Samhällskontrakt. Den 1 augusti 2006

Osmo Soininvaara, som hör till försvararna av Helsingfors anspråk på sydvästra Sibbo (se Motstridiga målsättningar. Den 29 juli 2006), har i något sammanhang föreslagit att den finska (finländska) politiken gällande landets tvåspråkighet bygger på ett samhällskontrakt. (Denna tolkning var från Soininvaaras sida ämnat som ett försvar för finlandssvenskarnas rättigheter.) Jag tror att teorin om ett samhällskontrakt är fruktbar då det gäller att förstå den officiella tvåspråkigheten och relationerna mellan språkgrupperna i Finland. Varför tillåter den finska majoriteten svenskspråkiga skolor, institutioner och enheter? Varför motarbetar inte finlandssvenskar finskspråkig inflyttning i svenska bygder med mordhot och terrorism? I Finland råder det i det stora hela språkfred.

Samhällskontraktet mellan språkgrupperna går ut på att finlandssvenskarna och de finsktalande finländarna utgör en enda nation och att finskan och svenskan i princip är jämbördiga nationella språk. Den kommunala självstyrelsen är även en viktig hörnsten i samhällskontraktet. Detta samhällskontrakt har gett finlandssvenskarna betydande rättigheter till offentlig service på svenska, men det har även möjliggjort att finskspråkiga fritt har kunnat bosätta sig i traditionella svenskspråkiga orter. Utvecklingen har i Nyland lett till att språkförhållandena under några årtionden radikalt förändrats. Svenskan blir allt mera träng och med det svenska språket förträngs de lokala traditionerna.

I Helsingforsregionen, till vilken man allt oftare även räknar Sibbo, är det endast Sibbo som förblivit relativt svenskspråkigt. Orsaken är en relativt konservativ planering, som delvis har varit språkpolitiskt betingad. Å andra sidan har just kommunens lantliga karaktär varit det viktigaste skälet för många finskspråkiga att bosätta sig i kommunen. Sibbo växer för tillfället snabbare än de flesta kommuner, men enligt Helsingforspolitikerna inte tillräckligt snabbt. Därför skall Sibbo eller en del av kommunen anslutas till Helsingfors. Indirekt skall Sibbo nu med stats- och kommunministrarnas stöd bestraffas för sin moderata språkpolitik, som i alla tider haft Svenska folkpartiets och finlandssvenskarnas stöd.

Annekteras sydvästra Sibbo bryter man mot det samhällskontrakt som nationen och samhällsfreden bygger på. Kontraktsbrott är inte bara moraliskt förkastliga. De får även följder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar