors. Även historiskt kan man notera att gamla Helsinge norr om Helsingfors har funnits redan från 1300-talet långt före grundandet av Helsingfors år 1550 och att den geografiska mittpunkten för huvudstadsregionen ligger i västra Vanda....

Förenhetligande av samhällstrukturen är retorik som inget har att göra med en lantlig glesbygd såsom Sibbo kommun. Förenhetligande av samhällstrukturen bör ske på områden som redan har en utbyggd eller planerad infrastruktur och en effektiv kollektivtrafik eller en planerad sådan som kan förverkligas inom en rimlig framtid.

Statsrådet anser att ändringen i kommunindelningen inte heller allmänt kan anses försämra levnadsförhållandena för invånarna på området. Statsrådet anser att valet mellan landsortsbetonad glesbyggelse och tätare stadsboende är en värderingsfråga. Om det är en värderingsfråga kan man väl inte heller säga att kommunindelningen inte skulle försämra levnadsförhållandena för invånarna på inkorporeringsområdet.

De drygt 2000 personer som bor på inkorporeringsområdet har nämligen antingen valt orten som hemort av olika orsaker eller har sina anor och släktförhållanden i trakten. I båda situationerna har man som omgivning en glesbygd med öppna landskap och natur samt ett nätverk av människor runt omkring i småskaliga proportioner. Att utan fri vilja bli omgiven av stora förändringar i närmiljön med stor markexploatering och förändringar i naturförhållandena upplevs som en försämring. Samtidigt raseras befintliga bygemenskaper på grund av nya vägar och stora byggvolymer. ...

Att man påstår att Vanda stad inte motsatte sig förändringen baserar sig på en suspekt tolkning av demokrati och tillvägagångssätt.

Visserligen har man gjort majoritetsbeslut, men det har baserats på vilseledande information och utpressningslöften. Vi önskar tillkännage att en tredjedel av Vandafullmäktige röstade mot det utlåtande som stadsstyrelsen gav beträffande Helsingfors annekteringsframställning. Att den tillkom genom utpressning beträffande förbättringen av Ring III och Ringbanans finansiering ger inte en vackrare bild av demokratins och maktkampens spelregler i Vanda.<<

I sitt tal vid Sfp:s partidag i Vanda i juni 2007 lyfte Astrid Nurmivaara även fram utpressningen beträffande finansieringen av Ringbanan och Ring III. Jag citerar:

>>Vanda beslutsfattarna duperades t.o.m. att godkänna Helsingfors stads annekteringsplaner av Sibbo med löftet om statlig finansiering till Ringbanan och Ring III. Kopplingen är absurd. Något som Sfp i Vanda naturligtvis inte svalde.<<


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar