Färdig metrostadsdel. Den 4 mars 2012

Stadsfullmäktige i Vanda skall på sitt möte på måndag behandla ett ärende med rubriken "Svar på ledamoten Kimmo Kiljunens och flera andra ledamöters (14) motion om att bygga ut östmetron till Håkansböle" ("Vastaus valtuutettu Kimmo Kiljusen ja useiden muiden (14) valtuutettujen aloitteeseen 'Itämetro Hakunilaan'"). I föredragningslistan kan man ur motionen läsa bl.a. följande:

I förutredningen om östmetron har tre olika linjedragningsalternativ kartlagts. Metron kan fortsätta från någondera av den nuvarande metrons förgreningar eller mellan dessa. Om metron dras vidare till Östersundom från förgreningen i Nordsjö skulle detta samtidigt främja verksamhetsområdesbyggande inom hamnzonen och möjliggöra att banan fortsätter från Mellungsbacka till Håkansböle i Vandaområdet. I Vanda generalplan finns en reservering för detta.

Håkansböle är ett tätt bebyggt område och en färdig metrostadsdel med 25 000 invånare. Området kunde vara den sista av Vandas stora förorter som omfattas av spårtrafiken.

Priset för ett banavsnitt på ca fem kilometer från Mellungsbacka till Håkansböle uppgår till ca 200 miljoner euro och till 50 miljoner euro per station. Statens andel skulle här utgöra en tredjedel dvs.lika mycket som för metrobyggandet i övrigt. Förhandlingar måste föras om Helsingfors och Vandas andelar, men för avsnittet Gårdsbacka–Mellungsbacka betalade Vanda 20 % av kommunernas andel.

Helsingfors, Vanda och Sibbo utarbetar som bäst en gemensam delgeneralplan för
Östersundomområdet. I detta sammanhang behandlas också linjedragningsalternativen för utbyggandet av östmetron.

Det är nu rätt tillfälle att kartlägga möjligheten att bygga ut östmetron till Håkansböle. Vilka åtgärder kommer stadsstyrelsen att vidta i detta fall?"

I föredragningslistan kan man även läsa svaret som getts av "Verksamhetsområdet för markanvändning och miljö". Jag citerar ur svaret:

En förgrening av metrobanan från Mellungsbacka både till Östersundom och Håkansböle skulle innebära att metrons kapacitet inte längre räcker till för det planerade markanvändningsbehovet i Östersundom, speciellt om metron i ett senare skede dras vidare längre in i Sibbo (Sibbesborg).
I praktiken är en förgrening av metrolinjen från Melungsbacka inte möjlig, men metron till Östersundom kunde dras från Nordsjö, varvid metrolinjenfrån Melungsbacka kunde fortsätta til Håkansböle. Ett problem är att Helsingfors nödvändigtvis vill rita ut en metrostation i Västersundom, där staten äger mark. I samband med utredningen för metroförbindelsen till Östersundom föreslogs dock att en metrolinje från Mellungsbacka kunde fortsätta mot Håkansböle via Västersundom. (Se "HSprojekti. Den 27 mars 2011".) Om idén att dra en metroförbindelse till Håkansböle har jag även skrivit om i inläggen  "Metro till Håkansböle. Den 26 september 2007", "Östmetron till Håkansböle. Den 2 januari 2011" och "Aina Hakunilaan. Den 11 februari 2011".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar