Rappakalja. Den 7 mars 2012

Hbl 29.2 2012 s18
Hufvudstadsbladet publicerade den 29 mars en insändarartikel av Nalle Valtiala med rubriken "Slumpens spel". I artikeln säger Valtiala att en sammanslagning av de finlandssvenska förlagen Schildts och Söderströms inte hade förverkligats om Christoffer Grönholm inte dött i cancer. Valtiala jämför denna "slump" med Helsingfors annekteringen av sydvästra Sibbo och hävdar att inkorporeringen inte ägt rum i fall Leif Sevón varit Högsta domstolens president då Sibboaffären behandlade.

Hbl 3.3 2012 s 20

Den 3 mars publicerade Hufvudstadsbladet en insändarartikel av Carl-Henrik Nyberg med rubriken "Sakfel i argumentering". I artikeln påpekar Nyberg att det var Högsta förvaltningsdomstolen och inte Högsta domstolen som fällde avgörandet om Sibboannekteringen. (Leif Sevo´n var president för Högsta domstolen 2001 - 2005.) Nyber noterar vidare att annekteringen grundade sig på politik och inte på juridik. Slutligen påpekar Nyberg Centerns inkonsekvens och bristande trovärdighet, då partiet, enligt Nyberg, kraftigt stödde en tvångsannektering av sydvästra Sibbo.


Hbl 6.3 2012 s16

I gårdagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en insändarartikel av Leif Sevón själv. I insändaren, som har rubriken "Missförstånd om HD-presidenten", säger Sevón att han inte föreställt sig att han i egenskap av president för Högsta förvaltningsdomstolen skulle ha kunnat förhindra annekteringen. Han noterar bl.a. att presidenten i HFD kan röstas ner och bli i minoritet. Däremot medger Sevón att han kritiserat förfarandet då Helsingfors stadsfullmäktige fattade beslut i frågan.
Det är alltså inte så relevant att spekulera om annekteringen förverkligats, ifall Sevón varit president då frågan avgjordes i HFD. Min personliga uppfattning är ändå att inkorporeringen inte kunde ha förverkligats med en Leif Sevón som HFD:s president. För det första hade de ansvariga ministrarna knappast litat på HFD, ifall HFD:s president hett Leif Sevón. För det andra avgjordes fallet Sibbo redan vid  HFD:s handläggning av ärendet. HFD:s beslut i fallet Sibbo är skenbart utförligt och välmotiverat. I verkligheten är beslutet (beslutstexten) rena rappakaljan. Knappast hade föredragandena (de var två) lagt fram dylikt nonsens, ifall presidentens ståndpunkt inte varit känd på förhand.

Angående Nybergs påståenden om Centern, kan det påpekas att det endast var några centerministrar och Centern i Helsingfors som stödde inkorporeringen. Att överenskommelsen om inkorporeringen var nödvändig för ett förhandlingsresultat om KSSR var inte allmänt känt inom Centern. Den föredragande ministern Mauri Pekkarinen argumenterade starkt emot inkorporeringen. Istället var det Jyrki Katainen som vid statsrådets sammankomst förslog en ändring i kommunindelningen enligt kommunindelningsutredarens förslag. Centerns trovärdighet lider dock så länge Mari Kiviniemi är ordförande. Hon är en av de få centerpolitiker som aktivt stödde inkorporeringen.I beslutsmeddelandet från Vanda stadsstyrelses möte på måndagen kan man läsa att ärendet om utkastet till gemensam generalplan för Östersundom bordlades.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar