"Gränsen mellan Helsingfors och Sibbo". Den 2 januari 2007


Det har gått en dryg månad sedan Pekka Myllyniemis rapport publicerades, men ännu finns det ingen svensk översättning. På inrikesministeriets webbplats kan man bara läsa att "Utredningen kommer att finnas på svenska senare." Visst är det betecknande för utredningen att det tar längre tid att översätta rapporten än det tog för Myllyniemi att skriva den. Jag kan tänka mig att översättningen har stött på en del problem. Vem bär det juridiska ansvaret för en översättning av ett verk som innehåller fem sidor olovligt kopierad text från Wikipedia? (Se Pirathandel. Den 26 december 2006.) Själva översättningsarbetet torde dock underlättas av att Helsingfors utlåtande nu har översatts till svenska, eftersom det ingår i protokollet från Helsingfors stadsfullmäkigemöte den 29 november. Utlåtandet är som bekant till stora delar identiskt med Myllyniemis rapport.


Speciellt har jag gått och väntat på översättningen av följande nonsens, som förutom i Myllyniemis rapport och Helsingfors utlåtande ingår i stadsdirektör Jussi Pajunens anförande från den 21 juni:


Sipoon omat kaavoitussuunnitelmat eivät ole tähän mennessä edellä mainittua kehitystä tukeneet. Rakentamisvolyymit ovat olleet pienet ja yhdyskuntarakenne Helsingistä katsoen hajaantunut ja merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan.


Eftesom påståendet att "Sipoon yhdyskuntarakenne on merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan" inte har någon verklighetsförankring, har översättaren av protokollet gjort en egen tolkning:


Sibbos egna planläggningsplaner har hittills inte stött en naturlig utveckling åt alla håll. Byggvolymen i Sibbo har varit liten. Sibbo har en spridd struktur och till stora delar söker sig kommunen mot Borgå.


Man kan föreställa sig att Jussi Pajunen med att "Sibbos samhällsstruktur är orienterad mot Borgå" syftarpå att bebyggelsen inte är koncentrerad till sydvästra Sibbo, men för detta faktum kan Helsingfors framför allt tacka sig själv, eftersom staden här pantar på en stor del av den obebyggda marken. Liksom Myllyniemis rappot innehåller Heslingfors utlåtande en hel del nonsenspåståenden. Fortsättnngen på den ovanciterade texten lyder t.ex. "Det har delvis hindrat en fysisk och funktionell utveckling på gränsen mellan huvudstadsregionen och Sibbo, vilket har stört utvecklingen i hela östra Helsingfors." På huvudstadsregionens sida av gränsen finns emellertid ett naturskyddsområde och ett område som i Nylands landskapsplan och landskapsöversikt är markerat som grönsfär och grönförbindelse. (Se Alternativa planer för Västersundom. Den 30 december 2006.) Översättaren av Myllyniemis rapport får här en lite knepigare uppgift, för Myllyniemi har inte rättat till detta textavsnitt, som därför lyder "Tämä on osaltaan estänyt fyysistä ja toiminnallista kehitystä Helsingin ja Sipoon rajalla." Som känt saknar Helsingfors och Sibbo en gemensam landgräns...


Översättaren av protokollet och Helsingfors utlåtande har inte rättat till texten som torde handla om den del av Westerkullakilen som Vanda inte ville avstå ifrån. Även i den svenska texten talas det om ett område "mellan Gamla Borgåvägen och Borgå motorväg ända till Håkansböle åkrar". Om detta område säger Helsingfors utlåtande: "Om området efter en eventuell sammanslagning förblir en del av Vanda stad, kan städerna i brådskande ordning i samråd granska möjligheterna att ändra generalplanen så att området fogas smärtfritt till den nuvarande och den kommande stadsstrukturen." Med "sammanslagningen" syftas på den partiella kommunsammanslagningen mellan Helsingfors, sydvästra Sibbo och ett mindre område av Vanda. I verkligheten torde Helsingfors med område "mellan Gamla Borgåvägen och Borgå motorväg ända till Håkansböle åkrar" syfta på det område i Vanda som ligger mellan Österleden och Borgåleden, vilket betyder Västerkulla och Västersundom söder om Borgå motorväg.


Att Helsingfors skriver "om området ... förblir en del av Vanda stad" torde bero på att Helsingfors hoppatts på att Myllyniemi trots allt skulle föreslå att hela den så kallade Westerkullakilen söder om Borgåleden skulle anslutas till Helsingfors, vilket hade varit det enda konsekventa med tanke på "sammanhållningen av samhällsstrukturen". Lustigt nog skriver även Myllyniemi i sin rapport "Mahdollisen alueliitoksen toteuduttua ja kyseessä olevan alueen jäädessä Vantaan kaupungin osaksi, voidaan yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa pikaisesti tarkastella mahdollisuuksia yleiskaavan muuttamiseksi niin, että alue liittyisi saumattomasti olemassa olevaan ja suunniteltavaan uuteen kaupunkirakenteeseen." När Myllyniemi i sin rapport infogat texten som han fått från Helsingfors stadskontor har han inte noterat att det i hög grad beror på hans eget förslag om området även i framtiden hör till Vanda. Alternativt antyder han att Västerkulla och Västersundom i ett senare skede kan anslutas till Helsingfors.


Förverkligas Helsingfors annekteringsplaner enligt Myllyniemis förslag, måste Vanda i brådskande ordning ändra generalplanen för Västersundoms del. I annat fall torde Helsingfors snart kräva att området ansluts till huvudstaden, vilket Helsingfors i varje fall förr eller senare torde göra. Efter att sydvästra Sibbo sammanslagits med Helsingfors behöver huvudstaden inte mera bry sig så mycket om samarbetet med Vanda. Om Vanda nu avstår från Westerkullakilens sydspets, har Vanda gett lillfingret åt Helsingfors.


Westerkullakilen är för övrigt en talande metafor. Ur Helsingfors synvinkel separerar eller klyver "kilen" Helsingfors från det eftertraktade området i Sibbo. Ur Vandas synvinkel är området dock ingen kil, utan snarare en rot som förbinder Helsinge/Vanda med fädernestranden och havet. Den som vill att Vikkulla, Svartabacken, Borgarstrandsviken och Vandas enda havsstrand skall förbli en del av Vanda kan skriva under en adress på portalen hakunila.fi.


Jag vandrade idag i Svarta backen-Borgarstrands naturskyddsområde, som åtminstone än så länge huvudsakligen ligger i Vanda. Jag tog fotografier av gränsen och Svarta backen. På bilden ovan syns ett råmärke på gränsen mellan Helsingfors och Vanda.


Yle Internytt berättade på eftermiddagen under rubriken "Möjligt att anmärka mot annekteringsplan" att "utredningsmannens förslag till lösning på Sibbotvisten finns nu till påseende". Kanske "förslaget till lösning på Sibbotvisten" trots allt även finns på svenska? Yle skriver att "de planer som nu finns till påseende är ett kompromissförslag som utarbetats av utredningsmannen Pekka Myllyniemi". Enligt Yle finns planerna till påseende i Helsingfors stadshus och senare också i Sibbo kommungård och Vanda stadshus. Helsingfors stad har publicerat en kungörelse om tillfället att göra en anmärkning med anledning av ärendet.


Håkan Eklund skriver på sin blogg idag att följande nummer av tidskriften Skärgård ikväll går till tryckeriet. Hela numret lär skall handla om Sibbo.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar