"edellyttää metron jatkamista itään". Den 16 januari 2011


I mitt inlägg "Metro till Majvik eller Söderkulla. Den 1 december 2010" noterade jag att Helsingfors stadsplaneringsnämnd följande dag skulle ta ställning till ett förslag till utlåtande över utkastet till Helsingforsregionens trafiksystemplan (HLJ 2011). Nämnden godkände den 2 december ett utlåtande där man bl.a. säger följande:


Valtakunnallisissa pääkaupunkiseutua koskevissa alueiden käytön erityistavoitteissa korostetaan Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen eheyttämistä joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvana. Helsingin viimeisimmän alueliitoksen (Östersundom) perusteluina oli: "Sipoosta liitettäväksi esitetty alue on kytkettävä tehokkaalla joukkoliikennejärjestelmällä Helsingin itäosiin."

Seudun yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehitys ja sen runkona olevaan raideliikenteeseen tehtyjen investointien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää metron jatkamista itään Östersundomin alueelle heti Matinkylään ulottuvan länsimetron valmistumisen jälkeen. Tämä luo edellytykset tavoitellun seudullisen kehityksen saavuttamiseksi ja rakentamisen käynnistämiselle tavoitteiden mukaisesti Östersundomin alueella. Itämetron rakentaminen Mellunmäestä Östersundomiin tulisi alkaa vuonna 2016.


Den 13 december gav ekonomi- och planeringscentralen ett utlåtande där man bl.a. kan läsa följande:


Raideliikenneinvestointien tehokkaan hyödyntämisen kannalta olisi perusteltua, että Östersundomin metron rakentaminen voisi alkaa heti länsimetron valmistumisen jälkeen vuonna 2016. Tämä edellyttää suunnittelun aloittamista jo seuraavan taloussuunnitelmakauden aikana. Aikataulua puoltaa myös valtioneuvoston 28.6.2007 päätös Vantaasta ja Sipoosta Helsinkiin liitettävistä alueista.

Päätöksen perusteluina todetaan, että ….”seudun elinkeinojen toimintamahdollisuuksien sekä kuntien toimintakyvyn ja toiminnan taloudellisuuden turvaamiseen liittyvä yleinen etu vaatii Helsingin, pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ja toimintaedellytysten kehittämistä.” Tavoitteisiin pääsemiseksi Östersundomin metron aiempi aikataulu on myös seudullisesti perusteltua.


I inrikesministeriets och Arto Sulonens motiveringar till statsrådets Sibbobeslut kan man i själva verket läsa att "Tärkeä alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien sekä kuntien toimintakyvyn ja toiminnan taloudellisuuden turvaamiseen liittyvä yleinen etu vaatii Helsingin, pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ja toimintaedellytysten kehittämistä."


Den 20 december var det tydligen stadsstyrelsens tur att ta ställning för ett förslag till utlåtande, fastän jag inte hittat ärendet i någon föredragningslista. På förslag av Mari Pouskari (grön) bordlades ärendet. På det senaste mötet den 10 januari har stadsstyrelsen enligt beslutsmeddelandet tagit upp ärendet. Enligt beslutsmeddelandet föreslog Terhi Peltokorpi (c) att benämningen "metro" i förslaget till utlåtande byts ut mot "raideliikenne", men Peltokorpis förslag understöddes inte.


I onsdag är det stadsfullmäktiges tur att ta ställning till ett förslag till utlåtande, som bör vara identiskt med det utlåtande som stadsstyrelsen gav senaste måndag. I förslaget till utlåtande kan man bl.a. läsa följande:


Yhtenä Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueliitoksen perusteluna oli, että liitettäväksi esitetty alue on kytkettävä tehokkaalla joukkoliikennejärjestelmällä Helsingin itäosiin. Seudun yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehitys ja sen runkona olevaan raideliikenteeseen tehtyjen investointien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää metron jatkamista itään Östersundomin alueelle heti Matinkylään ulottuvan länsimetron valmistumisen jälkeen. Tämä luo edellytykset tavoitellun seudullisen kehityksen saavuttamiseksi ja rakentamisen käynnistämiselle tavoitteiden mukaisesti.

Seudun tasapainoisen kaupunkirakenteen edistämiseksi itämetron rakentaminen Mellunmäestä Östersundomiin tulisi aloittaa vuonna 2016. Tämä edellyttää suunnittelun aloittamista ja valtion sitoutumista jo hyvissä ajoin sitä ennen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar