De gröna i Vanda är emot. Den 21 augusti 2010Parachute journalism, att man "släpper ner" journalister i områden där de saknar insikter, kan kanske vara motiverat ibland, då det inte alltid finns sakkunniga reportrar att tillgå. Men varför publicerar Helsingin Sanomat en kommenterande kolumn av en journalist som inte förstår någonting av det han skriver om? I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår som "välihuomio" en kolumn med rubriken "Itämetro mahtuu eläinten sekaan". Här skriver tidningens journalist Mikko-Pekka Heikkinen om konflikten mellan de två "viktiga planerna" östmetron och nationalparken i Sibbo storskog. Heikkinen lär tidigare ha skrivit artiklar om skog och natur, men stadsplanering måste vara ett helt främmande ämne för honom. Heikkinen noterar att man kan bygga tunnlar under metron för djuren att passera i. Dess värre är det naturligtvis inte metron eller tunnelbanan i sig som är ett ekologiskt problem. Tunnelbanor går i regel i tunnlar och kan därför obehindrat korsas. Problemet med östmetron är bostadsbebyggelsen som förutsätts längs en metrolinje. Den tar sig varken grodor eller älgar igenom.I gårdagens blogginlägg "Gemensam generalplan. Den 20 augusti 2010" förmodade jag att att Helsingfors stadsplaneringsnämnd på sitt möte i torsdags endast skulle ha bordlagt ärendet om Ring II, men ur beslutsmeddelandet från igår framgår det att även ärendet "Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön käynnistäminen" bordlades. Det var tydligen trots allt bordläggningen av det senare ärendet som fick Helsingin Sanomat att skriva att Helsingfors ännu funderar på östmetron. Det är intressant att man så starkt förknippar förslaget om en gemensam generalplan med östmetron, men det är väl så som ledande tjänstemän i Helsingfors vill ha det.


Osmo Soinvaara skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.8.2010", som är både spännande och upplysande. Jag citerar ur inlägget:


Tehdään yhteistä yleiskaavaa yhdessä Vantaan ja Sipoon kanssa. Toisinkin yhden kunnan yleiskaava, yhteinen yleiskaava voi poiketa maakuntakaavasta. Tämä selittää sen, miksi virasto esittää maakuntakaavan osalta, että sen suojelurajaukset ratkaistaisiin yhteisen yleiskaavan yhteydessä.

Kovin virkamiesvaltaiseksi työ muuttuisi. Tätä täytyy vähän simuloida. Demokratia on kuntien välisen yhteistyön suurin häviäjä.

Neuvotteluissa on päädytty metroon Mellunmäen kautta. On luovuttu pikaratikasta, koska se ei palvelisi Vantaata (väärä reitti) eikä Sipoota (hidas) ja luovuttu Vuosaaren kautta menevästä yhteydestä (ei palvele Vantaata).

Om jag förtår Soninvaara rätt så ställer han sig bakom tolkningen att en gemensam genenarplan inte är bunden av landskapsplanen. Månne inte detta är den huvudsakliga orsaken till det stora intresset för en gemensam generalplan. Nu när Östersundom och snart hela Sibbo hör till samma landskapsförbund som Helsingfors, så är planeringen inom ett enda landskapsförbund inte sen heller så viktigt för Helsingfors. Påståendet att man avstått från vissa alternativ för att de inte betjänar Vanda är intressant. I Vanda vill man ju inte bebygga Västersundom eller ha metro genom området. Däremot torde Helsingfors önska dra metron genom Vanda för att inte ensam behöva bekosta metron och för att man vill exploatera den mark som Helsingfors äger i Västersundom. Dessutom vill man väl ha en motivering till att det behövs en gemensam generalplan. Soininvaara noterar även ärendet som gällde ett utlåtande om Nylands landskapsprogram. Jag citerar:


Lausunnosta hyväksyttiin , kohta, jonka mukaan Sipoonkorven alueen rajat osoitetaan kaavoituksen yhteydessä, mutta poistettiin Mari Holopaisen esityksestä virke ”Erityisesti tulee korostaa Sipoonkorven etelärajan määrittelyä, joka ratkaistaan Östersundomin alueen yleiskaavoituksessa. (äänin 6-2, muu maailma vastaan kokoomus)

I torsdags uppdaterade stadsplaneringskontoret startsidan till webbplatsen för Östersundom projektet. Där det ännu tidigare i veckan hette att "Östersundomiin kulkee tulevaisuudessa metro tai pikaraitiotie" heter det nu "Östersundomiin kulkee tulevaisuudessa metro." Även i övrigt har sidan uppdaterats, bl.a. med målsättningen 50 000 - 80 000 invånare. Det var maningen att beslutsfattarna i Helsingfors på basen av utredningarna om alternativa spårvägsförbindelser skulle välja mellan metro och snabbspårväg senaste vår, men nu vill tjänstemän i Helsingfors ge sken av att man redan bestämt sig för metroalternativet.Vihreä lanka publicerade igår en notis med rubriken "Vantaan vihreät ei innostu itämetrosta". Jag citerar ur notisen:

”Olemme ehdottomasti tätä vastaan. Metrosuunnitelmahan on hyvin ristiriitainen Sipoonkorven kansallispuistosuunnitelman kanssa, Natura-alueen viereen on suunniteltu metroasemia”, sanoo Vantaan vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar