Sibbo och Nordsjö hamn. Den 4 augusti 2006

När det gäller viktiga kommunalpolitiska beslut av ekonomisk betydelse görs förberedelserna och överenskommelserna i det fördolda, trots politikernas vackra tal om öppenhet. Det här torde i hög grad ha gällt planerna av Nordsjö hamn (Helsingfors nya lasthamn). Det gäller helt uppenbart Helsingfors planer på att inkorporera sydvästra Sibbo. Det torde finnas ett starkt samband mellan dessa två jätteprojekt. Jag har ingen insideinformation i frågan; hade jag det skulle jag vara belagd med munkavle. Följande resonemang är därför endast spekulationer.

Nordsjö hamn är ett strategiskt projekt av nationell betydelse, trots att valet av plats för Helsingfors nya hamn kanske delvis avgjordes av Helsingfors ekonomiska intressen. (Alternativet Pickala hade legat utanför stadens gränser, vilket hade tvingat Helsinfors hamn att bolagisera sin verksamhet, vilket i sin tur hade fått skatteekonomiska följder.) Nordsjö hamn är inte bara ämnad att betjäna Helsingforsregionens behov. Lahtisbanan (en ny järnväg mellan Helsingfors och Lahtis) hade inte byggts, om det inte för den nya hamnens skull funnits ett behov av att förbättra förbindelserna till Vladivostok. Helsingfors (och Vanda) skall inte bara vara Gateway City när det gäller lufttrafik. Ambitionerna är större än så.

Att hamnen byggs i Nordsjö vid (vatten)gränsen till Sibbo betyder att trycket på en expansion österut ökar. Planerna på att förlänga metrolinjen (tunnelbanan) östeut till Sibbo, fastän metrospåret västerut tar slut ett par kilometer från Helsingfors centrum, har nu och då lagts fram, men Helsingfors "beslut" att ansluta sydvästra Sibbo till huvudstaden kom nog mycket överraskande för de flesta. Beslutet gjordes ju dessutom i brådskande ordning, vilket kan leda till juridiska problem. Att det officiella beslutet att kolonialisera Sibbo kom så sent och plötsligt torde ha att göra med projektet Nordsjö hamn. Offentliga planer på att flytta Helsingfors, Sibbos och Vandas gränser skulle ha kunnat satt igång besvärsprocesser som ytterligare försenat eller rent av omöljliggjort bygget av Nordsjö hamn.

Eftersom Nordsjö hamn är ett strategiskt projekt av nationell betydelse kunde Helsingfors kommunalpolitiker aldrig föra en öppen diskussion i saken där de verkliga argumenten lyftes fram. Dels måste även lura invånarna i sydvästra Sibbo och Sibbo skärgård till lugn, dels måste man anslutande nationella projekt och överenskommelser. I slutna kabinett samarbetade staden och staten för hamnprojektets förverkligande. Man har sedan forsatt att samarbeta och göra överenskommelser när det gäller annekteringen av sydvästra Sibbo. Utvecklingen av Sibbo är dock i verkligheten ingen betydelsefull nationell fråga, annat än som prejudikat för den kommunala självstyrelsen. Det är bara den stora markägaren Helsingfors stad som här har ekonomiska intressen. Helsingfors vill få ett bra pris för sina (fel)investeringar i Sibbo. Men kanske ingår Sibbos öde i en större inofficiell överenskommelsen mellan staden och staten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar