Kringgås lagen? Den 27 augusti 2006

Namninsamlingen mot Helsingfors annekteringsplaner avslutas officiellt idag. För en vecka sedan hade det, enligt Borgåbladet, redan insamlats 11 000 namn. Då namnen huvudsakligen samlats in i Sibbo torde de flesta undertecknaden vara Sibbobor. Majoriteten av de röstberättigade Sibboborna har därmed redan undertecknat medborgaradressen. Ytterligare har just nu 4757 personer undertecknat en namninsamling på Internet. Enligt tidningen Presso, som gjort en undersökning, är "nästan alla" Sibbobor emot Helsingfors planer på att annektera 5000 hektar av Sibbo. Då lagen säger att invånarna i de berörda kommunerna bör höras innan en förändring av kommungränserna görs, förefaller det klart att Helsingfors planer på att annektera sydvästra Sibbo saknar lagliga förutsättningar. Om kommuninvånarnas åsikter inte behövde beaktas, så skulle det ju inte vara någon idé med at låta dem höras. Enligt lagen kan kommunindelningen ändras "om ändringen leder till bättre service för regionens invånare, förbättrar invånarnas levnadsförhållanden och näringarnas verksamhetsbetingelser eller främjar kommunernas handlingskraft och gör verksamheten mer lönsam." Enligt Helsingfor fyller förslaget att införliva området i sydvästra Sibbo alla de ovannämnda villkoren. (Se protokollutdrag.) Enligt Sibbo uppfylls inget av villkoren. (Se Sibbos besvär.)

Det torde vara uppenbart att invånarna väster om Sibboviken och Sibbo å inte skulle få bättre service om sydvästra Sibbo anslöts till Helsingfors. Tvärtom skulle servicen åtminstone till en början radikalt försämras. Förbindelserna till Sibbos andra kommuncentrum Söderkulla och den kommunala servicen där är nu utmärkta. Speciellt skulle den lagstadgade servicen på svenska försämras om området anslöts till Helsingfors. Vet man i Helsingfors och i statsrådet inte att det i Sibbo finns äldre människor som överhuvudtaget inte kan göra sig förstådda på finska? För invånarna i Restsibbo skulle nu anlitade skolor, barträdgårdar, helgedomar, båthamnar och trafikförbindelser i sydvästra Sibbo hamna utanför kommunens gränser. Om lagen kan tolkas så som Helsingfors läser lagen är det fel på hela rättssytemet. Då det gäller Helsingfors inkorporering av den sk Västerkullakilen är det uppenbart att inga av de ovannämnda villkoren är aktuella. Syftet är ju bara att skapa en korridor till Sibbo. Det olagliga i Helsingforsfullmäktiges beslut är dokumenterat i juris doktor, professor Kaarlo Tuoris expertutlåtande.

För en icke-jurist förefaller det fullständigt klart att Helsingfors anspråk strider mot lagen. Därför är det anmärkningsvärt att Sibbo nu gör eftergifter. Man borde ju inte ha något att frukta. Varför tar sig en dubbelarbetande Helsingforsbo som jag tid att dagligen skriva upprörda blogginlägg, om utgången i Sibbofallet ändå är given? Svaret är att vi inte fullt litar på att Finland är en rättstat. Speciellt under centerpartistisk ledning har ju lagen tidigare körts över när "nationens intressen" så krävt. Lagen ger i viss mån oförutsägbara tolkningsmöjligheter när "särskilt vägande skäl" föreligger. Och om lagen står i vägen kan riksdagen stifta undantagslagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar