Fastighetskontorets kartor. Den 14 december 2008

Helsingfors fastighetsnämnd skal på sitt möte nästa tisdag ta ställning till ett erbjudande att köpa ett 6,57 hektar stort område i Gumböle by innanför inkorporeringsområdet. Erbjudandet är i sig intressant, men jag är som vanligt mera intresserad av kartbilagorna. Till föredragningslistan har bifogats två kartor över inkorporeringsområdet. Syftet med den ena kartan är att visa det aktuella områdets lokalisering. (En del av kartan syns nedan till vänster.) Den andra kartans syfte är visa Helsingfors markegendomar innanför inkorporeringsområdet och det aktuella områdets placering i förhållande till dessa markområden. (En del av kartan syns nedan till höger.) Medan kommungränsen på den förstnämnda kartan följer av statsrådets beslut, har gränsen på den andra kartan ritats så att gränsen hela vägen går norr om Österleden, liksom Helsingfors stads servicekarta (se "Ny ändring i kommunindelningen? Den 9 december 2008") och HST:s linjekarta (se "Ny gräns. Den 8 december 2008"). Däremot verkar man inte på någondera kartan ha noterat den andra ändringen i kommunindelningen som träder i kraft vid årskiftet, nämligen överföringen av Bygdebo II (92-410-6-54) i Kärr från Vanda stad till Helsingfors stad (nuvarande Sibbo). (Se "Nytt förslag till ändring i kommunindelningen. Den 15 maj 2008" och "293 kvadratmeter. Den 11 juli 2008".) Här handlar det dock om endast knappt 3 ar eller 293 kvadratmeter. På kartan över Helsingfors stads markegendom innanför inkorpioreringsområdet har man skilt ritat ut den del av den nuvarande gränsen mellan Sibbo och Vanda som helt försvinner vid årsskiftet. Denna gränslinje är dock senare tillsatt tillsammans med markeringen av Helsingfors markinnehav.I slutet av veckan har SAD:s (YTV) Resplan och Linjesök tagit i bruk en ny karta med bl.a. nya kommun- och landskapsgränser. (Se kartan uppe och nedan.) Kartan är inte identisk med HST:s linjekarta för inkorporeringsområdet. Där kommungränsen går längs vägar har den nya kommungränsen inte ritats ut. Däremot har gränsen ritat ut norr om Österleden vid avtaget till Ring III på det ställe där Vägverkets registerenhet är bredare än själva vägen. Att det inte bara handlar om någon tariff- eller zongräns framgår tydligt ur kartan. (Se nedan.) Gränsen vid Österleden är inte lika exakt utritad här som på HST:s linjekarta för inkorporeringsområdet, men det är uppenbart att gränserna har kopierats från en gemensam källa. Min gissning är att det handlar om en gudiekarta som framställts av geotekniska avdelningen vid fastighetskontoret och som publicerats den 21 oktober. Jag har dock inte haft tillgång till denna karta.

Det är sannolikt att Helsingfors stad eller någon annan instans kommer att göra en framställning till ändring i kommunindelningen, så att gränsen mellan Helsingfors och Vanda anpassas till Österledens nya sträckning. Frågan är dock varför man redan nu skulle rita ut en gräns som tidigast om ett drygt år kan bli verklighet. Det förefaller som om någon skulle ha ritat ut gränsen i misstag, men det handlar inte om direkt slarv då den felaktiga gränsen delvis exakt följer gränserna för fastigheter och registerenheter. I inlägget "Från landsbygd till stad. Den 12 december 2008" föreslog jag att Myllyniemi direkt kopierat gränsen från Helsingfors ursprungliga förslag vad gränsen längs Österleden bekräftar. Det finns dock en annan möjlighet. Myllyniemi har inte självständigt gjort sitt förslag till ändring i kommunindelningen, utan han måste ha fått en karta med färdigt utritade gränser, som han sedan kopierade så gott han kunde. På kartan på vilken Myllyniemi ritade ut sitt förslag saknades fastighetsgränser och Österleden gick enligt den gamla sträckningen. Gränsen längs Österleden har Myllyniemi ritat ut vårdlöst till största delen söder om Österledens gamla sträckning, men på inrikesministeriet gjorde man en ny inofficiell, förbättrad karta, som bl.a. bifogades till inrikesministeriets prememoria till statsrådets beslut. (Se "Registerenheten 92-895-2-8. Den 28 juli 2008".) Med tanke på hur vårdlöst Myllyniemi ritat ut gränserna kunde han väl ha kopierat gränsen längs Österleden från en karta där gränsen går norr om vägens nuvarande sträckning. På Helsingfors fastighetskontor hade man kanske redan innan Myllyniemi kom med sitt förslag ritat ut de nya gränserna. Varför skulle man inte använda den egna (digitala) kartan med de färdigt utritade gränserna? Kanske har man på fastighetskontoret bara glömt att korrigera gränsen där den avviker från Myllyniemis förslag och statsrådets beslut?


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar