Huvudgata. Den 4 december 2008


I dagens Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Sipoo ei lähde mukaan liitosalueen yhteiseen suunnitteluun". Tidningen skriver att "Sipoo suhtautuu toistaiseksi nihkeästi Helsingin toiveeseen, että Helsinki, Vantaa ja Sipoo laatisivat Helsinkiin liitettävälle Lounais-Sipoon alueelle yhteisen yleiskaavan." Vidare skriver tidningen bl.a. följande:

>>Alueen hyvien joukkoliikenneyhteyksien rungoksi tulee joko pikaraitiotie tai itämetron jatke. Lisäksi Uudesta Porvoontiestä halutaan katu, joka jatkuu saumattomasti Itäväylänä Helsingin keskustaan.<<

Vad Helsingin Sanomat inte skriver är att Helsingfors ingalunda vill ha Sibbo med bara i planeringen av inkorporeringsområde. Helsingfors vill tillsammans med Vanda och Helsingfors göra en generalplan som omfattar delar av Vanda och Sibbo som även efter årsskiftet kommer att höra till Vanda respektive Sibbo. Jag citerar ur föredragningslistan för Helsingfors stadsplaneringsnämnds möte ikväll:

>>Molemmilla maakuntaliitoilla on ohjelmassa maakuntakaavojen uusiminen joko osittain tai kokonaan. Kuitenkin kaavaprosessin nopeuttamiseksi ja tarkoituksenmukaisen suunnittelukokonaisuuden muodostamiseksi on todettu kuntien yhteinen yleiskaava parhaaksi välineeksi. Se sisältäisi liitosalueen lisäksi osia Vantaasta. Helsingin kannalta olisi toivottavaa, että yleiskaavassa olisi mukana myös osia Sipoosta. Molemmin puolin rajaa on olemassa yhteisen suunnittelun tarvetta useassa kohdassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnat voivat antaa yhteisen yleiskaavan laatimisen ja hyväksymisen maakunnan liiton, tehtävään soveltuvan muun kuntayhtymän tai kuntien muun yhteisen toimielimen tehtäväksi. Yhteisen osayleiskaavatyön pikainen käynnistäminen edellyttää pian vuodenvaihteen jälkeen siihen osallistuvilta kunnilta valtuustotason päätöstä, jossa päätetään myös kyseinen toimielin. Poikkeuksena kuntien omista yleiskaavoista kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

Liitosalue on osa metropolialueeseen kuuluvaa Helsingin–Porvoon kehittämisvyöhykettä. Tämän takia kaupunkisuunnitteluvirasto on laatimassa ns. kehyssuunnitelmaa. Se laaditaan yhteistyössä Helsingin, Vantaan, Sipoon, Porvoon ja maakuntaliittojen kanssa. Kehyssuunnitelman suunnittelulinjauksia on tarkoitus tarkastella kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2009 alkupuolella.<<

Den gemensamma generalplanen, som alltså skulle fastställas av miljöministeriet med Jan Vapaavuori som bostadsminister, skulle för Sibbos del innefatta åtminstone Granö by (se "Bro till Granö. Den 3 december 2008") och kanske södra Sibbo ända fram till Söderkulla. I föredragningslistan ingår följande korta stycke med rubrik:

>>Raideliikenteessä varaudutaan sen ulottamiseen Sipoon Söderkullaan.

Liitosalueella varataan tila metrolle tai pikaraitiotielle tai molemmille Sipoon länsirajalle asti.<<

Valet mellan metro och snabbspårväg är av avgörande betydelse för planeringen. Jag citerar vidare ur föredragningslistan:

>>Joukkoliikenteen perusratkaisuna on metro tai pikaraitiotie tai molemmat. Metrokaupunki poikkeaa jonkin verran pikaraitiotiehen perustuvasta kaupungista. Metrokaupunki tuottaa raskaammin rakennetut asemanseudut, pikaraitiotie taas jakaa rakentamista tasaisemmin.<<

Jag undrar om inte planerna för Österleden/ Nya Borgåvägen hänger samman med planerna på en snabbspårvägsförbindelse längs riksväg 170. (Se "Metrolinje längs väg 170. Den 13 september 2008".) I föredragningslistan kan man läsa följande:

>>Liitosalue liitetään muuhun Helsinkiin pääkadulla.

Luontevin ratkaisu on käyttää hyväksi Itäväylän jatketta ja siihen liittyvää Uutta Porvoontietä. Nämä tulee muuttaa valtion ylläpitämistä teistä kaduiksi ja suunnitella kaupungin kadun standardeilla. <<

Dess värre går den tänkta huvudgatan som skall förbinda inkorporeringsområdet med det övriga Helsingfors flera hundra meter genom Vanda vid avtaget till Ring III. (Se kartan ovan.) Skall Helsingfors sköta underhållet av en gata som ligger i Vand? Frågan torde vara lite känslig, eftersom gränsmissen längs Österleden avslöjar de fatala bristerna i utredningen och förslaget som stod till grund för statsrådets Sibbobeslut. Helt enkelt torde det inte bli att göra Nya Borgåvägen till en gata som fortsätter "utan sömmar" till Helsingfors centrum.

Bostadsminister Jan Vapaavuoris omnämnde i sitt tal "Metropolialueen merkitys maan menestykselle" vid Nylands landskapsparlament igår förslaget till en ändring i markanvändnings- och bygglagen, enligt vilken en gemensam generalplan skulle bli obligatorsik för huvudstadsregionen. Vapaavuori skriver att "Se on selkeä viesti hallitukselta seudullisen maankäyttöpolitiikan puolesta." Gemensamma generalplaner torde alltså vara på kommande.

Helsingfors har idag på de finska specialsidorna om inkorporeringen publicerat ny information under rubriken "Helsingin terveyskeskuksen palvelut liitosalueen asukkaille 1.1.2009 alkaen". De svenskspråkiga sidorna har inte uppdaterats på länge. Här gör man fortfarande reklam för överborgmästarens invånarafton den 4 november.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar