Tillfälliga utrymmen. Den 3 mars 2009


Helsingfors stad skall igen på sitt möte idag behandla ett förslag till markaffär i Gumböle. Se kartan ovan.

föredragningslistan för Helsingfors utbildningsnämnds finska sektions möte den 24 februari fanns ett ärende som gällde en ändring av elevupptagningsområde. Jag citerar ur föredragningslistan:

>>Valtioneuvosto päätti 28.6.2007 (n:o 746) kuntajakolain nojalla kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä siten, että Helsingin kaupunkiin liitettiin niin sanottu Västerkullan alue Vantaan kaupungista ja lounaisosa Sipoon kunnasta. Päätöksessä on lueteltu Helsingin kaupunkiin siirrettävät kiinteistöt, rekisteriyksiköt ja niiden osat.

Valtioneuvoston päätös (746/2007) kuntajaon muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2009. Tästä lähtien Helsingin kaupungilla on perusopetuslain 4 §:n nojalla lakisääteinen velvollisuus järjestää liitetyillä alueilla asuvien oppivelvollisten perusopetus. ...

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 15.4.2008 (§ 45), että perusopetuksen vuosiluokkien 7.-9. osalta valtioneuvoston päätöksen (746/2007) mukaan Helsingin kaupunkiin liitettävät alueet liitetään 1.1.2009 alkaen osaksi Vartiokylän yläasteen oppilaaksiottoaluetta.

Esittelijä toteaa, että liitosalueella sijaitsee Sakarinmäen koulu, jonka 6. vuosiluokalla on tällä hetkellä noin 30, lukuvuonna 2009–2010 7.vuosiluokalle siirtyvää oppilasta. Nykyisen oppilaaksiottoaluetta koskevan päätöksen mukaan heidän koulupaikka, 7.-9. vuosiluokkien osalta, on Vartiokylän yläaste. Liitosalueella asuvat, Sakarinmäen koulun 7. vuosiluokalle lukuvuonna 2009–2010 siirtyvät oppilaat, eivät tule mahtumaan Vartiokylän yläasteelle. Tilanteeseen vaikuttaa erityisesti Vartiokylän yläasteen koulun peruskorjauksen tarve. Tarkoituksenmukaista on, että Helsingin kaupunkiin valtioneuvoston päätöksellä liitetyillä alueilla asuvien oppivelvollisten koulupaikka, 7.-9. vuosiluokan opetuksen osalta, on 1.8.2009 alkaen Kallalahden peruskoulu.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä esittää, että valtioneuvoston päätöksen (746/2007) mukaan Helsingin kaupunkiin liitetyt alueet liitetään 7.-9. vuosiluokan opetuksen osalta, 1.8.2009 alkaen osaksi Kallalahden peruskoulun oppilaaksiottoaluetta.<<

Utbildningsverkets finska linjedirektör hade redan informerat målsmännen till sjätteklassisterna i Sakarimäen koulu om de nya planerna på att flytta undervisningen till Kallahden peruskoulu i Nordsjö, men utbildningsnämndens finska sektion antog på sitt möte den 24 föredragarens färändrade förslag. Omedelbart efter mötet fick vårdnandshavarna till eleverna i sjätte klassen ett nytt meddelande, som jag citerar ur här:

>>Opetusvirastossa on tehty vielä lisäselvityksiä Östersundomin alueella asuvien oppilaiden lähikoulun osoittamisesta vuosiluokkien 7 - 9 osalta. Niiden perusteella Sakarinmäen koulun alueelle on mahdollista sijoittaa tilapäisiä tiloja, joissa voidaan käynnistää em. oppilaiden opetus syksystä 2009.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 24.2.2009 esittelijän uuden esityksen mukaisesti, että Sakarinmäen koulussa järjestetään perusopetusta myös vuosiluokkien 7 - 9 ajan ja opetus toteutetaan toistaiseksi tilapäisissä tiloissa.

Edellä mainitun johdosta Kallahden peruskouluun suunniteltu vanhempain ilta muutetaan informaatiotilaisuudeksi ja se pidetään Sakarinmäen koulussa keskiviikkona 25.2.2009 klo 17.30-18.30.<<

Utbildningsverkets offentliga meddelande är kortare och lyder enligt följande:

>>Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti muuttaa aiempaa päätöstään Sipoosta Helsinkiin 1.1.2009 alkaen liitetyn alueen oppilaaksiotosta. Uuden päätöksen mukaan liitosalue muodostaa oman oppilaaksiottoalueensa, Sakarinmäen koulun oppilaaksiottoalueen. Alueen 7.-9. luokkien oppilaiden opetus järjestetään 1.8.2009 alkaen tilapäistiloissa.<<

Någon information om strulet med undervisningen har inte publicerats på Helsingfors specialsidor om inkorporeringen, men så Helsingfors stads svårigheter att ordna undervisning för invånarna i det inkorporerade området inte heller en speciellt god reklam för inkorporeringen.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar