Östersundom-toimikunta. Den 17 augusti 2010

På föredragningslistan för Helsingfors stadsplaneringsnämnds möte i torsdag ingår ett ärende med rubriken "Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön käynnistäminen". Här föreslås det bl.a. följande:


että Östersundomin alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen maankäyttöja rakennuslain 46 §:n tarkoittama kuntien yhteinen yleiskaava, johon sisältyy alueita Helsingistä, Vantaalta ja Sipoosta,

että Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien kesken laaditaan yhteistoimintasopimus kaavan laadintaan liittyvistä asiakokonaisuuksista,

että Östersundomin alueen yhteisen yleiskaavan laatiminen ja hyväksyminen annetaan maankäyttö- ja rakennuslain 47 §:ssä tarkoitetun kuntien yhteisen toimielimen, jäljempänä Östersundomtoimikunta, tehtäväksi, ...

että esittelijänä Östersundom-toimikunnassa toimii Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Östersundom-projektin projektipäällikkö,

Som bilagor till föredragningslistan ingår följande dokument: "Östersundomin yhteisen yleiskaavan OAS:n luonnos", "Östersundomin yhteisen yleiskaavan työohjelma", "Alustava sopimusluonnos Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimiseksi" samt "Helsingin hallintokeskuksen oikeuspalveluiden muistio sopimustarpeesta".


Om områdets säges det i föredragningslistan följande:


Liitosalue muodostaa yhdessä Vantaan Länsimäen ja Länsisalmen alueiden sekä Sipoon Majvikin alueen ja Granön saaren kanssa toiminnallisen kokonaisuuden, jonka suunnittelun on todettu edellyttävän kuntien yhteistyötä. Tälle alueelle on tarkoituksenmukaista laatia Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaavatasoinen suunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi. Rajapintojen maankäyttö- ja liikenneratkaisujen yhteensovittamiseksi on työssä tarvetta myös alueellisesti laajempaan yhteiseen tarkasteluun; yhteisen maankäyttötarkastelun alue määrittyy tarkemmin työn kuluessa.

Om områden som (fortfarande) hör till Sibbo kan man i föredragningslistan läsa bl.a. följande

Jag har i tidigare inlägg, bl.a. "Gemensam delgeneralplan. Den 27 januari 2010", noterat att det föreslagna området för en gemensam generalplan motsvarar det område som Hannes Manninen ursprungligen lovat Helsingfors.

I den andra bilagan, arbetsprogrammet, finns en förteckning av utförda utredningar, som även innehåller opublicerade utredningar. (Se "ei vielä julkaistu. Den 1 juni 2010".)Raideliikenneesiselvitykset har i en tidtabell lokaliserats till första kvartalet 2010.

Om området kan man här läsa bl.a. följande:


Östersundomin yleiskaavan alue käsittää koko Helsinkiin liitetyn alueen. Sen lisäksi siihen sisältyy alueita, joilla on Helsinkiin liitettyyn alueeseen niin kiinteä toiminnallinen yhteys, että niiden suunnittelu yhtenä kokonaisuutena on tarkoituksenmukaista. Erityisen tärkeää tämä on raideliikenteen kannalta. Siksi Vantaasta siihen kuuluu Länsisalmen kaupunginosa sekä osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista. Sipoosta siihen sisältyy Granön saari ja Majvik. Kaava tulee siten olemaan kolmen kunnan yhteinen yleiskaava. Rajausta tarkenne-taan työn edetessä tarpeen mukaan.


Man kan notera att spårtrafiken inte längre explicit nämns som en motivering i själva föredragningslistan. I den första bilagan, "Osallistumis- ja arviointisuunnitelma", kan man dock läsa följande:


Alueen joukkoliikenteen perusratkaisuna tulee olemaan Mellunmäestä jatkuva metro ja siihen liittyvä bussiliityntälinjasto. Alueen pikaraitiotievarausten tarve selvitetään.


I arbetsprogrammet ingår även ett schema över behandlingen.
Om områdena som hör till Sibbo kan man i arbetsprogrammet läsa följande:


Sipoon Granön väestön mitoitus tullaan tutkimaan kaavatyön yhteydessä. Mikäli saareen rakennetaan silta, väestön vähimmäismäärä voidaan arvioida noin 2 000: ksi. Sipoon Majvikin asukasmääräksi arvioidaan alustavasti 10 000.


Helsingin Sanomat har idag publicerat artiklar med rubriken "Itämetro Sipoon Majvikiin asti", "Natura ja Sipoonkorpi rajoittavat asuma-alueita" och "Majvikin isäntä toivoo idyllin säilyvän". Helsingin Sanomat har senare på morgonen på tidningens webbplats ytterligare publicerat en artikel med rubriken "Metroverkosto laajenee Vantaan läpi Sipoon Majvikiin asti". Yle har publicerat en texter med rubrikerna "Metro till Sibbo sätter fart på planerarna" och "HS: Itämetron suunnittelu jo aloitettu".

Enligt min bedömning är en huvudsakliga orsaken till att man nu igen lyfter fram metron på bekostnad av andra alternativ att Helsingfors inte vill att den planerade nationalparken skall sträck sig allt för lång söderut. Metroplanerna är inte realistiska.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar