Tulee nähtäväksi. Den 28 mars 2011


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Östersundomin yleiskaavaluonnos tulee nähtäväksi". Tidningen noterar att "Helsingin kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Östersundom-toimikunnalle annettavaa oikeutta asettaa yleiskaavaluonnos nähtäväksi." Att ärendet tas till behandling betyder dock inte nödvändigtvis att det nu aktuella utkastet till gemensam generalplan läggs fram till påseende. Senaste vecka bordlades ärendet och utkastet stötte på motstånd redan i stadsplaneringsnämnden. Speciellt bör det noteras att stadsplaneringsnämnden i Vanda ännu inte ens har behandlat ärendet. I själva verket är det mycket anmärkningsvärt om stadsstyrelsen idag tar ett beslut enligt föredragandes förslag. Godkänns förslaget, så torde det förklaras med att man vill ha stadsstyrelsens godkännande för utkastet, fastän utkastet kan förkastas av beslutsfattarna i Vanda.


Helsingfors stadsplaneringskontor ville efter stadssplaneringsnämndens möte ge en bild av att nämnden godkände själva utkastet. Senare ändrades texten på kontorets webbplats, så att nyheten motsvarar det verkliga beslutet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar