Samarbete i Sibbo storskog. Den 1 augusti 2010
På denna blogg har jag publicerat och refererat utlåtanden om Forsstyrelsens utredning om förutsättningarna för en nationalpark i Sibbo storskog. I utlåtandena tar man i princip ställning för en nationalpark i någon utsträckning. I Skogscentralens utlåtande "Utlåtande gällande Forststyrelsens utredning om förutsättningarna för grundandet av Sibbo storskogs nationalpark" (som jag hittat endast på svenska) är man dock emot ett grundande av en nationalpark. Jag återger här delar av Skogscentralens utlåtande:

Sibbo Storskog är ett unikt område som är väl värt att bevara. Olika arbetsgrupper samt berörda kommuner och landskapsförbund är alla av samma åsikt. Dock har utredningen på inget sätt försökt beskriva hela Sibbo Storskog ur ekonomisk, ekologisk, social eller kulturell synvinkel, utan koncentrerat sig på en del av det geografiska området ur enbart ekologisk aspekt. Sibbo Storskog är ett enhetligt jord- och skogsbruksområde i huvudsakligen privat ägo med insprängda skyddsområden i statlig eller kommunal ägo. De privata skogsägarnas marker utgör ungefär 62 % av arealen. De offentligt ägda markerna består av många mindre områden, vilkas användning starkt påverkar de omkringliggande privata markerna. ...


Kring och också delvis på området finns ett stort tryck att bygga mera, i huvudsak bostäder. Det största trycket gäller de av Helsingfors stad annekterade områdena De samhällsägda skyddsområdena är redan fredade från mera byggande. Genom att bara koncentrera utredningen på dessa områden förändras inte hotbilden.

Utredningen tar entydigt ställning för en nationalpark. Denna åsikt färgar hela rapporten och ger tyvärr en mycket partisk bild av hela utredningen. Trots att utredningen inte på något sätt beaktar det privata skogsägandet föreslår man i de olika nationalparksalternativen att den splittrade nationalparken via samhällsplaneringen och buffertzoner ska göras mera enhetlig. Detta är i strid med de textdelar som talar för att de privata skogsägarna på alldeles frivillig väg kan besluta om användningen av sina marker.

Jag har svårt att se hur buffertzoner skulle påverka jord- och skogsbruk. Närmast utgör väl en buffertzon ett område som bevaras från bebyggelse och trafikleder, men byggnadsrätt kan naturligtvis intressera markägarna. På Metsäkeskus webbplats kan man även hitta dokumentet "Samarbete i Sibbo Storskog hankesuunnitelma" från 5.5.2009.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar