Naturvärden. Den 5 mars 2012I fredagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Naturvärden får inte äventyras i Östersundom". Det är planläggningssektionen i Sibbo som anser säger att naturvärden inte år äventyras, trots att sektionen föreslår för kommunstyrelsen att. kommunstyrelsen förordar Östersundomkommittén att godkänna generalplaneutkastet enligt alternativ B. Planutkastet B äventyrar i sig naturvärden.
Sibbo kommun publicerade senaste torsdag på kommunens webbplats en nyhet med rubriken "Planutkastet för Östersundom framskrider i Sibbo". I texten återges beslutsförslaget i föredragningslistan, som ursprungligen är Östersundomkommittens förslag till beslut, men här kan man även läsa att "Planläggningssektionen konstaterade också, att i den fortsatta planeringen säkerställer man att uppkomsten av betydande olägenhet på naturvärden i Natura 2000 områden förebyggs." Dessutom noteras det att "Kommunstyrelse besluter om saken 13.3.2012." Den 13 mars skall Helsingfors stadsplaneringsnämnd på nytt behandla frågan om planutkast för Östersundom.Månne inte kommunstyrelsen i Sibbo väntar med sitt beslut tills ärendet behandlats färdigt i Helsingfors stadsplaneringsnämnd.

På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades den 1 mars en nyhet med rubriken "Sipoon kaavoitusjaosto hyväksyi kaavaluonnoksen ehdotuksen mukaisesti 29. helmikuuta". Även här kan man läsa att "Lisäksi kaavoitusjaosto totesi, että jatkosuunnittelussa on varmistettava, että merkittävän haitan muodostuminen Natura 2000 -alueiden luontoarvoille ehkäistään." Man kan fråga sig hur tillägget är förenligt med ett uttalat stöd av planutkast B. Här kan man ytterligare läsa att "Sipoon kunnanhallitus käsitellee asiaa maaliskuun aikana."
På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades tidigare denna vecka en nyhet med rubriken "Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi esityksen kaavaluonnoksesta 27. helmikuuta". Här kan man läsa att stadsstyrelsen i Vanda behandlar det aktuella ärendet redan den 5 mars. Ärendet finns helt riktigt med på föredragningslistan för stadsstyrelsens nästa möte.

Till protokollet från Vanda stadsplaneringsnämnds senaste möte finns som bilaga ett dokument med rubriken "Vihreiden esitys lautakunnalle". I uttalandet kan man bl.a. läsa följande:


Östersundomin alueen rakentamisessa lähtökohtana tulee olla luonnon asettamat ehdot. Jatkotyössä tulee edetä vaihtoehto B:ssä vaihtoehto C:n eli luontojärjestöjen varjokaavan suuntaan, niin että asukasmäärä on nyt esitettyä huomattavasti pienempi,jolloin pystytään säästämään alueen tärkeät luontoalueet koskemattomina sekä leveämmät puskurivyöhykkeet Natura-alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston ympärillä. Näin toimien ehkäistään kaava-alueen painetta. Naturan merkittävään heikentämiseen ja pitkäkestoiseen oikeusprosessiin.

Alueen ekologisia ja virkistyskäyttöä palvelevia viherkäytäviä tulee edelleen leventää, jotta kaavassa pystyttäisiin turvaamaan lain vaatima luonnonsuojelualueiden kytkeytyneisyys ja toimivat viheryhteydet. Vantaan puoleinen Länsisalmen metsän luonnonsuojelualue on osa merenrannan Natura-alueilta Mustavuoresta Kasabergetin kautta pohjoiseen johtavaa eliöstölle erittäin tärkeää viherkäytävää, joka on edelleenkin esitetty liian kapeana. Lisäksi se katkeaa Porvoontien varren tiiviiseen rakentamiseen (tumman punainen).

Pikaraitiotie sopii kaupunkimaiseen rakentamiseen, ja voi korvata metron.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar